ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 28.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми май                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2122 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.П.М., редовно уведомен, не се явява. За него адвокат М., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Началник Сектор Бургас РДНСК - Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт А., с пълномощно от днес.

 

Явява се вещото лице С.С.Р..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

С.С.Р. - 61 години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Към заключението съм приложила копие от ПУП с нанесено местонахождение на имота. Няма какво да добавя към заключението.

 

АДВОКАТ М.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Имам няколко уточняващи въпроси. Процесният строеж попада ли в УПИ, където са предвидени три сгради, и по конкретно попада ли в предвидено петно за застрояване?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р. – Попада в УПИ ІІ. Те са го писали УПИ І-935, в което УПИ се предвижда застрояване на три сграда. И в случаят процесния строеж, попада в едно от петната за застрояване, както съм го описала в заключението.  

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ А. – Изцяло ли попада в предвиденото петно?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Да изцяло попада.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ А. - А съвпадали ли по етажност строежа, с предвиденото?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Тия изследвания не съм ги правила.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ А. – Самият въпросът е попада ли в определените параметри и етажност?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Да. Попада и в коефициентите за застрояване, така както е в настоящият момент. Изградена е двуетажна сграда.

 

ВЪПРОС НА СЪДА – Към настоящият момент какво е предназначението на имота? Променен ли е статута на земята?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Статута на земята не е променен,  защото не се намериха документи за промяна статута на земята, тя е част от Държавния горски фонд. Имота не е изключен от ДГФ. За селището на територията, за която е изработен ПУП-а не се намериха документи да е изключен от ДГФ, общо за територията на Рибарското селище, не се установи да е проведена такава процедура. Не са ми представени такива документи. Само ПУП и строителния и регулационен план.

 

ВЪПРОС НА СЪДА – Преди този ПУП имало ли е друг?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р. – Преди този ПУП не съм намерила документи да е имало друг. Когато съм изготвяла заключения по други дело, дори не ни е представен и този ПУП, който е приет от Общинския съвет. Тогава съм работила само по схеми за местонахождение на имотите, със съответната номерацията на сградите, които схеми са изработени от Община Бургас.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ А. – Има ли съставен акт за приключване от страна на община Бургас?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Обявено е в ДВ бр.16 от 22.02.2011 г. Обявяването е приключило и за това е съставен акт на Община Бургас от 23.03.2011 година, както съм посочила в заключението. Всичко това се съхранява в Община Бургас и ТД „Приморие”, и на двете места. И на двете места съм правила справки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Нямам други въпроси към вещото лице.

 

СТРАНИТЕ: Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лева, платими от внесения депозит.

 

АДВОКАТ М.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените по делото писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ М.: Моля да отмените обжалваната заповед, като незаконосъобразна. Още повече, че видно от събраните доказателства налице са нови обстоятелства, поради което моля да се отмени заповедта и да се укаже на административния орган да изследва въпроса за търпимост на строежа.

Моля да ми се даде срок за представяне на писмена защита, в която да изложа по-подробно съображения.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да постановите решение, с което да потвърдите като правилна и законосъобразна оспорената пред Вас заповед и отхвърлите жалбата като неоснователна.

На първо място следва да се има в предвид, че за процесния строеж не е налице първата абсолютна предпоставка за търпимост на същия, като видно от декларация от извършителя на незаконния строеж В.М. сградата е построена през 1988 година. Съгласно нормата на § 16 за наличие на търпимост на строеж е задължителна предпоставката строежа да е изграден преди 1987 година. Предвид на което процесният строеж не може да бъде квалифициран като търпим.

На второ място заповедта е издадена 2010 година, като към този момент е нямало § 127, тъй като нормата на § 127 е материално-правна и същата не следва да се има в предвид при вече издадените заповеди за премахване. Предвид на което считам, че тя не следва да бъде разглеждана в настоящото съдебно производство.

На трето място следва да се има в предвид и категоричната забрана на чл.148, ал.7, според която разрешение за строеж в имот, в който има незаконен строеж, не може да бъде издадено, преди незаконния строеж да бъде премахнат.

Предвид гореизложеното моля за решение в този смисъл и дух.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение и да ми предоставите срок за писмени бележки, в които подробно да изложа горните си съображения.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на жалбоподателя и 10-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11:26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: