ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 10.03.                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     І-ви Административен състав

На десети март                                                   две хиляди и девета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: А.В.

 

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия В.

административно дело номер 211 по  описа  за 2009 година.

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

                За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „Керамика-Бургас” АД, редовно уведомени, се явяват адв. М. и адв. Д.

         За ОТВЕТНИКА – РДНСК Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт К.

 

         По хода на делото:

         АДВ. М.: Нямам възражение. Да се даде ход на делото.

         АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

        

         СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Оспорва се заповед на Началника на РДНСК, с която се забранява достъпа до незаконен строеж „Бетоново стопанство” на „Керамика-Бургас” АД, находящ се в кв. „Сарафово” на гр. Бургас. Иска се отмяна на заповедта, а междувременно се прави особено искане за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение.

 

         АДВ. М.: Поддържам искането по чл. 166, ал. 2 от АПК. Представям Ви на първо място заповед № ДК-09-16/20.02.2009 г. на Началник РДНСК Бургас, с която е удължил срока за доброволно изпълнение до 23.03.2009 г.  На второ място: моля да съобразите абзац ІV, където е посочено, че „Бетоново стопанство” е обща площадка при общо съоръжение. Във връзка с твърдяните от нас в особеното искане ирелевантни за спиране на предварителното изпълнение обстоятелства, сочещи възможността за трудно поправима вреда с нарочна молба Ви представяме доказателства 19 броя, както и доказателства в две папки. Представям справка за средносписъчен състав в „Керамика-Бургас” АД, на заетите в „Бетоново стопанство” 24 души,  справка за стойността на активите, които са свързани с дейността на „Бетоново стопанство”, лизингови договори, свързани с функционирането на „Бетоново стопанство”. Всичко това са значителни разходи, които са в зависимост от функционирането на обекта. Отделно от това, водим един свидетел във връзка с особеното искане, от разпита на който ще се установи, че „Бетоново стопанство” е част от общата строителна площадка на „Керамика-Бургас” АД, с обща ограда, общи мрежи и съоръжения. Той е технически ръководител на обекта, който се занимава с поддръжката на обекта.

         АДВ. Д.: Изцяло поддържам особеното искане в жалбата за спиране на допуснатото предварително изпълнение на оспорения от нас административен акт. От изложените аргументи, които изцяло поддържаме, на първо място изпълнението на тази заповед би довело до големи щети на дружеството-жалбоподател, което сме мотивирали в жалбата до съда, както и с представените доказателства днес. От предварителното изпълнение на заповедта може да последва значителна и непоправима вреда за дружеството, както и биха останали доста хора без работа. С прекъсването на ел. захранването се прекъсва достъпа до всички обекти - тухларна фабрика, която е с непрекъснат производствен процес, арматурен двор, администрация, трафопост, парокотелна сграда и други. Ограничаването на достъпа би лишило дружеството от възможност да организира охраната. Представяме договори за финансов лизинг за придобиването на това имущество. Те са по опис, както и договори за придобиване на бетоновите инсталации.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам направеното особено искане с жалбата. Моля да имате предвид, че с постановяването на процесната заповед Началник на РДНСК е обосновал срокът, даден в същата по смисъла на чл. 59, ал. 2, т. 5 АПК, а именно като срок за доброволно изпълнение на заповедта, с оглед обезпечаването и недопускане в експлоатация на строеж, който не е регистриран надлежно  за неговото ползване. Макар и да се твърди, че същия не е обособен като „Бетоново стопанство”, а е част от по-голяма площадка, свързана с друг вид дейности считам, че това е абсолютно недопустимо. За всеки подобект, за всяка отделна производствена база считам, че следва да има отделно ел. захранване. Считам, че е допустимо да се ползва част от тази производствена база като „Бетоново стопанство”, без да е надлежно въведена в експлоатация тази част. На последно място считам, че особеното искане почти е недопустимо на този етап, с оглед на заповедта. Към този момент няма привеждане на заповедта в изпълнение.

         Да се приемат представените писмени доказателства. Не възразявам за разпита на свидетеля.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с жалбата, с административната преписка и в днешно съдебно заседание от жалбоподателя по опис писмени доказателства.

         ДОПУСКА до разпит водения от жалбоподателя свидетел, като снема самоличността му както следва:

         В. Ц. Н. – 53 години, български гражданин, семеен, неосъждан, предупреден за отговорността по чл. 290 от НК.

         Обеща да говори истината.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ Н. на въпросите на АДВ. М.: Работя в „Керамика-Бургас” АД. Ръководител съм на „Бетоново стопанство”, което се състои от техническа линия за бетон. „Бетоновото стопанство” се намира в границите на предприятието, което е неразривно свързано - това е тухларната фабрика и всички прилежащи производства. Границите са едни и същи. Отделните производства не са отделени. Те са свързани помежду си с ел. захранване, с подаване на вода, охрана и т. н.

         Обща ограда има за цялото пространство. Влизаме в обща строителна площадка с тухларната и „Бетоновото стопанство”.

         Общото е в това, че се захранва цялото предприятие от един трафопост и не позволява отделянето на всяко едно производство. Консуматорът е един в случая.

         Керамичната фабрика е с непрекъснат цикъл на работа. Не позволява спирането техническия порядък на производството на детайлите. На сменен режим на работа е.

         Бетоновият възел се намира в североизточната част и е ограден като площадка, представлява три съоръжения: технологични линии за производство на бетон. Входовете за ограденото са от източната страна. Трафопоста се намира в близост на северната част на тухларната и от него се захранва всяко едно от производствата, които се намират на площадката. Конкретно има 20 души, които работят на бетоновото стопанство.

        

         АДВ. Д.: Нямам въпроси към свидетеля.

         СВИДЕТЕЛЯТ Н. на въпроси на ЮРИСКОНСУЛТ К.: Трафопоста и бетоновия възел не са нанесени на скицата.

        

         Съдът по повод на особеното искане ще се произнесе в закрито заседание в тридневен срок.

 

         АДВ. М.: Поддържаме направеното оспорване като считаме, че заповедта е незаконосъобразна по изложените в жалбата съображения, мотивирана с неточно правно основание, чиято хипотеза е неотносима към техническите констатации, послужили за мотиви за издаване на акта. След становището на другата страна ще имаме искане по доказателствата.

         АДВ. Д.: Изцяло поддържам жалбата и изложените в нея аргументи. Считам, че в издадената заповед липсва информация, от която да се прецени, дали това изискване е спазено. Строежът, предмет на заповедта е описан като „бетоново стопанство”, находящо се в кв. „Сарафово” и според проверяващите представлява строеж от пета категория, но не става ясно по какъв начин е установено това. Няма актуализация, липсва посочване на конкретен имот. Единствено има посочване на обект в кв. „Сарафово”. В цитирания в заповедта констативен акт е посочено, че същият е основание за започване на административно производство по чл. 178, ал. 5 от ЗУТ. Административният орган е приключил производството, като е забранил „достъпа до незаконен строеж”. Считам, че не е мотивирана заповедта.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата. На първо място оспорвам възражението, че жалбоподателят не е запознат съгласно чл. 26, ал. 1 от АПК. Моля да имате предвид, че проверките от служители на РДНСК са проведени във връзка с проверки на бетонови площадки на 04.11.2008 г., съставен е констативен протокол, който е приложен към преписката, с който на практика е уведомен за конкретните нарушения, което може да се приеме за начало. След това са съставили актове. На следващо място: относно твърдяното, че не е индивидуализиран имота, моля да имате предвид, че в акта за държавна собственост имотът е записан като терен и сгради, като пише „Керамика” ЕАД Бургас, в кв. „Сарафово”. На практика служителите на РДНСК са ползвали тази информация и не са могли да индивидуализират имота. Нямам доказателствени искания. Да се приеме представената преписка.

         АДВ. М.: За следващо съдебно заседание моля да бъде призован за разпит още един свидетел. Имот № 007045, на втората част от скицата е съсобствен между „Керамика-Бургас” АД и Р.К. В тази връзка са и част от възраженията ни.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Действително не сме уведомявали физическото лице Р.К. за административното производство.

         АДВ. М.: Моля да се назначи съдебно-техническа експертиза, като вещото лице отговори: съгласно план за земеразделяне за имот № 007045 и с оглед отбелязания начин за правото на ползване, представлява ли имот № 007045 земеделска земя, какво е предназначението на територията и след извършен оглед да даде отговор „Бетоново стопанство” част ли е от промишлената площадка на „Керамика-Бургас” АД, тъй като според едно от твърденията ни за „Бетоново стопанство” административния орган не сочи кога е извършен този строеж. Ние имаме право да твърдим, че е част от строежа на самото промишлено предприятие. Той е предвиден с така наречения генерален план. Това ми е искането.

         Съдът, по направеното доказателствено искане

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани от жалбоподателя, след депозит в размер на 250 лв., платими в 3-дневен срок от днес.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице И.Б.

         КОНСТИТУИРА като заинтересовано лице по делото Р.Д.К. от *** което да бъде уведомено за следващо съдебно заседание.

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да ангажират доказателства.

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 31.03.2009 г. – 13,50 ч.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

Номер  342                           Година  2009,11.03.                       Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС         І-ви Административен състав

На  единадесети март                                            две хиляди и девета година

в закрито заседание в следния състав:

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  А.В.

 

 

като разгледа докладваното от съдия В.

административно дело номер 211 по описа за 2009 година

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Делото е образувано по жалба на „Керамика - Бургас” АД против заповед № ДК-09-2/20.01.2009 г. на Началника на РДНСК - Бургас, с която се забранява достъпа до незаконен строеж „Бетоново стопанство” на „Керамика Бургас” АД, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Сарафово” . Разпоредено е прекъсване на ел. захранването на строежа.

         Съгласно чл. 217, ал. 1 и 2 от ЗУТ такива актове подлежат на предварително изпълнение по силата на закон, но съдът може да спре изпълнението му. Спирането на изпълнението е регулирано от препращащата норма към чл. 166, ал.2 от АПК където е казано, че съдът може да спре предварителното изпълнение по всяко време до влизането в сила на решението ако то /изпълнението/ може да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда.

         По делото се установи включително и с гласни доказателства – разпит на свидетел в открито съдебно заседание, че спрения строеж, представляващ „бетоново стопанство” се намира на една промишлена площадка с останалите производства, находящи се на територията на „Керамика - Бургас” АД. Всичко това е заградено с една обща ограда, с обща охрана и общо ел. захранване, като електрическата система е единна и неделима към момента. Тези констатации са възприети и от ответния административен орган при издаването на заповед № ДК 09-16/20.02.2009 г., с която се удължава срокът за доброволно изпълнение. Също така се установи, че в бетоновото стопанство са заети и работят 20 души, като за това са представени писмени доказателства по опис, както и гласните доказателства. Не се представят доказателства и данни, които да оборват и да са в противовес на горните доказателствени средства. Поради това съдът приема за установено, че е налице единна система за ел. захранване и обща ел. инсталация на всички производствени съоръжения на територията на „Керамика - Бургас” АД, които включват освен бетоновото стопанство състоящо се от три съоръжения също така административна сграда, тухларна фабрика – която работи на трисменен, непрекъсваем режим, авторемонтна работилница и т. н.

         Прекъсването на ел. захранването, което е последица от предварителното изпълнение на акта ще доведе до нанасяне на вреди, които са явно несъизмерими с преследваната цел на издадения акт и ще нанесат сериозни щети. Трябва да се отбележи, че няма нито констатации, нито твърдения, още по-малко и доказателства, че процесното съоръжение „Бетоново стопанство” създава някаква опасност за живота, здравето на хората или други някакви неблагоприятни последици, които трудно биха могли да бъдат избегнати, нито че не е обезпечено спазването на изискването за безопасност и сигурност. По този начин може да се приеме, че не е налице застрашен държавен или обществен интерес, който да е по-голям и противопоставим на вредите, които би претърпял жалбоподателя от предварителното изпълнение на акта.

         Съдът счита на основание чл. 166, ал. 2 от АПК и по аргумент по чл. 6 от АПК, че предварителното изпълнение на акта ще причини вреди, очевидно в по-голям размер отколкото е действително преследваната цел на индивидуалния административен акт. Това би довело както до спирането на експлоатацията и работата на бетоновото стопанство и като негова пряка последица оставането без работа и препитание на 20 души, така и до спирането на работата на останалите съоръжения и агрегати, намиращи се на производствената площадка на „Керамика - Бургас” АД.

 

         Мотивиран от горното, І-ви състав на Административен съд – Бургас счита, че трябва да се уважи особеното искане на жалбоподателя и да се спре предварителното изпълнение до влизане в сила на съдебен акт по същество на делото.

         С оглед на горното, Административен съд – Бургас на основание чл. 166, ал. 2 от АПК

 

         О П Р Е Д Е Л И:

         СПИРА предварителното изпълнение на заповед № ДК-09-2/20.01.09 г. на Началника на РДНСК Бургас, с която се забранява достъпа до незаконен строеж „Бетоново стопанство” на „Керамика – Бургас” АД, находящо се в гр. Бургас, ж. к. „Сарафово”.

         Определението е обжалваемо с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: