ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 20.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесети февруари                          две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2125 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 15:52 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.К.К., редовно уведомен, се представлява от адвокат В., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ С.Д. Найденова – главен специалист в отдел „Общофункционален контрол“  към дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност“ на община Бургас, се представлява от юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ В.: Поддържам оспорването на заповедта като нищожна, постановена едновременно при липса на компетентност, несъответствие с целта на закона, съществено нарушение на материалния закон и процедурните правила. В тази връзка, моля да допуснете свидетелите С.Д.Д. и М.С.С., чиито показания биха били релевантни относно доказването на допуснати груби пороци при издаването на процесната принудителна административна мярка от страна на органа, наложил акта, което пък е пряко свързано с доказване на нищожност на акта и моля съдът да се произнесе.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Уважаема госпожо председател, противопоставям се на направеното искане, както казахте в началото на съдебното заседание, спора е по компетентността на административния орган, наложил мярката, поради което считам, че е ирелевантно допускане на доказателства с разпит на свидетели по отношение на тези обстоятелства.

 

СЪДЪТ, като намери, че следва да приеме като доказателства по делото представените до момента писмени документи, без снимковия материал, приложен към  жалбата на Г.К.К. до съда, който счита, че следва да бъде приложен по делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с жалбата до съда,  съгласно опис в същата, без т. 8 – снимков материал, както и тези, представени от ответникът като административна преписка по оспорването, съгласно опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда.

ПРИЛАГА по делото снимковия материал, приложен към  жалбата на Г.К.К. до съда.

 

Съдът, като намери, че следва да остави без уважение искането на адвокат В. за събиране на гласни доказателства по делото за установяване на заявените от нея целяни за доказване факти и обстоятелства, които биха били относими към законосъобразността на принудителната административна мярка, а настоящото производство продължи по оспорването на приложената спрямо жалбоподателя принудителна административна мярка единствено по отношение на нейната действителност,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адвокат В. за събиране на гласни доказателства по делото.

 

АДВОКАТ В.: Нямам други доказателствени искания. Ако съдът разреши, бих желала жалбоподателят да се яви да даде показания.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Няма да соча нови доказателства.

 

Съдът, като намери, че следва да остави без уважение искането на адвокат В.,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адвокат В. за даване на обяснения от жалбоподателя.

 

Съдът, като намери, че делото е изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ В.: Критерият за нищожност на административния акт е порок на материална незаконосъобразно и е налице когато нарушението на материалния закон е такова, че нарушава особено съществено изисквания на приложимата норма. Твърдим, че актът е издаден при пълна липса на условията и предпоставките, визирани в хипотезата на приложимата  материалноправна норма и актът е изцяло лишен от правно основание. Такива особено съществени нарушения на законността не могат да бъдат търпими от съществуващия правен ред, поради което влекат и нищожност на акта. За съжаление не можахме да докажем чрез свидетелски показания, че административния орган е приложил разпоредбата на чл. 171, ал. 1, т. 5 буква „б“ от ЗДвП без да е имал такова право, тъй като не са били налице никакви предпоставки за това. Считам, че този порок е особено съществен, така че обжалваната принудителна административна мярка, като издадена при пълна липса на законовата предпоставка, не би следвало да поражда каквито и да било последици. Освен това в настоящия казус е налице безпрецедентен случай на превишаване на компетентност и на разширяване на приложното поле на принудителната административна мярка по усмотрение на наказващия орган, което е абсолютно недопустимо. Налице е превишаване на правомощия при издаване на акт, без да е налице никакво законово основание нито извършено нарушение. Съдебната практика е установила прогласяване на нищожност при издаване на акта от некомпетентен орган, но това в никакъв случай не изключва и други груби пороци, които биха били основание за неговата нищожност. Безспорно е, че в закона няма изрични критерии за степента и вида на пороците, водещи до недействителност на актовете. Затова и преценката дали един акт е незаконосъобразен или недействителен е изцяло възложен на преценката на съда, който е свободен да преценява във всеки един отделен случай, прилагайки принципите на законност, справедливост и вътрешно убеждение. В този смисъл е и тълкувателно решение на Върховен административен съд № 3/16.04.2013 г. На първо място в случая е налице некомпетентност на издаващия орган, досежно факта, че той е превишил правомощията си. Логично е, че в конкретния случай е налице некомпетентност, тъй като органът е нямал право да прилага принудителна административна мярка, извън нейното приложно поле и извън вменените му правомощия. Безспорно е, че издаващият орган няма абсолютни права да репатрира автомобили безразборно и по собствена преценка  и когато няма изрично законово основание за тези си действия. В този смисъл неговата компетентност е силно ограничена и той следва да я спазва стриктно. В този смисъл се налага изводът, че органът е некомпетентен да налага процесната принудителна административна мярка, тъй като тя касае правилно паркиран автомобил, такъв който не възпрепятства автомобилното движение и не попада в обсега на знак В27. Точно тези факти искахме да бъдат установени със свидетелски показания. От друга страна индивидуалният административен акт е издаден без никакво законово основание, без да е налице нито едно извършено нарушение. Тези действия демонстрират незачитане на правни норми и грубо погазване на закона, които действия, считам, застрашават установения правов ред в страната. За жалост, случаят с процесната принудителна административна мярка не е прецедент, а подобни действия от страна на администрацията се превръщат в обичайна практика. Тези действия  манифестират  практика на грубо беззаконие и внушават сред потърпевшите усещане за несправедливост, за безпомощност и страх. Те създават чувство за произвол и анархия. Такива действия формират в обществото недоверие в институциите, а от там към правовия ред в държавата. От изхода на настоящото дело зависи дали ще бъде допуснато саниране на един изначално порочен административен акт, който вменява несъществуващи задължения и налага неоснователни санкции, които не се следват по закон.

Уважаемият съд е ограничен от закона да се произнесе, единствено на основание нищожност на акта, но е свободен да прецени по справедливост представените факти и доказателства, както и да прецени тежестта на пороците и по вътрешно убеждение да прецени дали те обуславят неговата нищожност.

Считам, че накърняването на законността при така издадената процесна принудителна административна мярка е изключително силно. Налице е радикално нарушаване на установения правен ред, поради което този акт не би следвало да породи абсолютно никакви правни последици, а само привидни такива. В конкретния случай липсва нарушение, автомобилът е бил паркиран в разрешена зона, извън обхвата на знак В27 и не е пречел на движението. Не е нарушавал по никакъв начин правилата за движение. Следователно в случая липсва основание за налагане на оспорената принудителна административна мярка. Считам, че процесният акт е изцяло лишен от законова опора.

Тъй като настоящият съдебен процес е единственият път за защита законните интереси на жалбоподателя, а предявеното искане за прогласяване на нищожност е единствен процесуален способ за правната му защита, моля уважаема госпожо административен съдия, да обявите акта за нищожен като акт, радикално нарушаващ законността и не пораждащ правни последици. Считам, че обявяването на нищожност по съдебен ред е единственият възможен начин за гарантирането на правната стабилност и стабилността на неговите адресати, които търпят неследващи се и недопустими от закона санкции.

Представям и моля да съобрази становището ми, изложено в писмена защита.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Уважаема госпожо председател, моля да отхвърлите като недоказана и неоснователна жалбата против действителността на наложената принудителна административна мярка. Считам, че в производството по делото бяха представени достатъчно доказателства за компетентността на органа, наложил принудителната административна мярка, а именно заповед, с която е възложено на служителите от дирекция УКОРС при община Бургас да прилагат принудителни административни мерки, трудов договор и длъжностна характеристика на лицето, наложило принудителната административна мярка, както и график за разпределение на работното време. Считам, че са неоснователни доводите на жалбоподателя по отношение законосъобразността на административната мярка. Считам, че тези доводи щяха да бъдат относими в случай, че жалбата беше подадена в законоустановения срок. Ето защо намирам доводите за ирелевантни към настоящото производство.

Моля да постановите акт, с който да потвърдите валидността на издадената принудителна административна мярка.

Моля да ми бъде присъдено възнаграждение за юрисконсулт.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в разумен срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:19 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: