РЕШЕНИЕ

 

        № …………….              дата 30 март 2011 год.                гр.Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ- ти състав,

в публично заседание на 28 март 2011 год.,

в следния състав:

 

                                                                               Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: К.Л.

Прокурор:…………………..

 

разгледа адм. дело № 211 по описа за 2011 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във вр. с чл.215, ал.1, във вр. с чл.57а, ал.3 от ЗУТ.

         Предмет на оспорване е Заповед № 2/03.01.2011 год. на заместник-кмет на община Бургас, с която, на основание чл.57а, ал.1, т.6 от ЗУТ, е разпоредено М.Т.И. да премахне преместваем обект, описан като метален гараж под № 2 по схема на община Бургас, разположен в УПИ VІ-405, кв.107 по плана на ЗЦГЧ, ул. “Климент Охридски” № 28-30, с размери 5,00м/3,00м и височина 2,00м.     Жалбоподателят М.И. *** оспорва законосъобразността на издадената заповед, като постановена при съществено нарушение на административнопроизводствените правила и в противоречие с материалния закон. Възразява, че процесният гараж не е от категорията на преместваемите обекти по смисъла на чл.56 от ЗУТ. Иска се отмяна на заповедта и присъждане на разноските по делото.

         В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от пълномощник, който поддържа жалбата на сочените в нея основания. 

         Ответникът заместник-кмет на община Бургас се представлява от юрисконсулт, който оспорва основателността на жалбата, като поддържа становището, че към момента на издаване на процесната заповед, жалбоподателят не е разполагал с надлежно разрешение за поставянето на преместваемия обект. Претендира възнаграждение.

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

         Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна, засегната от действието на издадената заповед и депозирана в предвидения от закона срок.

         Разгледана по същество, е основателна.

         Административното производство е образувано със съставяне на констативен  № П-205/29.11.2010 год. от служители на община Бургас, които при извършена проверка на същата дата констатирали, че на ул. “Климент Охридски” № 28-30, в имот УПИ VІ-405, кв.170 по плана на ЗЦГЧ, гр.Бургас,  е поставен метален гараж под № 2 от схема, с размер 5,00 м./3,00 м. и височина – 2,00 м. Констатирано е, че за обекта не е издавано разрешение за поставянето му. Констативният акт е връчен на жалбоподателя, който в установения срок е депозирал възражение.

         Като взел предвид констатациите в съставения констативен акт, заместник-кмета на община Бургас приел за установено, че е налице преместваем обект, поставен без разрешение за поставянето му, с оглед на което и на основание чл.57а, ал.1, т.6 от ЗУТ, издал процесната заповед за премахване на обекта.

         Заповедта е незаконосъобразна.

         Административният орган е приложил неправилно материалния закон, като е дал погрешна правна квалификация на обекта като преместваем такъв по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗУТ, обосноваваща приложението на чл.57а, ал.1, т.6 от ЗУТ.

         Съгласно нормата на чл.56, ал.1 от ЗУТ върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други). Очевидно е, че гаражите, независимо от тяхната конструкция, не попадат в приложното поле на чл.56, ал.1 от ЗУТ и с оглед тяхното предназначение, отклоняващо се от това, регламентирано в посочената правна норма, не представляват преместваеми обекти по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗУТ. След като гаражът не е преместваем обект по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗУТ, за него е неприложим редът за премахване с издаване на заповед с правно основание чл.57а, ал.3, във вр. с ал.1, т.1 или т.6 от ЗУТ. С оглед естеството на обекта, за него би бил приложим друг процесуален ред за премахването му, а не този, по който е проведена настоящата административна процедура.

         Издадената заповед, като материално незаконосъобразна по смисъла на чл.146, т.4 от АПК, следва да бъде отменена, поради което и на основание чл.172, ал.2, предл.2-ро от АПК и чл.215, ал.7 от ЗУТ, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

         ОТМЕНЯ Заповед № 2/03.01.2011 год. на заместник-кмет на община Бургас, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

         ОСЪЖДА Община Бургас да заплати на М.Т.И. ***, с ЕГН ********** сумата от 10 лв. разноски по делото.

 

         Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                                                   СЪДИЯ: