ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 14.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На четиринадесети ноември                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2116 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Рондо БГ“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас, редовно призован,  се представлява от юрисконсулт Ж. с пълномощно от днес.

 

 

ЮРИСКСОНСУЛТ Ж.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от „Рондо БГ“ ЕООД против заповед № ОП-171-0312593/12.07.2017 г. на директора на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас, с която на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка „Запечатване на търговски обект“ – магазин за облекло, стопанисван от жалбоподателя, находящ се в гр. ***, за срок от 10 /десет/ дни, ведно със „забрана за достъп до него“ – на основание чл.186, ал.1, т.1, б „а“ и чл.187, ал.1 от ЗДДС.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.:  Оспорвам жалбата. Да се приеме административната преписка. Моля да приемете допълнителни доказателства – наказателно постановление № 282613-F316841 от 16.08.2017 г. и Акт за установяване на административно нарушение № F316841 от 17.07.2017 г. към него, както и извлечения от базата данни на НАП, в които е описано административно- наказателното правоотношение и процесуалните действия, извършвани в административно- наказателното производство.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото съгласно описа на лист 2.

ПРИЕМА доказателствата, представени от жалбоподателя съгласно описа на лист 4, стр.2 от делото.

ПРИЕМА доказателствата, представени от юрисконсулт Ж. в днешното съдебно заседание: наказателно постановление № 282613-F316841 от 16.08.2017 г., Акт за установяване на административно нарушение № F316841 от 17.07.2017 г. към него, както и извлечения от информационната система на НАП – 3 страници.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Моля да отхвърлите жалбата. Заповедта е законосъобразна. Моля да ми присъдите разноски по делото – юрисконсултско възнаграждение. Представям писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: