ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 12.10.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ХХІ-ви административен  състав,       

на дванадесети октомври и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав: 

                                             

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С. Х., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов Административно  дело номер 2114 по описа за  2017 година                     

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „А. ** – П. Д.“, редовно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

СЪДЪТ приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването на страните, поради което

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на П.Н.Т., ЕГН ***********, в качеството си на ЕТ „А.**-П.Д.“, ЕИК **********, със седалище и адрес на управление: гр. Б., ж.к. „М. р.“, бл. ***, вх. *, ап. ** срещу заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-208-0328549/21.07.2017 г., издадена от директора на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП – Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект – магазин за продажба на сувенири, находящ се в гр. С., община С., ул. „А.“ № ** за срок от десет дни.

По делото е постъпила административната преписка.

С определение № 1695/14.08.2017 г., съдът е насрочил делото за разглеждане в открито съдебно заседание, като е указал на жалбоподателя, че носи доказателствена тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата посочени в жалбата, от които черпи благоприятни за себе си правни последици; указал е на ответника по оспорването, че е в негова доказателствена тежест да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, компетентността на издателя му, както и изпълнението на законовите изисквания при издаване на акта; указал е и на ответника, че не сочи доказателства за компетентността на органа, издал оспорената заповед.

Допуснал е като писмени доказателства представените с административната преписка от административния орган документи.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка и допуснатите с определение № 1695/14.08.2017г. документи, като доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА ответника по оспорването най-късно до следващото съдебно заседание да представи доказателства за компетентността на органа, издал оспорваната заповед като съобрази, че в административната преписка не се съдържат доказателства длъжностното лице П.Г.Ж. каква длъжност заема към 21.07.2017 г. в ТД на НАП – гр. Бургас, а този факт не е приет като безспорен и ненуждаещ се от доказателства от страните по делото.

УВЕДОМЯВА ответника, че при непредставяне на изисканите доказателства в дадения срок, на директора на Дирекция „Контрол” в ТД на НАП Бургас ще бъде наложена глоба в размер на 100 лв., за неизпълнение разпореждане на съда.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 05.01.2018г. от 10:30 часа, за която дата и час страните уведомени по условията на чл.137, ал.7 от АПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:02 часа.      

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: