ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 24.02.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и четвърти февруари            две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 2123 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 14,45 часа се явиха:

         Жалбоподателят К.З.Ж. - редовно уведомен, се явява лично и се представлява от адв. С. с представено пълномощно.

         Ответникът Кмет на Община Поморие - редовно уведомен, не се представлява.

         Заинтересованата страна С.Г.Ж.-редовно уведомена, се явява лично.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.: Заявявам, че упълномощавам в съдебно заседание явилия се адв. П.С. от БАК и моля съдът да има предвид неговите изявления като мой процесуален представител.

 

Адв.С.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Ж. запозната ли сте с жалбата?

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Запозната съм. Поддържам жалбата. Да се приемат доказателствата.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представената административна преписка.

 

         Адв. С.: Нямам доказателствени искания.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

         Адв. С.: Уважаеми г-н Съдия, моля да уважите жалбата и да отмените като незаконосъобразна издадената заповед. Не сме изправени пред хипотезата на поставяем обект. Не се извлича такъв извод от мотивите на административното производство и от самия индивидуален  административен акт. Металният складов контейнер по своето предназначение не отговаря на характеристиките на чл.56 ЗУТ. Не е видно от мотивите на заповедта да е установено такова предназначение. Контейнерът не попада и в хипотезата на чл.57а ЗУТ като подлежащ на премахване. Считам, че самата наредба на община Поморие, цитирана в заповедта, не съдържа безспорно описание на характеристики и изисквания, които да бъдат отнесени към настоящия случай. Моля срок за писмени бележки.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.: Считам, че с обжалваната заповед е разпоредено премахване на преместваем обект, който не попада в хипотезата на чл.56, ал. 1 ЗУТ. Това е един контейнер, който обслужва стопански цели в дворното ни място и не обслужва обществени дейности. В Наредба № 7/2003г. са определи дейностите, които са общественообслужващи. Към делото има приложен снимков материал. Нашият контейнер е с три страни, като четвъртата се държи от собственик в имот, в който не си е закупил мястото, но в същото време има контейнер, който е по-голям от нашия, за който няма заповед и стои в място общинска собственост. Ние ползваме частта, която сме си заплатили. Заповедта е незаконосъобразна и тенденциозна, в противоречие със закона.

 

         В залата се явява адв. Б. – процесуалния представител на ответника.

         Съдът запознава адв. Б. с процесуалните действия към момента.

 

         Адв. Б.: Уважаеми г-н Съдия, моля да оставите без уважение жалбата. Считам заповедта за правилна и законосъобразна, издадена от компетентен орган в кръга  на неговите правомощия. Спазени са процесуалните правните и основанията за издаването й. Не се доказаха оплакванията за пороци на заповедта. Същата следва да се остави в сила като правилна и законосъобразна. Ще представя писмени бележки.

 

         Реплика на адв. С.: В случай, че уважите жалбата, моля за присъждане на разноски.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: