ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 06.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На шести февруари                                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 2124 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 10:48 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Г.Д., редовно уведомена, се явява лично и с адв. С., с представено по делото пълномощно. 

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Общински съвет Созопол, редовно уведомен, се представлява от адв. Д., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        С.Г.Д., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. С., с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице.

 

По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и съдът като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба срещу Решение № 1008 на Общински съвет Созопол, по т. 4 от дневния ред на заседание, проведено на 26.09.2014 година и отразено в Протокол № 38, с което не е прието предложение на кмета на общината относно: Съгласуване за изработване на ПУП - изменение на план регулация в обхват на ПИ 67800.501.439 по КК на гр.Созопол, участващ в УПИ ХVІІ-477 и улично регулационни мероприятия, представляващи пешеходен проход между УПИ ХVІІ-477, ХV-475 и ХVІ-476 в кв.28 по плана на гр.Созопол.

В съдебно заседание на 19.12.2014 г., съдът е допуснал извършването на съдебно-техническа експертиза, която е извършена и представена по делото в едноседмичен срок преди днешно съдебно заседание.

 

СТРАНИТЕ: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице.

СНЕМА самоличността му както следва:

В. Й. Д. – ** г., българка, българска гражданка, семейна, неосъждана, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВ. С.: Първият ми въпрос е свързан с представената скица-предложение, която мисля, че е в кориците на делото.

Представям задание, скица-предложение и скица-виза с оглед пълнотата на доказателствата.

Независимо, че не сте констатирали проектиране на ПУП-ПРЗ на уличната регулация, от така представената информация по административната преписка, установява ли се конкретно качеството на възложителя по тази процедура?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз мисля, че не е ясно формулиран иска. Самото изменение на плана е възможно да бъде извършено поради това, че има изтекли давностни срокове, но в предложението на главния архитект пред общинския съвет не е посочено основанието, на което се иска изменението на плана, защото за всеки план, който се изменя, трябва да има мотивирано искане. В предложението на главния архитект беше записано, че основанието със съгласието е от заинтересованите страни. Според мен това не може да бъде основание за изменение на ПУП.

         АДВ. С.: Към момента нямам други въпроси.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. Д.: Казали сте, че липсва задание. Някакви мотиви имало ли е касаещи конкретно изменението?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Има посочени мотиви, че ищцата е собственик на земята, но това още не е мотив за изменение на плана. Много регулационни планове, които са действащи, преминават и предвиждат отчуждаване на терени за улична регулация. В предложението е посочено искането, но то не е мотивирано правилно и по тази причина се е наслагала грешката.

         ВЪПРОС НА АДВ. Д.: Може ли да се каже, че грешката на възложителя би довела до грешка на администрацията?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тази грешка може да се изправи. В моето заключение съм записала правното основание – чл. 208 ЗУТ, където съм посочила, че има давностни срокове и след като са изтекли, заинтересованото лице може да поиска изменение на плана.

         ВЪПРОС НА АДВ. Д.: Вие на място посетихте ли пешеходния проход? Реализиран ли е?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, посетих го. Има проход, но регулацията не е приложена.

         ВЪПРОС НА АДВ. Д.: Може ли да кажете кога е изграден?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не мога да кажа, но тъй като посещавам от време на време Созопол, съм го виждала. Той е на централната улица. Този проход е там отдавна.

         ВЪПРОС НА АДВ. Д.: Въпросният пешеходен проход дали осъществява достъп между ул. „Кирил и Методий” и съседни римни?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На практика да, по план, който е действащ.

         АДВ. Д.: Нямам други въпроси.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. С.: Известно ли е въпросният проход дали има данни кога е изпълнен и ако е така, ситуиран по действащия ПУП в него е изградена застройка за жилищно предназначение?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, върху прохода е разположена постройката. Има колони в този проход.

        

         Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лв., платими в рамките на внесения депозит. (изд. Р.К.О.- 400 лв. на 06.02.2015 г.)

 

         АДВ. С.: С оглед становището на колегата и с оглед представеното доказателство към скицата-предложение, с което вещото лице не се е съобразило в своето заключение, моля да бъде допуснато допълнително заключение с оглед на обстоятелствата и фактите за пълното изясняване на фактическата обстановка. Въпросът ми е:

1. Кога въпросният проход е възприет или заложен в одобрен ПУП, както и на какво основание? Какво е неговото предназначение, като ще моля ако има въпроси от другата страна, да ми се даде срок да формулирам и други въпроси.

 

АДВ. Д.: Аз ще моля да бъдат възложени допълнителни задачи на вещото лице, като представям нарочна писмена молба със задачите за експертизата, с копие за ответната страна.

Втори и трети въпрос са свързани с това, че има подписка, в която над 300 жители са поставили своите подписи, като на практика с това са изразили своето несъгласие за заличаване на пешеходния проход, с което са изразили своето несъгласие относно факта и обстоятелството, че се затваря достъпа до улиците, поради което това обстоятелство е съобразено с общинския съвет при постановяване на своето решение, неприемайки предложението от страна на кмета на Община Созопол, поради което моля да допуснете експертизата с оглед установяване на тези факти.

 

АДВ. С.: Считам, че по-голямата част от въпросите търсят отговори, които се дистанцират от предмета на делото.

По отношение на въпрос № 3 - не възразявам да се изследват така посочените имоти и да се установят факти и обстоятелства свързани с достъпа до всички имоти, като в тази връзка ако счетете, че молбата следва да бъде уважена, моля да ни бъде предоставен срок да поставим въпрос.

 

         С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът намери, че следва да върне представените задание, скица-предложение и скица-виза, тъй като същите се намират в кориците по делото от лист 21-24. Следва да се допусне допълнителна съдебно-техническа експертиза с поставените въпроси.

         Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание задание, скица-предложение и скица-виза, като ВРЪЩА същите на адв. С..

         ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-техническа експертиза от вещото лице Д., която да отговори на поставените въпроси от адв. Д. в нарочната писмена молба, както и на въпроса на адв. С., поставен в днешно съдебно заседание, на когото дава 5-дневен срок за прецизиране на въпроса.

         Допълнителната съдебно-техническа експертиза да се извърши след заплащане на депозит в размер на 250 лв. - по равно от страните, в размер на по 125 лв., в 5-дневен срок считано от днес.

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.04.2015 г. от 09:30 часа.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: