Р Е Ш Е Н И Е  № 1768

 

Град Бургас, 16.10.2018г.

 

Административен съд – Бургас, ХIII-ти административен състав, на двадесети септември през две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                   2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретаря С. А., с участието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Друмева к.н.а.х.д. № 2116 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на В.Т.Т., ЕГН **********, с адрес ***, партер, против решение № 990 от 10.07.2018г. на Районен съд-Бургас, постановено по н.а.х.д. № 1462 по описа за 2018г. на БРС, с което е потвърдено наказателно постановление № 17-0769-006772 от 1.02.2018г. на началник група към ОДМВР-Бургас, сектор „Пътна полиция“, с което на касатора за нарушение на чл.150 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) е наложена глоба в размер на 300 лв. на основание чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП.

Касаторът оспорва решението като незокосъобразно. Счита, че при постановяване му първоинстанционният съд е допуснал процесуално нарушение, изразяващо се в неточно, противоречиво посочване на основанието за налагане на административното наказание. Искането е за отмяна на оспореното решение и отмяна на наказателното постановление или алтернативно за изменение на наказателното постановление, като бъде определена глоба в минимален размер. В съдебно заседание, редовно призован, касаторът не се представлява.

Ответникът по касация, редовно призован, не се представлява в съдебно заседание и не представя отговор на касационната жалба.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура намира касационната жалба за неоснователна и пледира решението на районния съд да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е неоснователна.

От доказателствата по делото се установява, че на В.Т.Т. е съставен акт за установяване на административно нарушение №17-0769-006772 от 28.11.2017г. от мл. автоконтрольор при сектор „Пътна полиция“ - Бургас, за това, че на 28.11.2017г. в гр.Бургас по бул.“Проф. Яким Якимов“ в посока ул.“Янко Комитов“ управлява лек автомобил марка „Рено“, модел „Меган“ с рег. № А0221КХ, собственост на „Италиано-Българска търговска компания“ ООД, ЕИК 040299232, като не притежава свидетелство за управление на МПС (неправоспособен). Въз основа на съставения акт е издадено обжалваното пред районния съд наказателно постановление, в което деянието е квалифицирано по чл.150 от ЗДвП, и В.Т.Т. е санкциониран на основание чл.177, ал.1, т.2, предложение първо от ЗДвП с глоба в размер на 300лв.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че обжалваното наказателно постановление е правилно и законосъобразно, поради което го е потвърдил.

Решението е правилно.

Съгласно разпоредбата на  чл.150 от ЗДвП, всяко пътно превозно средство, което участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, трябва да се управлява от правоспособен водач. Според нормата на чл.150а от ЗДвП (в приложимата към датата на извършване на нарушението редакция), правоспособен е този водач, който притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него превозно средство. В случая към датата на деянието касаторът не е разполагал с валидно свидетелство за управление на МПС, който факт не се и оспорва от него. Ето защо съдът приема, че с деянието си той е осъществил състава на нарушението по чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП (в приложимата към датата на нарушението редакция) и законосъобразно е бил санкциониран.

Не се споделя от настоящия състав възражението на касатора за допуснато процесуално нарушение от първоинстанционния съд. Действително, в заключителната част на мотивите на решението съдът е посочил, че извършеното нарушение се наказва на основание чл.177, ал.1, т.2, предложение четвърто. Доколкото обаче навсякъде другаде в решението, включително и в диспозитива му се сочи разпоредбата на чл.177, ал.1, т.2, предложение първо от ЗДвП и доколкото т.2 няма предложение четвърто в приложимата редакция към датата на извършване на нарушението, настоящият състав счита, че се касае за техническа грешка. Не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което да е довело до ограничаване правото на защита на Т..

Не се споделя и възражението на касатора относно размера на наложеното наказание. Същият е определен в максимално установения в закона размер, който настоящият състав счита, че е съответен на тежестта на извършеното нарушение и е съобразен с наличните по преписката данни за отегчаващи вината му обстоятелства- справка за множество предходни нарушения на ЗДвП, извършени от Т., в качеството му на водач на МПС, за които същият е наказан с влезли в сила наказателни постановления.

По изложените мотиви съдът намира касационната жалба за неоснователна. Оспореното решение на районния съд следва да бъде оставено в сила, тъй като не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХIII – ти административен състав,

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 990 от 10.07.2018г. на Районен съд-Бургас, постановено по н.а.х.д. № 1462 по описа за 2018г. на Районен съд-Бургас.

Решението е окончателно.

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

          ЧЛЕНОВЕ:     1./     

                                 

 

  2./