ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,23.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и трети януари                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2115 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „ДиП комерс” ООД се явява адвокат Н., надлежно упълномощена.

За ответника- директор на дирекция „ОДОП” Бургас се явява гл.юрисконсулт Д., надлежно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на „ДиП комерс” ООД против АПВ №1411163/17.07.2014г.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

Адвокат Н.- Поддържам жалбата. Моля да приемете административната преписка. Няма да соча доказателства. Моля съдебните книжа да бъдат изпратени на моя адрес, или на актуалния адрес на дружеството, вписан в Търговския регистър, за което представям извлечение.

Юрисконсулт Д.- Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените по административната преписка доказателства. Тъй като с решение на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас е потвърден изцяло АПВ, а в конкретния случай се обжалва само прихванатия частично от АПВ, по отношение на прихваната лихва за м.2013г. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат Н. – Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата по изложени подробни аргументи в нея. Моля да ни присъдите съдебно-деловодни разноски.

Юрисконсулт Д. – Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите обжалвания Акт за прихващане и възстановяване, в частта за прихваната лихва за невнесен ДДС за м.март 2013 г.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: