РЕШЕНИЕ

 

№  1704             10.10.2018 годинаград Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на двадесети септември, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:   1.  ЧАВДАР Д.

2. МАРИНА НИКОЛОВА

 

секретар: Биляна Недкова

прокурор: Андрей Червеняков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Чавдар Д. КАНД номер 2125 по описа за 2018 година.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба от К.Д.Д., ЕГН **********, чрез адв.В.П. – ВАК, с адрес: *** против решение №757/08.06.2018г. постановено по а.н.д. №669/2018г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) №4933/08.01.2018г. издадено от началник отдел „Мониторинг“, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“, Агенция „Пътна инфраструктура“ София, с което за нарушение на чл.26, ал.2, т.1, б. „а“ от Закона за пътищата /ЗП/ вр. с чл.37, ал.1, т.1 от Наредба 11 за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства от 03.07.2001г. на МРРБ /Наредбата/ на основание чл.53, ал.1, т.2 от ЗП на касаторът е наложена глоба в размер на 3 500 лв.

В касационната жалба се излагат възражения, че за съдебното решение са налице отменителните основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Иска се отмяна на решението и отмяна на НП.

В съдебно заседание,касаторът, редовно и своевременно призован, се представлява от адв. П. ВАК, който поддържа жалбата на ознованията изложени в нея.

Ответната страна – Агенция „Пътна инфраструктура“ – София, редовно призована, не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас, дава становище за неоснователност на касационната жалба.

Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК.

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

С наказателното постановление отговорността на Д. е ангажирана за това, че на 12.12.2017г., в 16:46 часа, на път II-99, км. 18+500 на 1500м. преди разклона за  гр.Созопол в посока гр.Бургас-Созопол управлява и осъществява движение на МПС с четири оси с две управляеми оси марка „Рено“, модел „Керакс“, с рег.№ В 7505 РМ. В процеса на проверката е направено измерване, при което е установено, че са надвишени нормите на Наредба № 11 от 03.07.2001 г. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС, като при измерено разстояние между осите 1,40 м., сумата от натоварването на ос на двойната задвижваща ос (3та, 4та ос на ППС) е 28,825 тона при максимално допустимо натоварване 18,000 тона, съгласно чл.7 ал.1 т.5 б. „в“ от Наредбата. При проверката водача не е представил валидно разрешение за движение на извънгабаритно ППС. Сумата от натоварването по оси на ППС е 43,520 тона, като теглото е установено с електронна везна DFW – KR № 118829и ролетка Р05. ППС е превозвало фракция.

За така констатираното е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 0005893/12.12.2017г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

За да постанови оспореното съдебно решение, Районен съд – Бургас е приел, че при съставяне на АУАН и издаване на НП са спазени изискванията на ЗАНН. От събрания по делото доказателствен материал намира, че Д. е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл. 53, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 2, т. 1, буква „а" от Закона за пътищата. Счита, че правилно административнонаказващият орган е приел, че нарушението не е маловажно. Споделя и мотивите на органа, за налагане на глоба в размер на 3 500 лв.

Така постановеното съдебно решение е правилно.

Първоинстанционният съд е формирал правилна фактическа обстановка, която се подкрепя от данните по делото, съвсем подробно е описана и се възприема изцяло и от настоящия съдебен състав. Съдът е издирил приложимото право и го е съпоставил с правната квалификация на нарушението, дадена от наказващия орган в НП. Установил е, че е налице съответствие на деянието с нормата, посочена като нарушена, съответно – с разпоредбата, по която е наложено наказанието.

Безспорно е, че нормата за натоварване на двойната ос на ППС е била надхвърлена значително, а водачът не е представил изрично разрешение за движение от администрацията, стопанисваща пътя, затова и както е приел първоинстанционния съд, законосъобразно е бил санкциониран.

Според чл. 53, ал.1, т.2 от ЗП, наказват се с глоба от 1 000 до 5 000 лв., ако деянието не представлява престъпление, физическите лица, нарушили разпоредбите на чл. 25, чл. 26, ал. 1, т. 1, букви "в" и "г", т. 2, ал. 2 и ал. 5 и чл. 41 или които извършат или наредят да бъдат извършени следните дейности: движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства и товари без разрешение на собственика или администрацията, управляваща пътя. В случая, наказващият орган е установил, че ППС, управлявано от К.Д. е извънгабаритно тежко, а той – като физическо лице, водач на автомобила – е нарушил забраната за движение без специално разрешение, при надвишаване на максимално допустимата маса на ППС. Неоснователни са доводите за липса на заверка за техническата изправност на електронната везна. В паспорта на съоръжението такава се извършва ежегодно през м. март на всяка календарна година след 2009г., вкл.2017г. и 2018г. Що се отнася до ролетката, веднъж калибрирана на 17.09.2015г. свидетелството удостоверява, че същата измерва точно разстояния.

Предвид горното настоящата инстанция намира касационната жалба за неоснователна, като всички изложени по-горе съображения водят до извода, че атакуваното в настоящото производство решение на Районен съд – Бургас е валидно, правилно и законосъобразно, съобразено с всички събрани и обсъдени по делото доказателства, поради което и следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 757/08.06.2018 г., постановено по а.н.д. № 669/2018г. по описа на Районен съд – Бургас.

                  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                   2.