ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 11.11.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На единадесети ноември                              две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2115 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.А.Ж., редовно уведомен, се явява лично.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА А.Ж.С., редовно уведомена, не се явява.

Двамата жалбоподатели се представляват от адв.С., който представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Заместник кмет на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Б., която представя пълномощно.

                  

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.С.: Поддържам жалбата на доверителите ми.     Доказателствени искания:

Представям и моля да приемете като писмено доказателство Протокол на Общото събрание на етажната собственост. Блокът е с един вход.

         Юрисконсулт Б.: Оспорвам жалбата. Строежът е в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ. Поддържам постановената заповед. Моля да се приемат представените по делото доказателства към административната преписка.

Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, както и представеният в днешно съдебно заседание от адв.С. протокол от проведено общо събрание на собствениците на процесната сграда, в която е изпълнен процесният строеж.

 

Адв.С.: Видно от констативните актове представени по делото № 23 и № 24, административната преписка е започнала към момент, когато ЗУТ не е претърпял редакция по отношение на производство, касаещи именно въпросния строеж. По-скоро, с двата констативни акта производството изначално е тръгнало с две отделни преписки за два строежа в условията на чл.224, ал.1 и 3 от ЗУТ, което производство само по себе си представлява спиране на строителството в случай на установено отклонение от книжата. В последствие се даваше възможност да се санира едно такова строителство. В тази връзка, видно от настоящия административен акт, производството е придобило друг вид и тъй като касае вътрешно подпокривно пространство, доказателственото ни искане е по отношение на общината, тъй като там се съдържат всички архиви, моля да задължите общината да представи архитектурния проект за сградата, касаещ покрива на сградата и подпокривното пространство.

Видно от  преписката административният орган е счел за безспорно доказано, че вътрешното преустройство е извършено без книжа, без да има по преписката представени документи или база за сравнение по отношение на този блок. Има ли действително и влезли в сила книжа по строежа му. За тези си становища административният орган не е представил доказателства, а е направил извод в тази насока. Моля да задължите общината да представи по отношение на процесния строеж частта от инвестиционния проект, касаеща покрива на сградата, тъй като считам за необходимо да се изчисти спорното от безспорното по настоящото административно дело.

Предвид на това, имам готовност с искане за експертиза, но считам, че в случай, че уважите това искане за представяне на проекта, такава да се допусне впоследствие, тъй като преди получаване на задачата от вещото лице, считам че е необходимо заверено копие от исканата част на проекта да е в кориците по делото.

 Юрисконсулт Б.: Предвид искането за представяне на писмени доказателства от страна на общината, считам, че е целесъобразно да се назначи вещо лице, което да се запознае на място с проекта на сградата и съответно да отговори на поставените задачи, тъй като иначе ще се забави процеса.

Нямам други искания по доказателствата.

 

Съдът, като изслуша сега направеното доказателствено искане от адв.С., намира това искане за основателно, като по делото следва да се положат усилия да се установи наличие, респективно липса на инвестиционен проект или друга строителна документация, касаеща покривната конструкция на сградата, като ответната страна следва да бъде задължена в тази насока, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес, да представи по делото, в случай че такава е налична, строителна документация, касаеща покривната конструкция на процесната сграда, в която е изпълнен спорният строеж.

В случай, че такава строителна документация е налична

ДАВА възможност на жалбоподателите в 7-дневен срок от постъпването й, да формулира по делото допълнителни доказателствени искания свързани с извършване на съдебно-техническа експертиза, която с оглед на процесуална икономия съдът ще назначи в закрито заседание.

В случай, че такава строителна документация не се съхранява в архивите на общината, това следва да бъде изрично посочено и съдът следва да бъде уведомен, като в тази връзка следва да се даде възможност на жалбоподателя да ангажира допълнителни доказателствени средства.

 

С оглед изложеното и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 10.02.2014г. от 13.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: