ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 11.11.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На единадесети ноември                              две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2118 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БЪЛГЕРИЪН РОУЗ ГАРДЪНС 2” ООД, редовно уведомен, представлява се от адв.С. с представено пълномощно, находящо се на лист 21 от делото. 

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА ПОМОРИЕ, редовно уведомен, представлява се от адв.Б. с представено по делото пълномощно, находящо се на лист 67.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

         П.Т.Г., редовно уведомена, се явява лично; Л.Т.Д., редовно уведомена, не се явява; К.П.З., редовно уведомена, не се явява.   

Трите заинтересовани страни се представляват от адв.Х., която представя пълномощно.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.С.: Поддържам жалбата, с която съдът е сезиран. Моля да приемете представените с жалбата документи като доказателство по делото.

В днешното първо съдебно заседание, с оглед обосноваване допустимостта на оспорването ни, моля да допуснете извършването на съдебно-техническа експертиза с въпроси, които съм формулирал в нарочна молба, която представям с препис за страните.

 

         Адв.Б.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна. Моля да бъдат приети представените от доверителя ми с нарочно писмо писмени доказателства.

По отношение искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, считам че въпроси № 2, 3 и 4 са правни такива и не следва да бъдат допускани за отговор от експертизата.

По отношение въпроси № 1 и 5, не възразявам да бъде допуснато извършването на експертиза, тъй като са от съществено значение за преценка основателността на жалбата, респективно законосъобразността на заповедта на кмета.

        

Адв.Х.: От името на доверителите ми моля да прекратите производството по делото, поради недопустимост на жалбата, с която сте сезирани. Жалбата е подадена след предвидения в приложимия от АПК срок, тъй като тя е преклудирана и доколкото в нея се навеждат основания за незаконосъобразност на обжалвания административен акт, така подадена след законоустановения срок тя е недопустима.

Аз изхождам от обстоятелствата изложени в жалбата, включително и събирането на доказателствени средства, включително и сега подадената молба, т.е. жалбоподателят цели установяване на  незаконосъобразност, затова жалбата е обвързана със срок.

И следващото е, че жалбоподателят не може да се ползва и от твърдяна нищожност на административния акт, дотолкова доколкото  законодателят изрично е предвидил хипотези, в които един административен акт може да бъде обявен за нищожен и то само когато актът страда от толкова съществен порок, примерно от изброяването им в АПК, като липса на компетентност на издаващия орган, липса на предмет.

По отношение искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза се присъединявам към доводите на процесуалния представител на ответника, защото наистина е така.

 

         Въпрос на СЪДА към ответника: Уведомен ли е жалбоподателят за издадената заповед и има ли доказателство за уведомяването?

Адв.Б.: Не мога да отговоря дали жалбоподателят е уведомен за издадената заповед, но явно му е станала известна.

Адв.С.: Не сме уведомявани и от преписка се вижда, че до нас не е изпратено съобщение за издаването на заповедта.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

Намира доказателственото искане на адв.С. за ангажиране на съдебно-техническа експертиза по делото за основателно, доколкото посредством така формулираните задачи биха се установили правнозначими за решаване на делото факти, като с отговор на въпроса по т.1 включително би се изяснил и въпроса за допустимостта на настоящото оспорване в контекста на изясняване на качеството на заинтересована страна на жалбоподателя.

Поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с приложените по делото доказателство, а при необходимост и с документация съхранявана в администрацията на Община Поморие да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси, съдържащи се в депозираната днес молба.

Експертизата да се извърши от вещото лице арх.В.Д. при депозит в размер на 400 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес.

 

Като съобрази изявлението на адв.Х. свързано с евентуално просрочие на подадената от жалбоподателя жалба, съдът намира за необходимо да УКАЖЕ на ответната страна да представи по делото доказателство за уведомяване на жалбоподателя, с оглед  на които доказателства ще бъде преценявана срочността на подадената жалба, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА административния орган в 7-дневен срок, считано от днес да представи по делото доказателства, от които да е видно, че жалбоподателят е бил уведомен за издадения административен акт.

ПРЕДУПРЕЖДАВА, че в случай, че такива доказателства по делото не бъдат представени, следва се да се приеме, че жалбата е депозирана в срок.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 24.02.2014г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: