ПРОТОКОЛ

       

Година 2011, 28.03.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и осми март                              две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 211 по описа за 2011 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Т.И., редовно уведомен, не се явява, представлява се от адв.Гагашева, която представя пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ Заместник кмет на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Белчева, която също представя пълномощно.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Не възразяваме да се даде ход.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.ГАГАШЕВА: Поддържаме жалбата. С жалбата сме поискали назначаване на съдебно-техническа експертиза, която считам, че е от съществено значение за спора на делото и моля да бъде допусната.

         Юрисконсулт БЕЛЧЕВА: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да се приемат представените по делото доказателства.

         По искането за съдебно-техническа експертиза, в констативния акт и в оспорваната заповед са описани подробно и точно размерите на гаража, неговата конструкция, с оглед на което не се налага допускане и извършване на съдебно-техническа експертиза, освен ако размерите, цитирани в заповедта и замерени от длъжностните лица се оспорват жалбоподателя.

Адв.ГАГАШЕВА: И след това уточнение държа да се извърши експертизата, тъй като заповедта е издадена на основание чл.56 от ЗУТ, в който са цитирани обекти, за които ние не считаме, че нашият обект отговаря и фигурира в изброените по чл.56. По тази причина поискахме експертизата. Процесният обект нито е търговски обект, нито е павилион.

        

         Съдът като взе предвид изявлението на пълномощниците на страните, ПРИЕМА за БЕЗСПОРНО и като ненуждаещи се от доказване правнозначимите обстоятелства, свързани с това, че процесният обект представлява гараж, неговата конструкция е метална, размерите са такива, посочени в обстоятелствената част на оспорваната заповед.

 

         Адв.ГАГАШЕВА: Други доказателства няма да соча.

         Юрисконсулт БЕЛЧЕВА: Нямам искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.ГАГАШЕВА: Моля да отмените изцяло заповед № 2/03.01.2011г. на Заместник кмета на Община Бургас като незаконосъобразна, издадена при съществени нарушения на административнопроизводствените правила и в противоречие с материалния закон. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

Юрисконсулт БЕЛЧЕВА: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Безспорно е, че предмет на оспорваната заповед е метален гараж, поставен без разрешение към момента на проверката от длъжностните лица на администрацията на Община Бургас. Обектът е без налично разрешение, поради което считаме, че са налице обстоятелствата по чл.57а, ал.1, т.6 от ЗУТ за издаване на заповедта за премахване, която се оспорва в настоящия процес. Моля в полза на Община Бургас да присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът дава на пълномощника на жалбоподателя тридневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.44 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: