ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 30.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На тридесети ноември                             две хиляди и шестнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2119 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

         Жалбоподателите Р.Н.А. и Е.Н.А. - редовно уведомени, не се явяват. За тях се явява адв. Г.В., с представено по делото пълномощно.

         За ответника – кмета на Община Созопол - редовно уведомен, представител не се явява.

         Явява се вещо лице инж. С.И..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице с вх. № 10864/25.11.2016 г., което е в срока по чл. 27, ал. 3 ЗОС.

 

Адв. В.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. В.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

 Инж. С.Ж.И. на ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение с приложения към него, които поддържам.

 

Адв. В.: На стр. 4, в таблицата под № 3, сте посочил за недвижимия имот, че цената е 0,265 на квадратен метър земеделска земя. Как определихте тази сума?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Разделил съм стойността на сделката по нотариалния акт, която е 9750,00 лева на площта на двата поземлени имота и съм получил 0,265 лева на квадратен метър. Тази сума не е по-малка от данъчната оценка.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Задала съм Ви въпрос дали равностойното паричното обезщетение в хода на административното производство е правилно определено? Правилно ли съм разбрала, че е направена аналогия със сделки в землището на с. Равадиново, а не с такива извършени със земи в землището на гр. Созопол, в което се намира и отчуждения недвижим имот?

 

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Извършената в административното производство оценка не отговаря на изискванията на ЗОС. Не е направена аналогия с недвижими имоти в землището на гр. Созопол, а е направена аналогия със земи в землището на с. Равадиново и в този смисъл не е спазено изискването на § 1, т. 3, буква „б” от ДР ЗОС.

 

Адв. В.: По указания на съда, представям и моля да приемете Решение № 1450/17.03.1999 г. на Поземлена комисия – гр. Созопол, Скица № 2055/23.03.1999 г. на Поземлена комисия - гр. Созопол, Протокол № 472 от 10.05.1999 г. за въвод във владение на имоти в землището на гр. Созопол. По документите от Поземлена комисия – гр. Созопол имотът е 31 дка, а процесният е 15 дка. В моите доверители няма книжа, които да установяват идентичност на имотите в местността „Соленки”.

Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 400,00 лв., платими от внесения депозит. /издаден РКО 400.00 лв. на 30.11.2016 г./

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства: Решение № 1450/17.03.1999 г. на Поземлена комисия – гр. Созопол, Скица № 2055/23.03.1999 г. на Поземлена комисия - гр. Созопол, Протокол № 472 от 10.05.1999 г. за въвод във владение на имоти в землището на гр. Созопол.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. В.: Моля да уважите жалбата като основателна и доказана. Предвид събраните доказателства по делото, моля, да постановите решение, с което да измените процесната заповед в частта на присъденото обезщетение от 334,00 лв. на 9 250,00 лв., както е определено по т. 1.3 от заключението на вещото лице.

Ако не кредитирате заключението в тази му част, моля, да измените обезщетението, както е посочено по  т. 1.2 от заключението - 763,98 лв.

Относно събраните писмени доказателства и пълнотата на представената административна преписка, моля, да имате предвид, че ако няма данни за идентичност на процесния имот, това би било основание за недействителност на акта, поради допуснати съществени процесуални нарушения, което ще води до неговата нищожност.

Моля да ни присъдите направените по делото разноски. Представям списък на разноските.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: