ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,20.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесети януари                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2114 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Г.И.Т., редовно призован, не се явява, за него се явява представител по пълномощие от адвокат М., надлежно упълномощен, представя пълномощно

За ответникът директор на дирекция „ОДОП”, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с § 2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против ревизионен акт № 281400797/01.08.2014г. издаден от началник сектор „Ревизии” при ТД на НАП Бургас, потвърден изцяло с решение № 276/01.10.2014г. на директора на дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП.

Производството се движи по реда на глава ХVІІ и ХІХ от ДОПК.

 

АДВОКАТ М. – Моля, да уважите жалбата. Искания по доказателствата нямаме. Не оспорваме установената по време на ревизията фактическа обстановка, оспорваме направените правните изводи по така установените факти и обстоятелства.

Нямам доказателствени искания, няма да сочим други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Оспорвам жалбата. Няма да сочим други доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, съгласно опис на л.34, както жалба вх.№04-5-Ж-232/14.08.2014г. до директора на ТД на НАП, решение №276/01.10.2014г. на директора на дирекция „ОДОП” Бургас и жалба вх.№04-Г-Ж-232#2/16.10.2014г.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ М. – Моля, да уважите жалба и отмените оспорения ревизионен акт като незаконосъобразен, като моля да вземете предвид посоченото в жалбата.

В случай че уважите жалбата, моля да ни присъдите разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Моля, да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана.

Моля, да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 1046лв.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: