ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 22.02.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и втори февруари                    две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2120 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ- К.Д.Т. редовно уведомен, не  се явява.Явява се процесуален представител адв.С., надлежно упълномощен, с представенопо делото пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ- С.К.Т. редовно уведомен, не се  явява.Явява се процесуален    представител адв.С.- надлежно упълномощен, с представенопо делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА – ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО СИРР НА ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен,  се представлява ю.к. Г., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.С.- Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Ю.К.Г.-Съгласно  искане на жалбоподателя, уважено от съдебния състав Ви представям заповед №572/02.03.16 година на Кмета на Община Бургас.

АДВ.С.- Да се приема представената заповед, доколкото удостоверява  пълномощието  на органа, издател  на процеснатазаповед.

Предвид становището на страните,съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заповед №572/02.03.16  на кмета на община Бургас

АДВ.С.-Нямаме доказателствени искания, да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.Г.-Нямаме доказателствени искания, да се приключи събирането на доказателства.

Съдът като взе предвид  и обстоятелството,  че делото е изяснено от фактическа страна намира, че събирането  на доказателства следва дабъде приключено, поради което  и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на съдебното дирене.

АДВ.С. -От името  на доверителите ми Ви моля, да постановите съдебен акт, с който да отмените заповедта като незаконосъобразна. Въпросът  е чисто правен,  по делото са събрани  доказателства,  като подробни  съображения съм изложил в сезиращата съда   жалба, които поддържам. В процесната  заповед на стр.№1, последен абзац   е записано, че за строежа, предмет на тази заповед  е издадена предходна аналогична заповед №2375/08.09.2008 година  на същия  този административен  орган, с която заповед аналогично на процесната се спира строителството и  се дават указания  отново на същите лица,  да се снабдят със строителни книжа.Липсата на  правно основание за издване на процесната заповед еи поради още едно основание, а именно: Не се спори, а не се и твърди, че процесното стрителство е в процес на изпъление не се извършват строително-монтажни работи, които да пораждат необходимост, да се издава отново заповед за спиране на строителство. Не на последно място не можем да споделим мотивите, изложени на стр.3, трети абзац от заповедта , а  именно, че  издадените в полза на доверителите ми строителни книжа от 2009 година, именно в изпълнение на предходната заповед за спиране на стрителството от 2008 година били отменени с решение на съд, поради което била вписана тяхната отмяна от административния орган. Както почитамия съд ще установи по делото органите на РДНСК-Бургас бяха издали заповед за премахване на този строеж именно със същите аргументи, че разрешението за строеж било отменено. Както ще установите от материалите по делото, с решение №8837 от 19.06.12 на ВАС, което  е приложено по делото е отменена заповедта на РДНСК,  имено с мотивите,   че няма изричен диспозитив, с което да е налице отмяна на строителните книжа, поради което  е необоснована позицията и указанията в процесната заповед за необходимостта от издаване на нови аналогични на вече издадените стрителни книжа, те не са отменени. В ЗУТ липсва нормативна уредба,  която да сочи необходимостта  от повторно издаване на издадени вече строителни книжа. По изложените съображения и  тези изложени в жалбата  моля за отмяна на заповедта.Моля за присъждане на съдебно- деловодните  разноски, за което представям списък на съда, както и  за ответната страна.Тъй като адвокатското  дружество, считано от 01.03.2017 година ще бъде с нов адрес моля съдебните  книжа да бъдат изпращани на съдебен адрес: Адвокатско дружество „К., С.и Ко“ с актуален адрес от 01.03.2017 година  гр.Бургас, ул.“Пиротска“ №13, ет.2.

Ю.К.Г.- Моля да отхвърлите жалбата и да постановите решение, с което да потвърдите заповедта.Моля да ми дадете срок за представяне на писмени бележки по делото.

Съдът дава 7-дневен срок на   процесуалните представители на страните за представяне на  писмени бележки по делото.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:10 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: