ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 11.02.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На единадесети февруари                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2122 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 11,15 часа се явиха:

         Жалбоподателят К.З.Ж. - редовно уведомен, се явява лично и с адв. С., който представя пълномощно.

         За ответника Кмет на Община Поморие - редовно уведомен, се явява адв. А.  - представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на К.З.Ж. против Заповед № РД-16-963/26.09.2014 г. на Кмета на Община Поморие, с която е наредено да бъде премахнат преместваем обект „Метален слънцезащитен навес”, находящ се на южната тераса на втори жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда – близнак с изба, находяща се в УПИ ****, кв.*** по плана на гр.Поморие с административен адрес: ул. „****” № *.

 

Адв. С.: Поддържаме жалбата. По отношение на доказателствените искания заявявам, че на името на доверителя ми има образувани 6-7 административно-наказателни производства от Община Поморие и същият не може да ангажира експертно обследване на всеки един обект, за който има издаден административен акт. За нас съществува финансова пречка да ангажираме съдебно-техническа експертиза  по всяка една от заповедите. Няма да сочим други доказателства. Да се приемат представените с административната преписка писмени доказателства. С това ни се изчерпват доказателствените искания, поради финансова невъзможност да ангажираме съдебно-техническа експертиза.

 

Адв. А.: Жалбата е неоснователна и не са налице посочените в нея отменителни основания. Да се приеме административната преписка. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка  писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. С.: Уважаема г-жо Съдия, моля, да уважите жалбата и отмените издадената заповед на кмета на Община Поморие като неоснователна и незаконосъобразна. Видно от данните, залегнали в обстоятелствената част на заповедта, е очевидно, че става въпрос за съоръжение, което не би могло да попадне в обхвата на чл.56 от ЗУТ, който касае премахване на преместваеми обекти. Считам, че освен с посочената норма, фактите и обстоятелствата, които административният орган е следвал да докаже и да изнесе в своето производство, не кореспондират и с Допълнителните разпоредби на ЗУТ, а именно § 5, т.80 с легална дефиниция на преместваем обект. Ясно е, че се касае за слънцезащитно съоръжение, разположено на втори жилищен етаж с местоположение „балкон” на една от фасадите на сградата. Това е достатъчно и безпротиворечиво основание да се заключи, че не се касае за съоръжение с търговско и общественообслужващо предназначение или като елемент на градското обзавеждане по смисъла на разпоредбите, уреждащи поставяемите обекти. В чл. 93 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г.  за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, където изрично е посочено, че за подобен вид съоръжение не се изисква издаване на строителни книжа и разрешение за строеж, с оглед характера и предназначението им. Основанията посочени от административния орган, а именно Наредба № 6 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Поморие е неприложима по изложените съображения. Моля за присъждане на направените по делото разноски. Ще представя писмени бележки.

 

Адв. А.: Уважаема г-жо Съдия, процесната заповед е законосъобразна и не страда от визираните в жалбата пороци. Две са основанията за незаконосъобразност посочени в жалбата – първо, че има извършено подобно строителство в съседни имоти, което не прави процесната заповед незаконосъобразна. Второ, легална законова дефиниция за поставяем обект, съгласно разпоредбата на чл.56 ЗУТ, както и § 5, т. 80 от ДР на ЗУТ, като в тези две разпоредби е посочено що е поставяем обект, но няма изчерпателно изброяване на видовете. Процесният обект правилно е отнесен към разпоредбите на чл.56 от ЗУТ  и към § 5, т. 80, където е посочено „и друга обслужваща дейност” като общо понятие. В процесната заповед обектът правилно е определен като поставяем без да има издадени за него необходимите строителни книжа.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Моля да отмените заповедта.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че им представя петдневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: