ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 20.09.                                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІІ-ти административен състав

на двадесети септември                                 две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й. Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 2117 по описа за 2017 година.                 

  На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „Астара“ООД, редовно призован, се представлява от адвокат В., с пълномощно по делото л.20.

ОТВЕТНИКЪТ – Директор на Дирекция“ Контрол“ при ТД на НАП- гр.Бургас, редовно призован, не се представлява.

 

АДВОКАТ В.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

  Производството е образувано по жалба на „Астара“ ООД против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-169-0265741/12.07.2017г. на  Директора на Дирекция“ Контрол“ при ТД на НАП- гр.Бургас, с която е наложено запечатване на обект  рецепция на „студио и апартаменти“ находящи се в гр.Приморско, ул.Изгрев №5 за срок от петнадесет дни. С жалбата се прави особено искане на основание чл.60, ал.5 от АПК, предвид че  предварителното изпълнение е отменено с определение №1399/14.07.2017г., да се спре изпълнението на ПАМ до влизане в сила с окончателен съдебен акт.

Съдът докладва справка от деловодната програма във връзка с частно адм.дело № 1874/2017г. по описа на Адм.съд-Бургас.

АДВОКАТ В.: Поддържам жалбата като я оттеглям в частта, с която е направено  особеното искане по чл.60, ал.5 от АПК,  за спиране на предварителното изпълнение на наложената ПАМ, тъй като е отпаднало основанието за спиране на предварителното изпълнение. Към онзи момент имахме интерес от спиране от същото, но към настоящия момент определението е влязло вече в сила и е отпаднал правния ни интерес в настоящото производство да поддържаме това искане.

Съдът, като съобрази  изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание и предвид извършената служебна справка, с която се установява, че с определение №1903/7.09.2017г. г. по адм.д.№1874/2017г. състав на Административен съд Бургас се е произнесъл като е оставил без разглеждане искането на „Астара“ ООД  за спиране на изпълнението на допуснатото предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка №ОП-169-0265741/12.07.2017г.  до окончателното решаване на въпроса с влязъл в сила съдебен акт, т.е. вече има произнасяне по друго дело с предходен номер по това искане

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№2117/2017г. по описа на Административен съд - Бургас, в частта досежно искането  за спиране на изпълнението на допуснатото предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка №ОП-169-0265741/12.07.2017г. на  Директора на Дирекция“ Контрол“ при ТД на НАП- гр.Бургас   до окончателното решаване на въпроса с влязъл в сила съдебен акт

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  подлежи  на обжалване с частна жалба в с 7-дневен срок от днес за жалбоподателя, за ответника от уведомяването, пред Върховен административен съд.

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт  и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и  обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

АДВОКАТ В.: Поддържам жалбата в останалата част. Други искания по доказателствата нямаме. Да се приемат доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка  писмени доказателства, както и справка от деловодната програма във връзка с частно адм.дело № 1874/2017г. по описа на Адм.съд-Бургас.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ В.: Уважаеми административен съдия, моля уважите жалбата като се съобразите с изложените в нея правни доводи и съображения. Считам обжалваната заповед за напълно незаконосъобразна, тъй като същата ограничава правото на защита на жалбоподателя до степен до невъзможност същото да бъде упражнено. Подробно са изложени съображения в жалбата, като искам само да акцентирам, че  ЗПАМ е издадена за констатирано нарушение на чл.118 от ЗДДС, за което към момента на издаване на заповедта, дори не е започнало административнонаказателно производство. По този начин жалбоподателят е изправен пред хипотеза, при която не може да упражни правото си по чл.187, ал.4 от ЗДДС, която норма му дава възможност да прекрати изпълнението на ПАМ. По този начин обжалваната заповед противоречи на целите залегнали в чл. 22 от ЗАНН и чл .6 от АПК, а именно считам, че административнонаказващият орган следва да упражнява контрол като не нарушава правата залегнали в Конституцията както на физическите лица, така и на юридическите, и ненася вреди по-големи от тези, които би могло да предотврати с изпълнението на заповедта. По изложените доводи моля да уважите жалбата.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

        

 СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: