ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 08.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осми ноември                                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2119 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.25 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Т.Х.П. не се явява, редовно уведомен. За него- адвокат И., надлежно упълномощена.

За ответника- директор на Агенция Митници се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Т.Х.П. против заповед № 3743/19.07.2017г., издадена от директор на Агенция „Митници“, с която на жалбоподателят е наложено дисциплинарно наказание „Уволнение“ и на осн. чл. 107, ал.1 от ЗДСл е прекратено служебното му правоотношение в Митница Бургас.

По делото е постъпила административната преписка.

Съдът УКАЗВА на ответника, че следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, и на жалбоподателя, че следва да докаже фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат И.: Поддържам жалбата. Запозната съм с определението на съда с дадените указания за доказателствената тежест. Запозната съм с административната преписка, която ответната страна е изпратила. Във връзка с тази преписка моля, да не се приемат като доказателства по делото, тези документи, които са от л.60 напред, представляващи извадка от документи по досъдебното производство (ДП) № 55/2015г на специализираната прокуратура София. Считам, че тези документи не са надлежни доказателства по реда на АПК, независимо, че са изискани от ответника на основание на конкретен текст от НПК. Освен това считам, че не следва да се примат по делото огромен брой листи, в които се съдържат извадки от медийни публикации, които имат някакво отношение към митниците находящи се от л.164 л. нататък, всичко това е този клипинг, извадки от медийни публикации, има изобщо някакви публикации за Митницата. Те първо не са относими към предмета на делото и по-съществено считам, че самото деяние, за което е уволнен жалбоподателят, не съдържа твърдение за нарушение, което представлява някакво медийно отразяване. В този смисъл считам, че не трябва да се приемат. В заключение желая да посоча, от името на жалбоподателя, който изрично ме помоли да го заявя, че той твърди, че разпитът му извършен пред следовател, е бил провокиран и извършен при определен натиск и заплаха, че ако той не желае да бъде разпитан и не даде изявление, ще бъде сред лицата, спрямо които се повдига обвинение и в този смисъл показанията му не могат да се считат за дадени при изразяване на свободна воля и при защита на неговите права. Други доказателства няма да ангажираме и не желаем да ангажираме.

Юрисконсулт М.: Оспорваме жалбата. Моля да приемете в пълнота представената административна преписка. По принцип с писмо до специализираната прокуратура, дисциплинарния съвет на Агенция Митници е решил, че иска да изясни факти и обстоятелства около сочените деяния, поради което, с писмо е изискал писмени материали, които са предоставени под опис с № 15-21 от молбата на ответника. На база тези доказателства, които са представени, дисциплинарнонаказващият орган е изградил част от своите фактически основания да издаде процесната заповед. Същите считам са относими към спора, но доколко са относими, е преценка на съда. Относно клипинга, отново в заповед № 343/19.07.2017г., с която е прекратено служебното правоотношение, е посочено, че в медиите е изнесено и е намерен широк отзвук в средствата за масово осведомяване и по тази причина клипинга е представен. Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства.

 

Адвокат И.: Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателства. Представям списък на разноските.

Юрисконсулт М.: Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат И.: Моля да уважите жалбата. Моля да присъдите разноски в размера съгласно списъка с разноски, който представих. Моля за срок за представяне на кратки допълнителни писмени бележки.

Юрисконсулт М.: Моля да отхвърлите жалбата като недоказана, неоснователна и да потвърдите законосъобразността на заповедта на директора на Агенция Митници, с която е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ на Т.Х.П. и на осн. чл. 107, ал.1 от Закона за държавния служител е прекратено служебното му правоотношение в Митница Бургас. Моля да ни предоставите срок за писмена защита и да присъдите в полза на Агенция Митници юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направените искания, определи на страните 14-дневен срок за представяне на писмени защити.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: