ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 31.03.                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     І-ви Административен състав

На тридесет и първи март                                 две хиляди и девета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: А.В.

 

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия В.

административно дело номер 211 по  описа  за 2009 година.

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

 

                За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ, „Керамика Бургас” АД, редовно уведомени, се явяват адв. М. и адв. Д.        

         За ОТВЕТНИКА – РДНСК Бургас, редовно уведомени, не изпращат представител.

         За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА, Р.К., редовно уведомен, не се представлява.

         Явява се вещото лице.

 

         По хода на делото:

         АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

         АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Снема самоличността на вещото лице както следва:

         И.П.Б. – 60 г., българска гражданка, семейна, неосъждана, предупредена за отговорността по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по съвест и убеждение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Представила съм писмено заключение и скица към него, които поддържам.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ на въпрос на АДВ. М.: Земята не е земеделска. Възстановяването е станало при съществуваща собственост. Реституцията е заварила терена като такъв, предназначен за производство на строителни материали.

         На скицата съм ситуирала „Бетоновото стопанство” с три групи от кръстчета, като съм ги нанесла окомерно.

         Данните са снети от огледа ми на място.

         Включва три самостоятелни съоръжения, които са пълни с цимент, около тях има и материали за производство на бетон.

         Не съм извършила справка за строителна документация, тъй като съм нямала такава задача.

 

         АДВ. Д.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му определя възнаграждение в размер на 250 лв., изцяло платими от внесения депозит.

 

         АДВ. М.: Няма да ангажираме други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         АДВ. Д.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. М.: Моля да отмените оспорения пред Вас административен акт като незаконосъобразен. Неточно е посочена правната квалификация по чл. 178 ал. 1 от ЗУТ, която е несъответстваща на изложената обстановка. Липсва конкретизация за квалифицирания строеж „Бетоново стопанство”. Това се констатира и от заключението на вещото лице, което посочва, че „Бетоново стопанство” са три самостоятелни съоръжения. В разпоредителната част административния акт не конкретизира предмета на разпореждането. Ще представя писмени бележки. Моля да съобразите изложените доводи в сезиращата Ви жалба. Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски.

         АДВ. Д.: Моля да отмените оспорената от нас заповед поради това, че същата е постановена при нарушение на административнопроизводствените правила. Административният орган не се е съобразил с изменените в АПК задължения за изследване на фактическата обстановка при събиране на всички относими доказателства. Не си е направил труда да индивидуализира строежа както по неговото местонахождение, така и по неговото устройство и същност. В оспорената от нас заповед дори чрез тълкуване не биха могли да се правят изводи къде точно попада „Бетоново стопанство”. Само е посочено, че същото се намира в кв. „Сарафово”, гр. Бургас. Липсват каквито и да било други индивидуализиращи обстоятелства относно строежа, предмет на заповедта. Посочената като правно основание разпоредба не съдържа правомощия на административния орган постановявайки заповедта, да издава такова разпореждане.  Подробни аргументи ще изложа в писмена защита, в указан от Вас срок.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: