ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 14.12.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На четиринадесети декември                    две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2120 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:17 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ- К.Д.Т. редовно уведомен, не  се явява.Явява се процесуален представител адв.С., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ- С.К.Т. редовно уведомен, не се  явява.Явява се процесуален    представител адв.С.- надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА – ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО СИРР НА ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен,  се представлява ю.к. Г., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

 

АДВ.С. - Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Докладва постъпила молба в днешния ден, входящ № 11489/14.12.2016 година от Е.С.Б., с искане за конституирането й в качеството  на заинтересована страна по настоящето производството  на основание чл182, ал.3 от АПК.

         В съдебна зала се явява адв.М. като  пълномощник  на А.Л.Б., с пълномощно  представено в днешното съдебно заседание и с писмена молба  невходирана в администрацията  на съда,  представена в днешното съдебно заседание отново с искане за конституиране  на лицето като заинтересована страна  на осн чл.182, ал.3 от АПК. В залата лично се Явява и самото лице А.Л.Б..

         АДВ.М.- Уважаеми господин съдия, госпожа Белчева и госпожа Бояджиева са собственици на самостоятелни  обекти в същата жилищна сграда, те се споменати в мотивите на заповедта на стр.2,  абзац  2 и не са единствените етажни собственици,  като са искали издаването на заповедта, особено А.Бояджиева, която е инициирала издаването й. Отделно от това те  като етажни собственици са засегнати,  че въпросното спряно  изпълнение  на строежа и вътрешното преустройство засяга общите части на сградата.Вярно, че има вътрешно преустройство, но и покрива е обща част и те като съсобственици имат пряко засегнати права. В този смисъл считам, че те са заинтересовани лица и Белчева и Бояджиева,  чрез мен предявявам искане за конституиране като заинтересована страна Аглика Бояджиева,  а и би следвало самата администрация  да ни посочи съобразно  чл.154 от АПК.

Е.Б.- Досежно общите части, освен покривната конструкция са нарушени също и фасадните  страни, стълбището е с влага  и мухъл,  нарушена е канализацията- отводнителната за отичане на водите, защото водата от дъждовете се отича в стълбището в резултат на промяната,  която е извършена. Това идва точно от мястото, където са извършени промените, нарушени са  тоалетни, бани и т.н. Водите се изливат в стълбището, обилно. Считаме, че и аз и А.Бояджиева  сме с нарушени правните интереси, правата ни като собственици, тъй като в резултат на всички тези нарушения е занижена значително много стойността на нашата собственост.Тази влага се пропива в стените на жилището и общите части на сградата.

 АДВ.С.- Уважаеми господин съдия, съдът е сезиран с обжалваната заповед №2858/11.10.2016 година на заместник кмета на Община Бургас.В заповедта ясно е посочено кой е адресат на разпореденото спиране на строителството. Изрично е посочено,че това са двамата мои доверители.Оспорената заповед  не засяга правата  и интересите  на  лицата, които желаят да бъдат конституирани в настоящето производство,  тъй като разпорежданията свързани  със спиране на строителството и за представяне на проектна документация се отнасят  само за доверителите  ми. Ако в заповедта беше указано  на всички  етажни собственици да представят необходимата документация по реда на чл.144 от ЗУТ бих се съгласил с тяхната формулировка.Налице  е трайна  съдена практика на ВАС, че страни в производство по обжалване спиране на строителство са адресатите на заповедта, тъй като и  в конкретния случай се установява, че се отнасят  за адресаите, а не за лицата, поискали конституиране в настоящето производство. Другите изложени съображения, те касаят  съществото на спора.

АДВ.М.- Действително колегата  е прав.  Решенията на ВАС са последователни.  В случая  се налага ПАМ като  строежа касае не само собствените обекти,  но и общата част, от тях ние обосноваваме   нашия  правен интерес.Изграждането на покрива  по този начин засяга нашите  правни интереси като съсбственици в общата част.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Г.-Не възразявам  да бъдат конституирани като заинтересовани страни в настоящето производство Е.С.Б. и А.Л.Б..

Съдът като взе предвид становищата на страните  и представените ведно с молбите на  Е.Б. и Аглика Бояджиева писмени доказателства  намира, че  липсват надлежни доказателства за заинтересованост на двете лица по смисъла на чл.182, ал.3 от АПК от оспорвания административен акт  или от изхода на  настоящото дело. От една страна страните представят  копия от нотариални актове, удостоверяващи право на собственост по сделки, извършени в предходни години, като липсват доказателства,  че именно това са лицата, вписани в кадастралния  регистър като титуляри на правото на собственост. От друга страна, съобразявайки предмета на оспорения административен акт, а именно спиране на едно твърдяно от административния орган незаконно строителство, съдебният състав не намира  същия  за пряко  и непосредстево относим към правните интереси на двете лица. Дори да бъде потвърден оспорения административен акт, в каквато  насока  желят след като бъдат коституирани да се ползат от процесуалните права по делото двете лица, с факта на простото спиране на строителството същите не защитават   евентуалните в случай, че ги притежават  права на етажни съсобственици  и не защитават по никакъв начин обектите на етажната собственост.

Поради изложеното съдът намира, че не са налице предпоставките на чл.182, ал.3 от АПК  и воден от горното,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДОПУСКА встъпване на Е.С.Б. и А.Л.Б.  в производството  по оспорване  на заповед на Зам. кмета на Община Бургас №2858/11.10.2016 година в качеството на заинтересовани страни, като  настоящото определение  подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес за двете явили се лица пред Върховния административен съд.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.- Съгласно протоколно  определение от предходното съдебно заседание представям заповед № 2375/ 08.09.2008 година, ведно с проектите за извършено строителство, както и разрешение за строеж от 2009 година,  издадено  въз основа на тези проекти, отменено  с решение №5589/29.04.2010 година на ВАС.Представям писмо от РДНСК до Община Бургас да бъдат изискани всички проекти и  разрешението  върху тях да бъде отразена отмяната им, както и писмо от общината до жалбоподателите за същото.

АДВ.С.-Не възразявам  да се приемат представените документи като доказателства по делото, със следното възражение: Разрешението за строеж вече е налично по делото с отбелязване за влизането му в сила. В момента  на този екземпляр е отбялязано, че същото разрешение за строеж е било отменено на база решение на ВАС.Самият административен орган в  заповедта си посочва, че в действителност  от диспозитива на друго съдебно решение на ВАС по-късно издадено в крайна сметка разрешението не е отменено  с изричен диспозитив на съда.Не възразявам да бъде прието,  оспорвам така направената отметка, че разрешението за стореж е отменено,  тъй като  с това решение всъщност няма изричен диспозитив за отмяна.Не възразявам да се приемат и тези документи към настоящето производство.Видно, че заповедта  е издадена  не въз основа на  писмо на РДНСК, а на база жалба-сигнал. Не успях да видя в представените документи заповед  за оправомощаване на  заместник кмета. Моля повторно да бъде указано на ответната община да представи по делото  в указан срок от съда  цитираната в  процесната заповед за спиране на строителството,  заповед №572/02.03.2016 година на кмета на община Бургас, от която органа издател  Чанка Коларска твърди, че  има  правомощия за издаване на  тази заповед. Същата е необходима с оглед проверката за наличие на най-големия порок за един административен акт, а именно нищожност. Моля за уважане на искането ми.

ЮРИСКОНСУЛТ  Г.- Не съм я представила.Ще я представя.

Съдът като съобрази становищата  на страните по така представените   доказателства и след като установи, че в предходно съдебно заседание е задължил ответния орган да представи същите намира, че следва да  приобщи представените доказателства по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  представените  писмени доказателства, както следва: копие на Разрешение за строеж №П-3/15.01.2009 година; копие на удостоверение за идентичност на лице с различни имена №000039/20.12.2008 г.; копие на писмо на Община Бургас № 94-К-753/16.12.2008 г. ; копие на искане за разрешение на строеж вх.№ 94-К-753/09.12.2008 г. ; копие от комплексен доклад на обект „Реконструкция на апартамент на мансарден етаж”; копие от договор от 01.12.2008 г.  между К.Д. Трайкови и „Васстрой консулт” ООД; копие от лиценз № ЛК-000012/05.04.2004 г., ведно  със списък на екипа от правоспособни физически лица към 11.05.2006 г., от различните специалности, назначени по трудов или граждански договор в фирма  „Васстрой консулт” ООД, неразделна част от лиценза; копие на застрахователна полица № 08006Р30005; копие на решение по ф.гр.д.№2855/1999 г. копие на нотариален акт №71, том ХХ, дело №6970/93 г. ; заповед №2375/08.09.2008 година ; копие от удостоверение №0944; копие на обяснителна записка за реконструкция на апартамент на мансарден етаж, проект реконструкция на апартамент на мансарден етаж на ул.Цар Асен №47, ЦГЧ, гр.Бургас- ново положение ; проект реконструкция на апартамент на мансарден етаж на ул.Цар Асен №47, ЦГЧ, гр.Бургас- съществуващо  положение ; проект реконструкция на апартамент на мансарден етаж на ул.Цар Асен №47, ЦГЧ, гр.Бургас- чертеж-разрези ; проект реконструкция на апартамент на мансарден етаж на ул.Цар Асен №47, ЦГЧ, гр.Бургас- черте-фасади;конструктивно становище от инж.К.Сукнаров,  становище от инж.Димитрина Чаушева и становище от  инж.Анета Славова.

ПРИЕМА допълнително представените уведомления до двамата жалбоподатели, с което органът ги задължава в 14-дневен срок от получаване на същото да представят  оригиналните екземпляри на проектите и  разрешението за строеж с изх. № 94-К-753/02.05.2011 година; уведомление изх.ТП 131-00-548/04.04.2011 година, писмо с изх 94-А-417/26.02.2009 година, акт за релутатите от обявяване  по реда на  чл.149 от ЗУТ на строително разрешение, ведно с два броя известия за доставяне, съобщение за изпращане  разрешение за строеж П-3/15.01.2009 година, както и уведомление до началника на РДНСК за изпращане по компетентност  жалба на лицето Аглика Бояджиева.

Съдът счете, че делото не е  пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа  страна, тъй  като липсват доказателства за материлната компетентност на административния орган, указания в която насока съдебния състава е дал на процесуалния представител  на органа в предходно съдебно заседание. След  като  същите не се представят, но се твърди съществуване  на заповед за упълномощаване, тя следва да бъде приобщена към доказателствената  съвкупност, поради което и воден от горното

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 22.02.2017 година от 13:00 часа, като указва  на страните, че отлагането  на делото за период  по-дълъг от един месец се дължи на евентуалната възможност за обжалване на определението за недопускане на двете лица Белчева и Бояджиева в качеството им на заинтересовани страни.В случай, че същите не обжалват  постановеното от съдебния състав определение производството  по делото ще бъде пренасрочено за по-ранна дата.

Указва на процесуалния представител на ответния орган не по-късно от датата на следващото съдебно заседание  да представи доказателства  за материалната  компетентност на административния орган, а именно цитираната в самия административен акт заповед № 572/02.03.2016 година на кмета на Община Бургас.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи  в 15:00 часа

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: