РЕШЕНИЕ  № 401

 

11.03.2016г., град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на двадесет и пети февруари, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:       1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                           2.  ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  В.П.

прокурор: Георги Дуков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ванина Колева

КНАХ  дело    номер  211 по описа за 2016   година.

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на Д. Т.Я., ЕГН **********,*** против Решение № 1877/28.12.2015 г. постановено по НАХД № 4859/2015 г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 648/03.09.2015 г., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите гр. Бургас, с което на касатора за нарушение на чл. 213, ал.1,т.2 от Закона за горите (ЗГ) и на основание чл. 275, ал.1, т.2, чл. 272 и чл. 266, ал.1 от ЗГ е наложена глоба в размер на 300 лева.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява. В касационната жалба са изложени доводи, че решението е незаконосъобразно. Твърди се, че наказаното лице е само превозвач на процесната дървесина, но не и нейн собственик. Посочва се, че жалбоподателят е санкциониран при условията на повторност, а в НП това не е упоменато. Счита, че нарушението за което е санкциониран се явява маловажен случай и следва да се приложи чл. 28 от ЗАНН. Иска се неговата отмяна и отмяна на наказателното постановление.

Ответникът по касационната жалба - Регионална дирекция по горите гр. Бургас, редовно призован не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита, че жалбата е неоснователна и решението на първоинстанционния съд следва да бъде потвърдено.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл. 211 от АПК от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр. Бургас е образувано по жалба на Д. Т.Я. против Наказателно постановление № 648/03.09.2015 г., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите гр. Бургас, с което на касатора за нарушение на чл. 213, ал.1,т.2 от Закона за горите (ЗГ) и на основание чл. 275, ал.1, т.2, чл. 272 и чл. 266, ал.1 от ЗГ е наложена глоба в размер на 300 лева.

За да постанови обжалваното решение,  РС - Бургас е приел, че при издаване на НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалния закон. Обосновал е извода, че жалбоподателят, в качеството си на превозвач е осъществил от субективна и обективна страна състава на нарушението по чл. 213, ал. 1, т. 2 от ЗГ. Приел е, че административнонаказателната отговорност на лицето е правилно ангажирана и правилно е наложена санкцията. При тези мотиви първоинстанционния съд е потвърдил процесното наказателно постановление.

Настоящият касационен състав споделя аргументите, изложени в оспореното решение. По безспорен начин са установени извършването на нарушението, в какво се изразява то, както и лицето, което следва да бъде административно наказано. Посочени са, както в АУАН, така и в НП, елементите от обективната страна на деянието - видът на нарушението, датата и мястото на извършване, обстоятелствата, при които е извършено, и законните разпоредби, които са били нарушени виновно. Правилно БРС е установил, че Д. Я., е транспортирал 1 пр.куб.м. дърва за огрев без превозен билет.

Съгласно чл. 213 ал.1 от Закона за горите се забраняват покупко – продажбата и други разпоредителни сделки, товаренето, транспортирането, разтоварването, придобиването, съхраняването и преработването на: 1. дървесина, немаркирана с контролна горска марка, съответно с производствена марка. 2. дървесина, непридружена с   превозен билет и т.н. Текстът на закона съдържа отделни състави на нарушения, посочени в т. 1 – т. 4, които предвиждат отделни забрани за дейности свързани с товарене, транспортиране на дървесина, а именно без да са налице контролна горска марка, превозен билет и т.н. Всяко неизпълнение на посочените забрани в чл. 213 ал. 1 от ЗГ, представлява отделно нарушение, за което е предвидена санкция в чл. 266 ал. 1 от ЗГ. Според санкционната разпоредба се наказва с глоба от 50 до 3000 лв., ако не подлежи на по – тежко наказание, физическо лице, което в нарушение на този закон и на подзаконовите актове по прилагането му сече, извозва, товари, транспортира, разтоварва, придобива, съхранява, преработва или се разпорежда с дървесина и недървесни горски продукти. В случая и в АУАН и в НП е посочено, че нарушението е по т. 2, а именно транспортиране на дървесина, за която няма издаден превозен билет. 

Касационният състав на съда намира, че жалбоподателят, както от обективна, така и от субективна страна е осъществил признаците от състава на нарушението по чл.213, ал.1 т.2 от ЗГ. По несъмнен начин е установено, че на 30.04.2015 год., същият е транспортирал - 1 куб.м. дърва за огрев без превозен билет.

Действително, установеното количество дървесина към момента на проверката не е голямо, но цитираните по-горе нормативни текстове не въвеждат количествен или стойностен критерии, съобразяването с които да обоснове приложението на институтът на маловажния случай, каквито са изложените от жалбоподателят мотиви. По мнение на настоящия съдебен състав конкретното нарушение не следва да се  квалифицира по чл. 28 от ЗАНН.

Поради изложеното, на основание чл. 221 и чл. 222 от АПК, във вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

РЕШИ:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1877/28.12.2015 г. постановено по НАХД № 4859/2015 г. по описа на Районен съд – Бургас.

         Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

                         

ЧЛЕНОВЕ: