Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

  1799      /19.10.2018 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на единадесети октомври две хиляди и осемнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                                                                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Стойчева

ЧЛЕНОВЕ: Даниела Драгнева  

Веселин Енчев

 

при секретар С. Х. и прокурор Тиха Стоянова

разгледа докладваното от съдия Енчев адм. дело № 2114/2018 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано e по касационна жалба, подадена от заместник – кмет на Община Бургас против решение № 888/25.06.2018 година по н.а.х.д. № 1632/2018 година на Районен съд – Бургас (РС), с което е отменено наказателно постановление № НП - 343/13.02.2018 година на заместник – кмета на Община Бургас (НП).

С НП, на основание чл.35 ал.2 и чл.34 ал.3 т.1 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас (НООРТОБ), за извършено административно нарушение по чл.3 т.1 НООРТОБ, на М.И.С. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500 лева.

Касаторът оспорва решението на съда. Твърди, че извършването на нарушението е установено по несъмнен начин, а вида и размера на открития нож при проверката на С. са достатъчни, за да бъде определен като „хладно оръжие“, което е носено на обществено място – междублоково пространство на жилищен квартал в град Бургас, без да е установено това да е за спортни, културни или военни цели.

Иска отмяна на решението и потвърждаване на НП.

Прокурорът пледира основателност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от надлежна страна.

С НП С. е наказан за това, че при извършена полицейска проверка на 23.01.2018 година в 17:30 часа в град Бургас, в ж.к. „Славейков“ до блок 36, е установено, че носи хладно оръжие на обществено място – сгъваем нож с дължина на острието около 10 см - в нарушение на забраната, установена с чл.3 т.1 от НООРТОБ.

За да постанови оспореното решение, РС е приел, че липсва извършено нарушение. Този извод е направен от вида и характера на ножа – при тълкуване на приложимото право и цитиране на практика на АдмС - Бургас.

 

Съгласно чл. 3 т.1 от НООРТОБ, забранява се носене или ползване на хладни оръжия на обществени места, освен когато се касае за културни и спортни нужди или за военни цели.

По смисъла на т.2 от ДР на НООРТОБ, „хладните оръжия" са предмети, пригодени за лесно извършване на физическо разкъсване на твърди тела и предназначени за лична отбрана или нападение.

Принципът, установен в цитираната норма, е пълната забрана за носенето (т.е. пренасянето) на хладно оръжие на обществени места, освен ако самото оръжие е очевидно предназначено за „културни и спортни нужди или за военни цели“.

Между страните по н.а.х.д. № 1632/2018 година няма спор, че С. е носил на обществено място сгъваем нож с острие около 10 см в момента на полицейската проверка. Спорът е бил за предназначението на ножа. В производството пред РС жалбоподателят е твърдял, че работи на строителен обект и при проверката е носил инструменти със себе си, част от които е бил и открития нож. Тези твърдения, облаче, са останали недоказани в производството пред РС. Разпитаният свидетел Д. Якимовски заявява, че с жалбоподателя са работили на строителен обект, но не е посочил на кой обект – именно и в какво точно се е изразявала работата на С., в това число – включвала ли е използването на конкретния нож като работен инструмент при осъществяването на трудовата функция на С.. От друга страна, императивната норма на общинската наредба е категорична в забраната за носене на хладно оръжие на обществени места.

Установените обстоятелства в хода на делото пред РС сочат, че откритият сгъваем нож не е за културни или военни цели, нито е предназначен за спортно - туристически нужди. В конкретния случай, от индивидуалните особености на вещта, констатирани от актосъставителя (сгъваем нож, със средно голямо острие), както и от доказателствата, представени от наказващия орган, може да бъде направен извод, че НП не е било издадено в нарушение на разпоредбата на чл. 3 т.1 от НООРТОБ. М.С. е носил сгъваем нож на обществено място – в жилищен комплекс в град Бургас. Естеството на носения предмет – нож, покрива определението за „хладно оръжие“ по смисъла на т.2 от ДР на НООРТОБ, т.е. с деянието си той е извършил административно нарушение.

Наложеното наказание „глоба“ – въпреки значителния си размер - е на минимума, предвиден от нормата на чл. 34 ал.3 т.1 НООРТОБ - в редакцията ѝ от датата на извършване на нарушението до настоящия момент, затова -  по аргумент от чл. 27 ал.5 от ЗАНН -  не са налице основания за допълнително намаляване на размера на глобата.

Не са налице предпоставките за приложение на чл. 28 от ЗАНН, както е приел РС, защото случаят не е „маловажен“. В нормата на чл.28 от ЗАНН е предвидено, че за маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание. Съгласно тълкувателно решение № 1/12.12.2007 година на ОСНК на ВКС, преценката на административния орган за маловажност на случая е по законосъобразност и тя подлежи на съдебен контрол. Когато съдът констатира, че предпоставките на чл.28 ЗАНН са налице, но наказващият орган не го е приложил, той следва да отмени наказателното постановление поради издаването му в противоречие със закона.

За да се прецени дали един случай е „маловажен“, по силата на препращащата разпоредба на чл.11 ЗАНН следва да се приложи разпоредбата на чл.9 ал.2 НК, съгласно която не е престъпно деянието, което макар формално и да осъществява признаците на предвидено в закона престъпление, поради своята малозначителност не е общественоопасно или неговата обществена опасност е явно незначителна.

В случая, извършеното нарушение е свързано с обществените отношения, които са предмет на правна уредба от НООРТОБ. Целта на тези норми е да осигурят спазването на обществения ред и съхраняване спокойствието на гражданите, чрез непрекъснат и ефективен контрол, в това число и относно забранени предмети, които се съхраняват или държат от проверяваните лица. В конкретния случай, по време на проверката на С. е установено, че той не изпълнява нормативното предписание да не носи нож на обществено място, а за извършването на такива нарушения е предвидена значителна административнонаказателна отговорност, т.е. ОбС – като издател на наредбата - е преценил, че обществената опасност на нарушения, от вида на процесното, е много сериозна.  Извършеното деяние не се отличава по нищо от обичайния случай на нарушение по чл. 3 т.1 от НООРТОБ, затова не разкрива признаците на „малозначителност“, поради което и не са налице основания за отмяна на НП.

Цитираната практика на АдмС – Бургас не обвързва настоящия касационен състав, защото няма задължителен характер, в това число и за РС.

Решението на РС следва да се отмени като вместо него следва да се постанови ново решение, с което НП да се потвърди.

С оглед на изложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И

 

ОТМЕНЯ решение № 888/25.06.2018 година по н.а.х.д. № 1632/2018 година на Районен съд – Бургас.

Вместо него постанови

 

ПОТВЪЖДАВА наказателно постановление № НП - 343/13.02.2018 година на заместник – кмета на Община Бургас.

 

Решението е окончателно.

                                   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ: