Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                

  1798        /18.10.2018 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на единадесети октомври две хиляди и осемнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Стойчева

ЧЛЕНОВЕ: Даниела Драгнева  

Веселин Енчев

 

при секретар С. Х. и прокурор Тиха Стоянова

разгледа докладваното от съдия Енчев адм. дело № 2119/2018 година 

 

          Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е касационна жалба, подадена от Х.Ж.П. с ЕГН ********** *** против решение № 796/13.06.2018 година по н.а.х.д. № 1954/2018 година на Районен съд – Бургас (РС), с което е потвърдено наказателно постановление № 17 – 0769 – 006521/29.01.2018 година на началник на група в сектор „ПП“ при ОД – Бургас на МВР (НП).

С НП, на П., за нарушение на чл. 638 ал.3 от Кодекса за застраховането (КЗ), е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лева.

Касаторът признава установените факти. Твърди, че структурата, в която е била направена застраховката, не е го е уведомила за дължимостта  на съответната периодична вноска и това е довело до пропуск от негова страна. Иска отмяна на НП или изменение (намаляване) на наложената санкция.

Прокурорът пледира неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от съответната надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

С НП ксаторът е санкциониран за това, че при извършена проверка на 13.11.2017 година, около 09:50 часа на улица „Проф. Яким Якимов“ в град Бургас е установено, че управлява лек автомобил с регистрационен № А 2646 МТ, собственост Х. Христов П., във връзка с чието управление няма сключен и действащ договор за застраховка „Гражданска отговорност”.

За да постанови оспореното решение, РС е приел, че в административнонаказателното производство не е допуснато съществено нарушение, както и че деянието е квалифицирано коректно от наказващия орган.

Решението е законосъобразно.

Съгласно чл. 638 ал.3 от КЗ, лице, което не е собственик и управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, се наказва с глоба от 400 лева.

Възражението на касатора, че не е имало умисъл в действията му, не е основание за отмяна на решението на РС, съответно - на НП, защото за извършването на нарушението по чл. 638 ал.3 от КЗ не е необходимо деецът да е действал (единствено) при условията на умисъл от субективна страна. 

Наказанието, наложено с НП, е в единствения размер, предвиден от КЗ, затова няма как да бъде допълнително намалено.

По изложените съображения съдът

 

Р  Е  Ш  И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 796/13.06.2018 година по н.а.х.д. № 1954/2018 година на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

                            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: