О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ /05.04.2012 година, гр. Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, в закрито заседание на пети април, две хиляди и дванадесета година,  в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев       

 

разгледа докладваното от съдия Енчев адм. д. № 211/2012 година.

 

Производството е образувано по жалба от Е.Т.В. *** против решение № 94-Е-320/03.01.2012 година на директора на дирекция “Местни приходи от данъци, такси и реклама” (МПДТР) при Община Бургас, издадено във връзка с оспорването на АУЗД № АУ 002279/24.11.2011 година на главен експерт в дирекция “МПДТР” при община Бургас.

С определение  № 157/02.02.2012 година (лист 1) съдът е указал на жалбоподателя да представи доказателство за внесена дължима държавна такса в размер на 10 лева – за разглеждане на оспорването.

Указанията на съда са получени лично от жалбоподателя на 07.03.2012 година (лист 31), като до настоящия момент не са изпълнени. Законоустановеният срок за отстраняване на процесуалната нередовност на жалбата е изтекъл на 14.03.2012 година – работен ден.

Неотстранената нередовност е основание за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството.

С оглед на изложеното, основание чл.158 ал.3 от АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Т.В. *** против решение № 94-Е-320/03.01.2012 година на директора на дирекция “Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 211/2012 година.

 

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

 

СЪДИЯ: