ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.03.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  тринадесети март                                    две хиляди и седемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 211  по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Я.В. редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

          ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО МВР-СОФИЯ, редовно и своевременно призован, не се явява, изпраща за представител гл. ю.к.Н.Я., редовно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

         

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:    

          Ю.К. Я.:Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Образувано е по жалба от Д.Я.В., ЕГН **********, с адрес: ***, против Заповед рег.№ 1983R-4/03.01.2017г., издадена от директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – София, с която е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ и е прекратено служебното правоотношение в МВР на младши инспектор Д.Я.В. – старши пожарникар в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на Първа районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР-София, считано от датата на връчване на заповедта.

С жалбата се иска отмяна на оспорения административен акт.

          Съдът докладва, че по делото е постъпила молба входящ № 2379/10.03.2017 година, подадена от жалбоподателя Д.Я.В., с която същият заявява, че оттегля жалбата и прави искане за прекратяване на производството по делото.

          Ю.К.Я. - Не възразявам. Да се приеме, предоставям на съда Моля да ми се присъдят разноски, съобразно наредбата, по преценка на съда, тъй като съм направила разноски.

          Като взе предвид горното и като съобрази закона, настоящият съдебен състав намира така депозираното заявление за допустимо и основателно по следните съображения:

          Съгласно чл.155, ал.1 от АПК при всяко положение на делото оспорващия може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или частично. В конкретният случай е налице писмена молба от оспорващия, с която същия заявява, че оттегля жалбата си.

На основание чл.159, т. 8 от АПК, жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато оспорването бъде оттеглено или бъде извършен отказ от него. Във връзка с това, сезиращата съда жалба на Д.Я.В. следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

При този изход на делото и на основание чл.143, ал.3 от АПК, във връзка с чл.78, ал.8 от ГПК, съдът намира за основателно искането на процесуалния представител на ответника  за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение, което следва да бъде определено в размер на 400.00 лева, съобразно чл.8, ал.2, т.3 от Наредба № 1/2004г. за минималните  размери на адвокатските възнаграждения.

Мотивиран от горното и на основание чл.159, т.8 от АПК, Административен съд гр. Бургас, двадесети състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Оставя без разглеждане жалбата на Д.Я.В., ЕГН **********, с адрес: ***, против Заповед рег.№ 1983R-4/03.01.2017г., издадена от директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – София,

ОСЪЖДА Д.Я.В., ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на  Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – София разноски по делото в размер на 400.00/четиристотин/ лева.

           

Прекратява производството по административно дело № 211/2017г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от днес за ответника, а за жалбоподателя от получаване на съобщението за постановяването му.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 11:08  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: