ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 19.12.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На деветнадесети декември                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 2121 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 9:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.З.Ж., редовно уведомен, не се явява. За него – адв. С., с представено в днешно съдебно заседание пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по жалбата - Кмет на Община Поморие, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Б., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

          С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № РД-16-962/26.09.2014г. на кмета на Община Поморие, за премахване на преместваем обект „дървен навес“, находящ се югозападната част на УПИ VІІ-1504, кв.107 по плана на гр.Поморие.

Към делото е приложена административната преписка, по която е издадена оспорената заповед.

 

АДВ. С.: Поддържаме жалбата заедно с представените писмени доказателства с нея. Моля да приемете комплектовата административна преписка. Към настоящия момент други доказателства няма да сочим.

АДВ. Б.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да бъдат приети представените от Община Поморие по опис писмени доказателства. Няма да соча други доказателства.

 

Предвид липсата на други доказателствени искания и като намери фактическата обстановка по делото за изяснена, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, както и представените с опис такива от Община Поморие.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. С.: Моля да отмените заповедта на кмета като неправилна и незаконосъобразна по следните съображения:

Видно е, че въпросният обект не припокрива характеристиките по чл. 56 от ЗУТ. Последвалото в годините изменение на разположението, а именно начинът на закрепяне към терена, е без значение по  охарактеризирането на самите обекти. При това положение оставя описанието в така издадения индивидуален административен акт, от който е видно, че 3-4 кубика дърва за огрев, ситуирани в края на имота, покрити с ламарина, не би следвало да се приемат за преместваем обект по смисъла на чл. 56 от ЗУТ с оглед на липсата му като търговски, обслужващ дейности, с оглед липсата на изискване от разпределение на неговото предназначение. В тази връзка, в подкрепа за издадения административен акт от кмета, а и от Наредба № 6 така, както е цитирано в индивидуалния административен акт, тя не би следвало да го развива в разпоредбата на чл. 56 от ЗУТ, като независимо от това, в предметния обхват също не е видно за такъв тип съоръжение и обект, които следва да бъдат третирани по някакъв ред съобразно придаденото предназначение на обекта, тъй като преместваеми обекти с обществено ползване са такива, като елементи на градско обзавеждане. Само ще спомена, че с оглед предназначението, от самата заповед съгласно чл. 42 от ЗУТ, детайлно по предназначение и характер са уредени всички от такъв вид застрояване, макар и не изчерпателно е онагледено стопанско предназначение и другото обслужващо предназначение на постройки от допълващо застрояване. В тази връзка не без значение е охарактеризирано значението съгласно чл. 137 от ЗУТ в отделни категории. С оглед на това, в чл. 56 и следващите от ЗУТ в действителност не са застъпени такъв вид обекти с подобно предназначение. С оглед на това, считам, че извън предметният обхват с оглед на общественото ползване с поставяне на преместваемия обект по смисъла на чл. 56 от ЗУТ не би следвало да намира приложение в разпределението на отделните хипотези в случай като настоящия. В тази връзка моля да отмените заповедта. Да ни се присъдят разноските съобразно представения договор за правна помощ. Моля за подходящ срок за представяне на писмени бележки.

АДВ. Б.: Моля да оставите без уважение жалбата като неоснователна и недоказана. Обжалваната заповед е издадена от компетентно лице и при спазване на административнопроцесуалните правила за нейното издаване и при съобразяване с материалните разпоредби на закона. Изложените в жалбата и в днешно съдебно заседание твърдения, че процесният обект не попада в хипотезата на чл. 56 и следващите от ЗУТ, респективно §5, т. 80 от ДРЗ на ЗУТ не се доказа от събраните по делото доказателства. Не бяха събрани и доказателства в подкрепа на твърденията, че процесният обект представлява купчина от няколко кубика дърва, покрити с плоскости, а тъкмо обратното. Видно от приложения снимков материал и от констативния акт, процесният обект има друга структура и е от други материали.

Ето защо, моля да оставите жалбата без уважение и моля да ми определите подходящ срок за представяне на писмени бележки.

АДВ. С.: Видно от събраните доказателства по преписката, въпросът е по-скоро правен. При една проверка от вещото лице по назначена експертиза, първо може да считаме, че е доказателство, което не сме поискали и няма да бъде поискано по делото, като с експертното заключение бихме установили единствено начина на прикрепване на двете греди към терена, тъй като ние не оспорваме останалата част от така нареченото покритие. Считам, че с промените в разпоредбата е отпаднало като начин на охарактеризиране и разпределяне на случаите, касаещи строеж от този вид поставяеми обекти. С оглед на това считам, че така събраните доказателства по преписката са достатъчни, от които е видно дали действително се касае за преместваем, поставяем обект по смисъла на чл. 56 от ЗУТ.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

ПРЕДОСТАВЯ 10-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 09,42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: