О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

                                                 №1877

                                           7.08.2018 год.

 

Административен съд гр.Бургас,ХХІІ-ри административен състав,в закрито съдебно заседание на седми август две хиляди и осемнадесета година,в състав

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:Д.ПЕТКОВА

при секретаря С. Х. разгледа докладваното от съдията адм.д.№2113/2018 год. по описа на Адм.съд-Бургас,констатира следното:

       Пред Административен съд-Бургас е депозирана молба от  И.Д.А.,с която е направено искане за спиране на допуснато по силата на закона предварително изпълнение на Заповед  за прилагане на принудителна административна мярка №18-0769-001291 от 17.05.2018 год.,издадена от Началник група Сектор ПП при ОДМВР-Бургас.

      Искането е мотивирано с обстоятелството,че наложената ПАМ-изземване на СУМПС изключително много затруднява и прави невъзможно молителят да помага на своите родители,които са в напреднала възраст и се налага ежеседмично да ги води на медицински прегледи,както и затруднява дейността на  търговското му дружество,чийто седалище е в гр.Приморско.

      Видно от изготвената Служебна справка от 6.08.2018 год. от деловодната система на Адм.съд-Бургас се установява ,че в Адм.съд-Бургас е образувано адм.д. №1876/2018 год. по описа на съда по жалба на И.Д.А. против Заповед за прилагане на ПАМ №18-0769-001291/17.05.2018 год.,изд. от Началник група Сектор ПП при ОДМВР-Бургас, с която на осн.чл.171 т.4 ЗДвП му е наложена ПАМ- изземване на свидетелство за управление на МПС,поради отнемане на всички контролни точки и неизпълнение на задължението по чл.157 ал.4 ЗДвП,което е насрочено за 17.10.2018 год. С жалбата е направено искане за спиране предварителното изпълнение на оспорената заповед.С Определение №1826/31.07.2018 год. постановено по делото  искането е отхвърлено,тъй като жалбоподателят не е доказал противопоставим свой интерес на този защитен с презумцията на закона.

       Съдът,след като извърши преценка на относимите към искането за спиране доказателства приема за установено следното:

      Искането е допустимо като подадено от лице с правен интерес,което оспорва законосъобразността на административния акт като негов адресат.Наличието на произнасяне от съда по предходно искане за спиране на предварителното изпълнение на оспорената заповед,не е пречка за ново такова,тъй като се сочат различни обстоятелства.Разгледано по същество същото е неоснователно.

        С оспорената заповед е наложена на осн.чл.171 т.4 ЗДвП ПАМ,като съгласно чл.172 ал.6 ЗДвП жалбата не спира изпълнението й.С посочената норма е допуснато изключение от общото правило за суспензивния ефект на жалбата регламентирано в чл.166 ал.1 АПК.С оглед препращащата норма на чл.172 ал.5 ЗДвП изпълнението на оспорените актове,може да бъде спряно съгласно чл.166 ал.4 във вр. с ал.2 АПК   когато съществуват данни,от които да се направи обосновано предположение,че то ще доведе до значителни и трудно поправими вреди за жалбоподателя,които да бъдат противопоставими на защитените посредством допуснатото предварително изпълнение особено важни интереси. Доказателствената тежест за настъпването на нови обстоятелства и последиците от тях е за адресата на ПАМ.Следователно за да бъде спряно предварителното изпълнение,жалбоподателят следва да заяви и докаже както настъпването на нови обстоятелства,така и вида и вероятността за настъпване на твърдените от него вреди от изпълнението,за да се прецени дали те са значителни или трудно поправими,респ. че ще бъде засегнат значим и важен негов интерес, противопоставим на значимите права които законът охранява.

        В случая независимо че в молбата не е посочено  правно основание на искането , съдът намира че същото е по чл.166 ал.4 във вр. с ал.2 АПК.

        В конкретния случай по делото  не са посочени обстоятелствата,както и доказателства които обосновават необходимостта от спиране на изпълнението.Жалбоподателят  твърди че предварителното изпълнение на заповедта ще причини на представляваното от него дружество значителни и трудно поправими вреди тъй като същото е седалище гр.Приморско,както и ще направи невъзможно да се грижи за родителите си,тъй като същите живеят на друг адрес,както и се налага ежемесечно да ги води на изследвания.Изземването на СУМПС е пречка жалбоподателят да управлява  лек автомобил и да изпълнява посочените си задължения.Сочените обстоятелства обаче не са от категорията обуславящи спирането изпълнението на заповедта.Всяко принудително изпълнение на административен акт от страна на администрацията причинява неудобство и принципно може да засегне права и интереси,поради което е предвидена възможността за защита от страна на гражданите и организациите.От друга страна съгласно чл.57 ал.2 от Конституцията не се допуска упражняването на лични права на гражданите,ако с това се накърняват права и законни интереси на други .С чл.4 ал.3 АПК законодателят е въвел изискване субектите на административния процес да не вредят на държавата и обществото,нито на правата,свободите и законните интереси на други лица.В  случая изземването на СУМПС е постановено като превентивна мярка,именно с оглед непосредствената цел за ограничаване на евентуално противоправно поведение и обезпечаване на положителните действия на субекта на правоотношението.Отчитайки високата обществена значимост на безопасността на движение по пътищата в конкретния случай незабавното изпълнение на  оспорената заповед е в обществен интерес,на който не е противопоставен друг приоритет със същата степен на значимост.Създаването на временни неудобства за жалбоподателят при изпълнение на задълженията му по никакъв начин не съставляват такъв приоритет.

       С оглед на изложеното,съдът намира,че съдържащите се в молбата доводи и приложените към нея документи не обосновават и не доказват по безспорен начин настъпването на значителни и трудно поправими вреди за жалбоподателя,поради което искането за спиране на предварителното изпълнение на оспорените заповеди следва да се отхвърли.

       Водим от горното,съдът

 

                                      О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И

 

       ОТХВЪРЛЯ искането на И.Д.А. *** за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Заповед  за прилагане на ПАМ №18-0769-001291/17.05.2018 год. изд. от Началник група Сектор ПП при ОДМВР-Бургас.

       Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

   

                                                      АДМ.СЪДИЯ: