ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 03.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На трети април                                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2124 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Г.Д., редовно уведомена, се явява лично и с адвокат С. и адвокат Т., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Созопол, редовно уведомен, се представлява от адвокат Д., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Г.Д., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат С., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице В.Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило допълнително заключение на вещото лице в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша допълнителното заключение на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице В. Й. Д., която е със снета самоличност от предходно съдебно заседание, като я предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно и безпристрастно заключение.

Представила съм допълнителни писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Т.: Във връзка с въпрос № 3, на стр. 2 от заключението, предпоследен абзац, където казвате, че сте възприела въпроса като объркващ, въпросът беше поставен по този начин: Тогава, когато колоните, в случая като конструктивни елементи, встъпват върху процесния терен, следва ли от архитектурно-техническа гледна точка да се възприеме този терен като застроена площ, и ако това е застроена площ може ли да става дума за провеждане на улична регулация, при която улицата минава върху къщата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: По методиката, която е за ценообразуване и площообразуването на жилищните сградите, проходите не влизат в застроената площ, но принципно площта на колоните трябва да влезе в застроената площ. Колоните и гредите,  конструкцията на сградата, премостват този проход.

АДВОКАТ Т.: В случая тези конструктивни елементи влизат ли в застроената площ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Площта на конструктивните елементи влиза в застроената площ.

Искам да кажа защо съм почувствала объркващ този въпрос, защото  е написано дали площта се придава.

АДВОКАТ Т.: Имал съм предвид дали е част от застроената площ на сградата.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Защото предаване по регулация е едно, а отнемане по регулация е друго.

АДВОКАТ Т.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

АДВОКАТ Д.: В заключението на последната страница, на последния ред, сте записали, че по този начин ще отпадне и порокът улицата да минава под сграда, но основанието, на което е образувано административното производство в Община Созопол считате за грешно. Бихте ли обяснили какво сте имали предвид.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Имала съм предвид, че основанието изисква съгласие на две заинтересовани страни. В случая да се промени уличнорегулационен план трябва да се иска съгласието на общината и на собственика. Това основание се прилага, когато се променя дворищна регулация, регулация между два отделни поземлени имота, а не когато се променя, когато се предвижда нова улична регулация. Принципно при улична регулация общественият интерес е приоритет и не се иска съгласие на заинтересован собственик. Например, все едно, както магистрала Тракия минава през частни имоти, да се вземе съгласие на частниците да се мине през техните имоти. Това е същото – за една улица, тротоар, пешеходна пътека – общественият интерес има приоритет и не се иска съгласие на собственика. По тази причина съм посочила, че това основание, посочено от главния архитект в докладната записка до Общински съвет Созопол,  не е правилно.

АДВОКАТ Д.: Правилно ли е формулирано искането от жалбоподателя по отношение искането по плана до Община Созопол?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: В смисъл кое искане?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Че те са собственици.

АДВОКАТ Т.: Това е правен въпрос. Искането е пред вас. Това не е приоритет на вещото лице.

АДВОКАТ Д.: Вещото лице е коментирала в предходно съдебно заседание, което е съвсем различно от това в днешно съдебно заседание.

АДВОКАТ С.: Ако има противоречие, да се визира къде е и да го преодолеем. Въпросите са зададени в предходно съдебно заседание въз основа на експертизата.

АДВОКАТ Д.: Нямам други въпроси към вещото лице.

Има противоречие в това, което е установило вещото лице и е дало като заключение. Установява се противоречие в констатациите на вещото лице, дадени в днешно съдебно заседание с тези – в предходно съдебно заседание, касаещо искането на жалбоподателя, което е отправил до Община Созопол.

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо съдия, това противоречие води до следващия въпрос: Приема ли ответната страна допълнителното заключение или не?

АДВОКАТ Д.: Моля да не приемате така представеното заключение. Твърдя че има противоречие, което вече изразих. Моля да се има предвид, че вещото лице в заключението си прави заключения, които не са му поставени като задачи и коментира едни действия дали са целесъобразни или не, които не са от неговата компетентност.

АДВОКАТ С.: Отговорите на въпросите твърдя, че са в резултат на така зададените въпроси от ответната страна. В първата част от заключението са поставени въпросите на процесуалния представител на Общински съвет Созопол. В по-голямата им част бяха допуснати именно въпроси по целесъобразност. Сега твърди, че били в противоречие с предходното заключение и били относими към целесъобразността.

 

Като взе предвид становището на страните, СЪДЪТ счита, че следва да се приеме допълнителното заключение на вещото лице, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА заключението по допълнителната съдебно-техническа експертиза.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице в размер на 250 лева, което да се изплати от внесения депозит.

 

АДВОКАТ Т.: Нямаме други доказателствени искания.

АДВОКАТ Д.: Нямам други доказателствени искания. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ Т.: От името на моя доверител Ви моля да постановите Ваше решение, с което да уважите подадената от нас жалба и да съобразите три основни момента. В представената съдебна преписка е приложено влязло в сила  решение по вещноправен спор с предмет собствеността върху процесния терен, който се урегулира с предложеното изменение. Потвърденото и влязло в сила решение обвързва настоящия съд и съобразяването му налага два извода. Първо това не е улична регулация, не е улица и никога не е било улица, а пешеходен проход, който предвид обясненията на вещото лице в днешно съдебно заседание, предвид и констатациите на Върховен касационен съд е застроена площ. Няма как носещи колони, конструктивни елементи на каквато и да е сграда да стоят върху улицата. Римнята е част от уличната регулация, която предвид етнографският статут на Стария Созопол би могла да не отговоря на общите изисквания на Закона за устройство на територията. Няма норма, която като изключение от общите правила на Закона за устройство на територията да допуска върху улицата да стоят сгради. Това нещо обясняваме вече трети път – веднъж във вещноправните спорове, в административните спорове по одобряване на кадастралната карта и пред Вас. Вторият въпрос – Община Созопол не е собственик на терена, именно защото не е улица. Има влязло в сила решение, че е наша собственост. Затова моля да акцентувате, че това изменение на регулацията не трябва да се възприема като изменение на регулационния план. В тази връзка и третият основен момент, да съобразите именно онзи терен, който е признат от съда с влязло в сила решение, именно той е предмет на това урегулиране. Ние по никакъв начин не засягаме собственост на който и да било. Ние включваме в границите на нашата регулационна единица само онзи терен, който изрично е признат за наша собственост.

Моля за решение в този смисъл.

Моля да присъдите на доверителя ни направени съдебно-деловодни разноски.

АДВОКАТ С.: Присъединявам се на първо място към казаното от колегата. В рамките на едно изречение ще допълня нашата принципна позиция. Уважаема госпожо съдия, Общински съвет Созопол е излязъл със своето решение въз основа на предложение, направено от самия главен архитект на Община Созопол. С оглед разпоредбите на специалния закон ЗУТ и компетентността на главния архитект по отношение на градоустройственото планиране за населеното място, следва да се има предвид и в настоящия случай, така че направеното предложение в предпоследния абзац като съдържание, цитирам: „Регулационните граници на УПИ ХVІІ-477 да съвпаднат, граници на поземлен имот №67800.501.439 по Кадастралната карта гр. Созопол, като се заличи пешеходният проход между УПИ ХVІІ-477, УПИ ХVІ-475 и УПИ ХVІ-476 в кв. 28 гр. Созопол.” Освен изслушаното заключение на вещото лице по делото съществено допринесе за изясняването на въпроса за неговата целесъобразност и законосъобразност, от предложението е видно ясно и конкретно какво е становището на самия главен архитект, т. е. лицето, което е натоварено с нарочна компетентност да следи за прилагането на действащи подробни устройствени планове, изразява категорично и недвусмислено възможността  пешеходният проход да бъде заличен, т. е. може да се приеме, че така заявената част от съответния поземлен имот, която е собственост на доверителя ни, да се присъедини към нейния имот, като уличната регулация няма да бъде съществено засегната.

АДВОКАТ Т.: След като главният архитект е посочил, че това не само е възможно, но и следва изискването на закона за съвпадане на регулационните и имотните граници, то очевидно е, че органът, който следи за целесъобразно разрешение на поставените към устройственото планиране въпроси е дало положително становище в тази насока, т. е. не само от гледна точка законосъобразността, но и от гледна точка на  целесъобразността на предложеното изменение е правилно и това го казва самият главен архитект.

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо Председател, ще Ви моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. На първо място, моля да се има предвид, че решението е прието от компетентен орган, в установената от закона форма, като същият е действал в условията на оперативна самостоятелност при приемане на решението, с които респективно да приеме да бъде изменен съответният подробен устройствен план или не. Моля да се има предвид, че като не е приел предложението на Кмета на Община Созопол с нарочната докладна, Общински съвет Созопол е сторил това по надлежния ред, като се е съобразил с факта и обстоятелството, че на практиката ще бъде заличен един пешеходен проход, който ще затвори достъп до улици, като това Общински съвет Созопол е направил и при съобразяване с представената по делото подписка от страна на жителите на гр. Созопол, които наброяват над 300. Моля да имате предвид заключението на вещото лице и отговорът, даден в предходно съдебно заседание, което заяви, че на практика искането, отправено до Главния архитект на Община Созопол от страна на жалбоподателя, е формулирано неясно. Вещото лице отговори, че има посочени мотиви, че ищцата е собственик на земята, но според това вещо лице то не е мотив за изменение на плана. Затова и в първото по делото съдебно заседание поискахме да бъде конституирана Община Созопол, но това не се случи.

Моля да се има предвид, че вещото лице в своето заключение е посочило, че искането от страна на жалбоподателя не е мотивирано правилно и това е причината, поради която е възникнала грешка от страна на общинската администрация във връзка със заявеното по т. 2.

Моля да постановите решение, с което да отхвърлите като изцяло неоснователна и недоказана жалбата и да ми присъдите направените по делото разноски.

АДВОКАТ С.: Да не забравяме, предмета на решението на Общински съвет Созопол. От пледоарията на колегата виждам едно доразвитие на мотивите на Общински съвет Созопол или по-скоро довнасяне на мотиви за така взетото решение, защото очевидно мотиви, които да подкрепят процедурата, не се наблюдават, т. е. допълва мотивите на Общински съвет Созопол за вземането на решението.

Моля за подходящ срок за писмена защита.

 

СЪДЪТ дава на страните 7-дневен срок, считано от днес, за представяне на писмени бележки.

СЪДЪТ сечете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9:57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: