ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 28.10.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и осми октомври                      две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Галина Колева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2122 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14.20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ХД ДЕЛЧЕВИ 34 СИНОВЕ” ООД, редовно уведомен, представлява се от адв.М.Д. с представено  пълномощно, находящо се на лист 60 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Й., която представя пълномощно.

За Окръжна прокуратура-гр.Бургас се явява прокурор Колева.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля на основание чл.159, ал.1 от ДОПК да конституирате Бургаска окръжна прокуратура като страна в производството с оглед защита на важен държавен и обществен интерес.

 

Като взе предвид изявлението на прокурора и на основание чл.159, ал.1 от ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА встъпване в производството на прокурор от Окръжна прокуратура – гр.Бургас.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.        

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Д.: Поддържам жалбата против оспорвания ревизионен акт. Запознах се с представената от административния орган преписка, която считам, че не съдържа всички доказателства. Огромна част от представените фактури и точно за този доставчик, за който ние считаме, че имаме проблем, са нечетливи. Имам предвид копията на фактурите, находящи се на лист 611 гръб и от лист 612 до лист 621 по делото, както и на други места, които допълнително ще посоча. С доверителя ми преглеждахме фактурите, за да проверим дали има негов подпис, но тези нечетливи фактури  дори не можем да ги обвържем с доставката, не можем да установим и номера по тях. Това са фактури, които и при нас ги няма.

Моля административният орган да състави опис и да отрази номерата на фактурите по съответния лист от делото.

Представям и моля да приемете договор за наем на обекта, в който доверителят ми осъществява търговска дейност и удостоверение за категоризация, с препис за ответната страна. Представям тези доказателства във връзка с твърденията ни, че обемът на извършваната от него търговска дейност не позволява такива количества стока да бъдат получени и съхранявани в търговския обект, както се твърди, нито съответно да бъдат продадени и укрити приходи от тези продажби.

Доколкото успяхме с доверителя ми да огледаме съдържащите се четливи доказателства в преписката, представям опис на тези фактури с номера и дати, които оспорваме (с препис за ответника), като твърдим, че същите нито са подписани от управителя на дружеството, нито от друго представляващо дружеството лице. Подписът е на неизвестно за нас лице. Твърдим, че по  тези фактури доставка не е получавана.

Другите фактури са нечетливи и не можем да вземем становище.

В тази връзка моля по делото да бъде допуснат до разпит един свидетел, с чийто показания ще установяваме кой фактически извършва получаването на стоката, когато пристигне в склада на търговеца, при какви условия и как се съхранява.

Моля да допуснете извършване на съдебно-икономическа експертиза, като ни се даде възможност да формулирам въпросите към нея в нарочна молба. Държа обаче експертизата да бъде извършена след като се представят в четлив вариант нечетливите копия на фактурите или най-малко опис на това, какво да считаме, че се съдържа в преписката, за да можем след това да ангажираме доказателства и във връзка с тях.

Органът по приходите твърди, че тези фактури са подписани от представител на дружеството, то е приело някаква доставка. Прието е, че идва доставчикът заедно с фактурата, тя се подписва и стоката се приема.

 

Юрисконсулт Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да бъде приета административната преписка.

Относно нечетливите копия на представени фактури, мога да се ангажирам за проверка и ако при нас са четливи, да ги представим.

Органът по  приходите се е снабдил с тях от доставчиците и оттам са преснимани. Би могло при ревизорите да има четлив вариант. Ако при нас също са нечетливи, ще го заявя.

От гледна точка на органа по приходите, при положение, че този доставчик е издал тези  фактури, би трябвало те да са заприходени при дружеството-жалбоподател.

Моля да ми се даде възможност да проверя преписката.

Относно доказателствата, представени в днешно съдебно заседание, не възразявам да бъдат приети.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не са налице процесуални пречки за разглеждане на подадената жалба. Да се приемат представените с административната преписка доказателства.

Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства; както и тези, събрани в хода на проведената спрямо жалбоподателя ревизия; както и представените в днешно съдебно заседание от адв.Д. писмени доказателства, представляващи договор за наем от 2011г. и удостоверение за категоризация на стопанисван от жалбоподателя търговски обект.

 

По отношение на представения днес опис на фактурите, за които жалбоподателят твърди, че не са подписани от представител на дружеството, съдът намира за необходимо на ответната страна да бъде дадена възможност да вземе допълнително становище по така направеното възражение и с оглед на това становище да се преценява необходимостта от откриване на производство по оспорване на частни писмени документи.

Намира за необходимо също така на адв.Д. да бъде дадена  допълнителна възможност да депозира по делото списък-означение на листите по делото, на които се намират фактурите, за които страната е констатирала, че са представени в нечетливи копия, за да бъде осигурена възможност на ответната страна да ги представи в четлив вид или евентуално да бъдат изискани от трето неучастващо по делото лице.

Дава възможност на адв.Д. да формулира допълнителни доказателствени искания свързани с ангажиране на съдебно-икономическа експертиза по делото, която възможност следва да бъде упражнена след като по делото постъпят четливи копия на спорните фактури.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 27.01.2014г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: