ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 10.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети март                                           две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2113 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:39 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.И.Г., редовно призован, не се явява. За него – адв. Н., с представено по делото пълномощно. 

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ -        Началник на РДНСК Бургас - Югоизточен район, редовно призован, се представлява от юрисконсулт К., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните и като взе предвид, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         АДВ. Н.: Успях да се снабдя с преписи от находящите се в НИНКН документи, съставляващи част от административната преписка, тъй като се оказа, че институтът не предоставя удостоверение в какъвто смисъл беше поискано. Представям заверените преписи с екземпляр за ответника. Въпросните преписи – писмо от НИНКН, виза за проектиране и скица касаят процедура по съгласуване на ПУП за имот № 005103 в м. „Буджака”, Община Созопол. Други доказателства няма да соча.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Запозната съм с представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства. Не възразявам да ги приемете. Нямам други доказателствени искания.

 

 

         Съдът, с оглед заявеното от страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя документи като писмени доказателства по делото.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. Н.: Моля да уважите жалбата. Считам, че същата е основателна и доказана. Считам, че административният акт изначало е порочен. Още при самото издаване РДНСК-Бургас неправилно е конституирал заинтересованата страна, като е нарушила процесуалната и правна защита, за да бъдат редовно уведомени, да бъдат надлежна страна, а страните са няколко в административния процес. Да представят съответните документи за това производство, от които да е видно, че е започната процедура по узаконяване, респективно по издаване на разрешението за строеж. На второ място: моля да имате предвид, че от самата заповед е видно, че има отстраняване на ограда на лице, което дори не е страна в самото производство. Това е собственикът на парцел № 005101. С оглед обстоятелството, че заповедта е реализирана, оградата е премахната, очевидно е, че няма как да породи действие. Моля да имате предвид, че заповедта е частично оспорена. Моля, съдът да има предвид обстоятелството, че неправилно в заповедта е записано, като една част е ограда, а част от този строеж представлява инженерно съоръжение – подпорна стена. Този ПУП, който колегата представя и е одобрен, това е доведено до знанието на РДНСК и спряха премахването. Това инженерно съоръжение – подпорна стена подкрепя съществуващия между парцелите път, който е публична държавна собственост. Самата отмяна на заповедта ще бъде в интерес и на общината,  поради което моля да уважите жалбата.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Дори и да приемем, че са направени пропуски по отношение на определяне на кръга на заинтересованите лица, касаещи строежа и разположение в границите на ПИ, към момента на постановяване на заповедта и към настоящия момент не са представени доказателства относно фактическият извършител на реализирания строеж – ограда, както и не се представиха строителни книжа за същия строеж, така, че по отношение на лицата касаещи други имоти, в чиито територии е разположен процесният строеж, заповедта е влязла в сила, същата е правилна и законосъобразна и влязла в сила с решението на Административен съд – Бургас и в тази връзка е подлежала на изпълнение.

Моля да отхвърлите жалбата и оставите в сила заповедта, която е оспорена.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: