ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 19.12.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На деветнадесети декември                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 2124 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 9:43 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Г.Д., редовно уведомена, се явява лично и с адв. С. и адв. Т., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Созопол, редовно уведомен, се представлява от адв. Д., с представено от днес пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        С.Г.Д., редовно уведомен, не се явява. За него се явяват адв. Т. и адв. С., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

АДВ. Т.: Да се даде ход на делото.

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Д.: От представената по делото административна преписка става ясно, че общинският съвет се е произнесъл по докладна от страна на кмета на Община Созопол. Моля да бъде конституиран и призован като заинтересована страна кмета на общината. От жалбата на стр. 2 е видно, че жалбоподателят твърди, че има налице друга правна квалификация, по която е внесена докладната, като считам, че като заинтересована страна следва да бъде привлечен кмета на общината, за да ангажира доказателства по така представената жалба. Считам, че са налице всички факти и обстоятелства за това.

АДВ. С.: Считам, че е неоснователно искането, тъй като в кориците на преписката е видно от предложението на главния архитект за издаване на заповед за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ, което предложение е адресирано до кмета, с оглед на което кметът предвид компетентността на общинския съвет по отношение на предвиждането на общински имоти е поискал преди да предприеме действия по компетентност да се вземат съгласувания. Видно е, че в случая решението на общинския съвет е взето след постъпилата докладна от кмета на Община Созопол, която касае именно готовността на кмета на общината да предприеме съответните действия по изменение на уличната регулация, касаеща имота, но след съгласуване на тези действия от общинския съвет Созопол. Това е така, защото съгласно чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, касаеща хипотезата за изменение на ПУП се търси предварително съгласие на лицата - собственици на засегнатия имот от процедурата по изменение. Очевидно е съгласно действащата нормативна разпоредба по ЗУТ и ЗМСА, че общината не е собственик на въпросния УПИ, както и на частите, които за УПИ следва да бъдат включени към параметрите по действащото градоустройство. С оглед на това, моля да оставите без уважение искането на процесуалния представител на ответника.

АДВ. Т.: Присъединявам се към казаното от колегата. Не е налице предпоставка, която да обоснове по отношение на кмета на Община Созопол качеството му на заинтересована страна в настоящото производство.

АДВ. Д.: Считам, че следва да бъде конституиран като заинтересована страна кмета на общината, тъй като е видно, че е представена от него цялата необходима документация. Считам, че следва да му се даде възможност да участва в производството. Той е инициатор на това производство.

 

Съдът по отношение на искането за конституиране на кмета на Община Созопол като заинтересована страна в процеса, намери, че същото на изложените от адв. Д. основания не може да бъде допуснато, тъй като обстоятелството, че кметът е представил докладната записка, която е повод за издаване на оспорения административен акт не създава правен интерес от участието му в настоящия процес. Такъв не се създава и от обстоятелството, че при кмета се съдържат доказателства за настоящия спор. След като няма твърдение, че се притежават вещни права на имотите, предмет на разработката, съдът не счита, че са налице основанията на чл. 153 от АПК за конституиране на кмета на общината като заинтересована страна в процеса.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за конституиране на кмета на Община Созопол като заинтересована страна в процеса

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба срещу Решение № 1008 на Общински съвет Созопол, по т.4 от дневния ред на заседание, проведено на 26.09.2014 година и отразено в протокол №38, с което не е прието предложение на кмета на общината относно: Съгласуване за изработване на ПУП - изменение на план регулация в обхват на ПИ 67800.501.439 по КК на гр.Созопол, участващ в УПИ ХVІІ-477 и улично регулационни мероприятия, представляващи пешеходен проход между УПИ ХVІІ-477, ХV-475 и ХVІ-476 в кв.28 по плана на гр.Созопол.

Към делото е приложена административната преписка по която е издадена оспорената заповед.

 

АДВ. Т.: От името на моите доверители поддържам жалбата с посочените в нея основания. Представям Решение № 70/12.06.2006 г. на БОС по въззивно гражданско дело № 1526/2004 г. на Окръжен съд – Бургас.

Отделно от това, оплакването ни по т. 1 от жалбата касае твърдения за наличие на такава хипотеза за изменение на ПУП, която следва вещните права на собственост в кадастралните и регулационни граници на процесния урегулиран имот, постановено и влязло в сила с решението, като Ви моля да допуснете извършването по делото на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с материалите от съдебната преписка и влезлите в сила решения за правото на собственост на моите доверители да даде отговор на въпроса:

1. Съответства ли проектът за изменение на ПУП-ПРЗ на предмета на обхват на присъдено нещо по постановеното решение и съответно новите предвидени по този проект регулационни граници съответстват ли на кадастралните такива съгласно влязлата в сила заповед за изменение, потвърдена също с влязло в сила решение на Административен съд – Бургас.

АДВ. С.: Нямам какво да допълня.

АДВ. Д.: Оспорвам изцяло жалбата. Считам същата за неоснователна. Моля да приемете представените от административния орган доказателства. Няма да сочим на този етап други доказателства. Предоставям на преценката на съда на поисканата съдебно-техническа експертиза в настоящото производство.

 

Съдът във връзка с направените доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, представените такива от административния орган, както и представеното в днешно съдебно заседание съдебно решение.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите на адв. Т., поставени в днешно съдебно заседание след внасяне на депозит в размер на 400 лв., платими от жалбоподателя, в 3-дневен срок от днес.

Експертизата да се извърши от вещото лице архитект Веселина Драганова, като ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя да конкретизира писмено въпроса си.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 06.02.2015 г. от 10,40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: