ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 02.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На втори декември                               две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2113 по описа за 2014 година

На именното повикване в 16:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.И.Г., редовно призован, не се явява. За него – адв. Н., с представено в днешно съдебно заседание пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ -        Началник на РДНСК Бургас - югоизточен район, редовно призован, се представлява от юрисконсулт К., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните и като взе предвид, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по повод жалба от Я.И.Г. против Заповед № ДК-02-ЮИР-220/07.12.2011 г., постановена от началника РДНСК - югоизточен район, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Ограда”, изграден в имоти с идентификатори 67800.4.80, 67800.4.4 и 67800.4.43 по КК на м. „Буджака”, в землището на гр. Созопол.

 

         АДВ. Н.: Поддържам жалбата. С жалбата сме представили доказателства, които моля да ги приемете.

         Моля да изискате по служебен ред справка от линка на НИНКН дали има съгласувателно писмо за изграждане на ограда на имота, собственост на г-н Г., тъй като процедурата относно съгласуване на тези огради е на Община Созопол да изисква такова. Алтернативно, моля да бъде издадено съдебно удостоверение, което да ми послужи пред НИНКН гр. София откъдето да снабдя с друго такова, от което да е видно отпочната ли е съгласувателна процедура по изграждане на оградата предмет на оспорената заповед. Други доказателства за момента нямам.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата като неотносима, като считам, че жалбоподателят не е доказал правния си интерес. В заповедта за имот 67800.4.44 се установява, че е държавна собственост на първо място. На следващо място заповедта е издадена на неизвестен извършител, като заповедта е била обявявана и съобщавана на строежа. Относно допустимостта Ви представям сведение с вх. № ОС 421.04-649 от 10.10.2014 г., в което фирма „Бургас-2013” АД заявява, че е собственик на оградата във всички имоти и заявява доброволно желание за премахване на същата.

         При условията на евентуалност оспорвам жалбата като неоснователна. Оспорвам доказателственото искане формулирано от процесуалния представител на жалбоподателя. Дори и да е отпочната такава процедура, колегата твърди през 2013 г., което е две години след постановяване на заповедта предмет на настоящия съдебен спор. Дори и да има такава отпочната процедура, считам че същото е ирелевантно, тъй като би било имало значение наличие или не на разрешение за строеж на оградата като вид, съоръжение.

 

         Съдът, с оглед заявеното от страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         ПРИЕМА представеното в днешно съдебно заседание сведение от фирма „Бургас 2013” АД като писмено доказателство по делото.

         По отношение на формулираното искане от жалбоподателя, намира същото за допустимо, а относно неговата относимост към предмета на спора, в частност и наличие или липсата на отпочната съгласувателна процедура, съдът следва да се произнесе с крайния си съдебен акт.

         С оглед горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на жалбоподателя, в 3-дневен срок считано от днес, да депозира писмена молба, в която да уточни текста на съдебното удостоверение, което желае да му бъде издадено с цел ползването му пред НИНКН за издаване на друго такова.

 

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.03.2015 г. от 14,10 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 16,12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: