ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 30.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На тридесети ноември                               две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2120 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ- К.Д.Т. редовно и своевременно приован, не  се явява.Явява се процесуален  представител адв.С.,  надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно  в днешното съдебно заседание.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ- С.К.Т. редовно и своевременно  призован, не се  явява.Явява се процесуален    представител адв.С. - надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно  в днешното съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА – ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО СИРР НА ОБЩИНА БУРГАС, редовно  и своевременно уведомен,  се представлява ю.к. Г., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощнов днешното съдебно заседание.

АДВ.С. - Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.    - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

         Производството е образувано  по жалба вх.№ 94-01-1110/11/03.11.2016 година от К.Д.Т.-Зинин с постоянен адрес: *** и С.К.Т. с постоянен адрес:***, партер с общ съдебен адрес:*** против заповед №2858/11.10.2016 година, издадена от инж.Ч.К.- *** по „Строителство, инвестиции и регионално развитие” на Община Бургас, с която е спряно изпълнението на строеж „Реконструкция на част от покрива и вътрешното  преустройство на източно жилище – самостоятелен обект в сграда   с идентификатор 07079.613.302.1.15 по КК на гр.Бургас и е указан срок да се представят необходими документи.

Съдът докладва постъпилата от административния орган административна  преписка в цялост.

Указва  на административния орган, че е негова тежестта  да устаови наличието на материално-правните и процесуално-правните предпоставки,  явяващи се основание  за спиране изпълнението на строежа, обективирано в оспорения административен акт.

Указва на  всяка от страните,  че при позоваване на изгодни за нея факти и обостоятелства, наличието им следва да се установи от позовалата  се на тях страна.

АДВ.С.-Поддържам жалбата. Нямам възражение по доклада.Моля да приемете представените с административната преписка   документи.С оглед на разпределението на доказателствената  тежест ще направя доказателствени искания. Заповедта, предмет на оспорване  издадена от *** Ч.К.  е издадена на база заповед №572/02.03.2016 г.на кмета на Община Бургас, цитирана в Заповедта  на стр.3, а същевременно по делото е представена друга заповед. Моля административния  орган да представи тази заповед.На следващо място  не е представена по делото и заповед №2375/08.09.2008 година  на зам. кмета УТС, с която е спряно строителството  и която заповед е цитирана в констативно-съобразителната част на заповедта. Видно е от представеното разрешение за строеж №П-3/15.01.2009г. на гл. експерт АС на ТД”Приморие” при община Бургас  и одобрения с него проект, че е издадено в изпълнение на цитираната заповед за спиране на стрителествоо. Неразделна част от  разрешението за строеж е проектната документация, която касае и обема на строителството.Моля ответният  орган да представи съответно одобрения проект. Считам, че въпроса е правен и нямам искане за назначаване на експертиза  към настоящия момент.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.-Оспорвам жалбата.Да се приеме преписката. Нямам възражение по доказателствените  искания, ще бъдат представени.

Съдът с оглед становищата  на страните и по доказателствата,

                                     

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  представената  административна преписка.

Намира, че доказателствените  искания на адв.С. са относими към предмета  на спора, поради което и доколкото се счита,  че поисканите писмени доказателства се съхраняват  в  администрацията  на ответния орган, съдът

                                     

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответния орган не по-късно от датата на следващото  съдебно заседание да представи по делото Заповед  №2375 от 08.09.2008 година  на Зам. кмет „УТС” за спиране изпълнението на СМР на процесния  строеж, Заповед №572/2.03.2016 година на кмета на Община Бургас  за възлагане  негови  компетенции  в полза на зам. кмет СИРР и одобрената проектна документация към разрешението за строеж №П-3/15.01.2009 г., представляваща неразделна част от същото.

АДВ.С.- Нямам доказателствени искания към настоящия момент.

ЮРСКОНСУЛТ Г.-Също нямам към настоящия момент.

Съдът с оглед становището на страните и  като взе предвид обстоятелството, че делото не е изяснено от фактическа  страна намира,  че събирането на доказателства  не следва да бъде приключвано, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото  и го НАСРОЧВА за 14.12.2016 година от 14.00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

            Протоколът изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14:40 часа.

 

 

         СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: