ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,08.03.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На осми март                                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2123 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14.01 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ земеделски производител Р. И. Д., редовно уведомена, явява се лично и с адв.В. с представено пълномощно, находящо се на лист 23 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Н. с представено пълномощно, находящо се на лист 24 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ П.И.Е. – началник отдел „БТКД“, Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Бургас, редовно уведомен, явява се лично.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

ОТВЕТИНКЪТ Е.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.В.: Запознах се с допълнително представените писмени доказателства. Не възразявам да бъдат приети.

Юрисконсулт Н.: Не възразявам да бъдат приети по делото представените допълнителни доказателства.

Адв.В.: С оглед събраните след първото съдебно заседание писмени доказателства, представям и моля да приемете като доказателство по делото два броя служебни бележки от Зеленчуковата борса – Бургас, удостоверяващи дали жалбоподателката и нейният съпруг извършват търговска дейност, както и протоколи за продажба на селско-стопанска продукция издадена от жалбоподателката.

         Юрисконсулт Н.: Не се противопоставям да бъдат приети представените днес доказателства.

Във връзка с представените таблици от ДФ „Земеделие“, представям извадка, която съм направила за културите, които са посочени за земеделски производители Р.Д. и Ж.Д..

Нямам други искания.

ОТВЕТНИКЪТ Е.: Не възразявам да се приемат представените доказателства. Няма да соча други доказателства.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от трета неучастваща по делото страна писмени доказателства.

ПРИЕМА представените от жалбоподателя и ответната страна писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.В.: Моля да постановите решение, с което да отмените дадените на жалбоподателката предписания съгласно протокола на Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Бургас за извършена проверка на земеделски производител. Моля да приемете, че от събраните в хода на производството доказателства се установява, че жалбоподателката не осъществява търговска дейност на зеленчуковата борса, където е била извършена проверката, с оглед на което дадените предписания са неоснователни, а от друга страна по никакъв начин не се установи, дори напротив, опроверга се твърдението, че жалбоподателката не е и работодател на лицето И. З.Г.. Същото лице не е установено да полага труд на сергията, която съпругът на жалбоподателката стопанисва и в този смисъл нито съпругът на жалбоподателката, нито жалбоподателката следва да уреждат отношенията си с това лице като трудово. Пои което моля да прецените предписанията като неоснователни и да ги отмените.

 

         Юрисконсулт Н.: Моля да оставите без уважение жалбата срещу предписание, издадено с Протокол № 2432/13.09.2016г. Считам, че се събраха доказателства и е установено, че непълнолетното лице И. З.Г. е осъществявал трудова дейност на посочената в протокола сергия, където е установена Р.Д. в качеството на земеделски производител при проверката на място на 27.07.2016г. На същата още тогава е връчена призовка адресирана до нея като земеделски производител да представи в Инспекцията по труда гр.Бургас посочените в призовката документи. Нито при проверката на място на сергията, нито при проверката на документи в Инспекцията по труда същата е твърдяла, че не тя стопанисва сергията и че не тя е наела непълнолетното лице в посочения ден 27.07.2016г. И. З.Г. е установен да пренася продукти на другия производител. Установено е, че същият е непълнолетен, за което е следвало да бъде издадено разрешение от Инспекцията по труда за наемането му на работа. Считам, че от представените от ДФ „Земеделие“ таблици за 2016г. за земеделски производител Р.Д. и земеделски производител Ж.Д. е видно, че същите произвеждат една и съща продукция, а именно салата, тиквички, целина, краставици и това е имало точно на сергията, видно от показанията на разпитания в предходно съдебно заседание свидетел.

До приключване на проверката Р.Д. не уведоми и не е твърдяла, че тя не стопанисва сергията, нито е представила някакъв договор между двамата земеделски производители.

Моля за решение, с което да оставите в сила предписанията дадени в протокола обжалван от жалбоподателката като законосъобразно издадени.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Е.: Напълно подкрепям казаното от юрисконсулт Н..

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: