О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 253

 

гр. Бургас, 26. 01. 2015г.

 

Административен съд Бургас, ХІІ-ти състав, в закрито съдебно заседание, на двадесет и шести януари през 2015г., в следния състав:

 

Председател: Любомир Луканов

като разгледа докладваното от съдия Луканов административно дело № 211 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.60, ал.5 и 6 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

            Постъпила е молба от И.Т.Т. и Т.П.Т.,***. Молителите искат да бъде спрямо предварително изпълнение по отношение на уведомително писмо № 94-01-40337/2/09.01.2015г., подписано от директора на дирекция „Управление на общинската собственост“ при Община Бургас. Твърди се, че целта им е да могат вещите лица да си извършат експертизите. Приложени са копия от цитираното уведомително писмо и жалба № 94-01-40337/4/26.01.2015г. до Административен съд Бургас, подадена чрез Община Бургас.

Съдът приема, че молбата срещу предварително изпълнение с уведомително писмо № 94-01-40337/2/09.01.2015г., подписано от директора на дирекция „Управление на общинската собственост“ при Община Бургас е недопустима, поради липсата на предмет.

Видно от уведомително писмо № 94-01-40337/2/09.01.2015г. на директора на дирекция „Управление на общинската собственост“ при Община Бургас, молителите са уведомени единствено, че с последното започва административното производство по реда на чл.65 от Закона за общинската собственост (ЗОС). Липсва постановен акт, с който това административно производство да е приключило, респ. да е издаден административен акт по силата на който да е иззет конкретен имот от двамата молители. Едва с постановяването на заповедта за изземване на имота, по силата на закона – чл.65, ал.4, изр.2 от ЗОС, се допуска нейното предварително изпълнение.

Настоящото производството е по обжалване на разпореждане по чл.60, ал.4 от АПК, каквото към момента не е постановено. Нормативна уредба е в дял Втори от АПК. Систематическото място на нормата, както и обстоятелството, че разпореждането, с което се допуска или се отказва предварително изпълнение може да се обжалва самостоятелно от административният акт и в различен срок, налагат извод, че правният режим за оспорване на разпорежданията по чл.60, ал.1 от АПК е специален и не може да бъде идентифициран с правилата за оспорване на административния акт, чието изпълнение обезпечават. Тъй като сроковете за обжалване на административните актове са неотносими към правото на защита срещу предварителното им изпълнение, с оглед възприетата квалификация на спора, предявеното на посоченото основание искане е недопустимо и съд го оставя без разглеждане (в същия смисъл и Определение № 7876 от 4.06.2012 г. по адм. д. № 6490/2012 г. на ВАС, VI отд.).

На следващо място, в настоящото производство - по обжалване на разпореждане по чл. 60, ал. 4 от АПК, съдът не дължи даване на указания за отстраняване нередовностите в жалбата (озаглавена като молба), тъй като систематичното място на чл.158, ал.1 от АПК, вр. с чл.151, т.2 от АПК е в дял Трети от АПК, която норма не намира приложение в производството по дял Втори от АПК. Аргумент в подкрепа на този извод е и изискването за срока, в който съда дължи произнасяне по тази жалба - НЕЗАБАВНО в закрито заседание (чл. 60, ал. 5, изр. 1 от АПК).

Поради изложеното съдът приема молбата (жалбата) срещу предварително изпълнение с уведомително писмо № 94-01-40337/2/09.01.2015г. на директора на дирекция „Управление на общинската собственост“ при Община Бургас, за процесуално недопустима, тъй като липсва предмет, поради което следва да бъде оставена без разглеждане.

По изложените съображения, Административен съд Бургас, ХІІ-ти състав

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба от И.Т.Т., ЕГН ********** и Т.П.Т., ЕГН **********, двамата с адрес с. Черно море, област Бургас, община Бургас, ул. „Дружба“ № 9, срещу предварително изпълнение с уведомително писмо № 94-01-40337/2/09.01.2015г., подписано от директора на дирекция „Управление на общинската собственост“ при Община Бургас, като недопустима.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в седмодневен срок от връчването му на молителите.

СЪДИЯ: