ПРОТОКОЛ

                                             

Година 2013, 29.05.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и девети май                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.

Прокурор:    

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2123 по описа за  2012 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

Жалбоподателката Ж.Г.И. - редовно уведомена, се явява лично и с адв. С. с пълномощно по делото.

Жалбоподателят Х.Я.И. - редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. С. с пълномощно по делото.

За ответника Началник сектор РДНСК Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юк. К. с представено пълномощно по делото.

         Явява се вещо лице инж. Т.Ч..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото допълнително заключение на вещото лице с вх. № 5035/21.05.2013г., което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

         Адв. С.: Да се даде ход на делото.  Да се изслуша вещото лице.

         Юк. К.: Да се даде ход на делото.  Да се изслуша вещото лице.

        

         СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице, което е със снета по делото самоличност.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм допълнително заключение, което поддържам.

 

         Адв. С.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

         Юк. К.: Нямам въпроси, да се приеме заключението.

 

         Адв. С.: Моля да допуснете геодезическа експертиза, вещото лице по която да отговори на следния въпрос: След геодезическо заснемане, да се установи точното разположение на имота върху съседния имот, дали навлиза изцяло, или една част е в имота на жалбоподателя, а друга част навлиза в съседния имот.

 

         Юк. К.: Абсолютно се противопоставям на въпроса. Никъде не става въпрос, че основанието за издаване на процесната заповед, с която е наредено премахването на незаконен строеж, е че имотът попада изцяло или частично върху чужд имот, или улица. Основанията за постановяване на процесната заповед е само, че е незаконен, нетърпим и е изграден при съществено отклонение от проектите при изграждане на къщата. Искането за допускане на геодезическа експертиза е ирелевантно и недопустимо, тъй като считам, че геодезите замерват очертания на терен, а не във въздуха.

 

         Съдът,  по направеното искане за допускане на съдебно - геодезическа експертиза, която да установи каква част от процесния строеж попада в имота на жалбоподателите и каква част в съседния недвижим имот, намира че е неотносима към предмета на спора, поради което следва да бъде оставено без уважение.

 

         Адв. С.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Юк. К.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 150.00 лева платими от внесения депозит./РКО 150,00 лв. на 29.05.2013г./

 

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ ИСКАНЕТО на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане на съдебно геодезическа експертиза като неотносима към предмета на спора.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

         Адв. С.: Моля да уважите жалбата и отмените заповедта по мотиви, изложени в жалбата. Ще представя писмени бележки.

 

         Юк. К.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да оставите в сила оспорената заповед. Безспорно строежът е незаконен, в нарушение на изискванията на чл. 154, ал. 2, т. 4, 5 и 6 и подлежи на премахване със заповед от органите на ДНСК, какъвто е оспорения акт.

         Моля, да постановите решение, като оставите в сила заповедта на началника на РДНСК Югоизточен район, като правилна и законосъобразна.

         Моля, да ни присъдите юрисконсултското възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: