ОПРЕДЕЛЕНИЕ   1873              

гр. Бургас, 06.08.2018 г.

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, в закрито заседание на шести август две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                    

СЪДИЯ:  ДИАНА ПЕТКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията адм.д. № 2112/2018 год.по описа на Адм.съд-Бургас, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.60 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.186, ал.4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Образувано е по жалба на И. С. С., в качеството му на управител на „Джовани Спорт“ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас  против Разпореждане за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка (ПАМ) със Заповед за налагане на ПАМ № ФК-537-0264236/1.08.2018 година на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Бургас,  Дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

В жалбата се твърди, че оспореното разпореждане за предварително изпълнение на ПАМ е неправилно и незаконосъобразно.Сочи, че от допуснатото предварително изпълнение ще настъпят значителни и трудно поправими вреди за търговеца.Не е съобразен и принципа за съразмерност  регламентиран в чл.6 АПК.

Към жалбата не са представени доказателства в подкрепа на твърденията.

 Ответната страна-Началник отдел“Оперативни дейности“ гр.Бургас,дирекция“Оперативни дейности“, Главна дирекция“Фискален контрол в ЦУ на НАП представя на 6.08.2018 год. административната преписка и не изразява становище по жалбата.

С обжалваната заповед на осн.чл.186 ал.1 т.1 б“а“ и чл.186 ал.3 от ЗДДС,във вр. с чл.118 ал.1 ЗДДС за нарушение на чл.25 ал.1 т.1 във вр. с чл.3 ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006 год. на Министъра на финансите за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства/Наредба Н-18/ е наложена ПАМ-запечатване на търговски обект-магазин“Асиметрия“, находящ се в гр.Бургас, ул.“Алеко Богориди“ №44, стопанисван от „Джовани спорт“ЕООД и забрана за достъп до него за срок от 12/дванадесет/дни.

Административен съд - Бургас приема, че жалбата е процесуално ДОПУСТИМА като подадена в срока по чл.60, ал.4 от АПК, във връзка с чл.186 ал.4 от ДОПК от надлежна страна, имаща право и инттерес от обжалването.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА.

От данните по делото се установява,че на  30.07.2018 год., в 18.38 часа  е извършена оперативна проверка на търговски обект по смисъла на §1 т.41 от ДР на ЗДДС-магазин “Асиметрия“, находящ се в гр.Бургас, ул.“Алеко Богориди“№44, стопанисван от „Джовани спорт“ ЕООД. При проверката е установено,че при извършена контролна покупка на един брой риза на стойност 35 лв., заплатена в брой от органа по приходите, след предаване на плащането не е издаден фискален бон от функциониращо в обекта фискално устройство.Извършена е и проверка на фактическата и касова наличност на паричните средства в обекта.От наличното фискално устройство е изведен КЛЕН от 30.07.2018 год.,от който е видно че продажба на стойност 35 лв. в 18.38 ч. не е отразена.Разчетената касова наличност е 203 лв.,фактическата е 308 лв. и въведени средства в касата са 100 лв.,разлика-5 лв. Констатациите са отразени в Протокол за извършена проверка серия АА №0264236/30.07.2018 год.Прието че е нарушена разпоредбата на чл.118 ал.1 ЗДДС във вр. с чл.25 ал.1 т.1 от Наредба Н-18/13.12.2006 год. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства-нерегистриране и неотчитане на извършените от търговеца продажби на стоки чрез неиздаване на фискални касови бележки от фискално устройство/фискален бон/.

В заповедта е включено разпореждане за предварително изпълнение на ПАМ. Прието е, че предварителното изпълнение е наложително за предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид, с цел да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интересът на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, както и че съществува опасност от закъснението на изпълнението да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета. Посочено е, че налагането на финансова дисциплина чрез спазване отчетността при реално реализирани продажби без отклонение в данъчното облагане безспорно представлява защита на особено важни държавни и обществени интереси, свързани с осигуряването на регулярност на приходите в държавния бюджет и нормално функциониране на цялата държавна бюджетна система.Необходимостта от предварително изпълнение тук е предопределена и с оглед начина и вида на организиране на отчетността, при който се засяга основния ред в търговския оборот. Предварителното изпълнение от една страна ще предотврати възможността за други административни нарушения, а от друга съставлява превенция за непосредствено настъпващи от нарушението вреди за фиска.

Разпореждането, с което е допусната предварителната изпълнение на заповедта, е законосъобразно.

 Разпореждането е издадено от компетентен съгласно чл.186 ал.3 ЗДДС орган,в предвидената законова форма и съдържа изискуемите реквизити в т.ч. фактически и правни основания за издаването му.

Съгласно нормата на чл.188, ал.1 от ЗДДС, принудителната административна мярка по чл.186, ал.1 от ЗДДС, подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК.

В нормата на чл.60, ал.1 от АПК е регламентирана възможността административния орган да включи в административния акт разпореждане за предварителното му изпълнение, ако това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. В този смисъл, в тежест на административния орган е да изложи конкретни съображения за наличието на някоя от изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждането му за предварително изпълнение, като преценката му следва да се направи и да бъде изложена под формата на мотиви, за постановяване на разпореждането.

В настоящия случай, административният орган е приел, че предварителното изпълнение следва да се допусне, за да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интереса на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, трето - поради съществуваща опасност дължимите данъци да не бъдат внесени, като от неизпълнението могат да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета. Мотивирал се е с обществения интерес приходите на търговците да бъдат постоянно контролирани, за да се избегне тяхното укриване, съответно заплащане на дължими данъци.

В случая органът е изложил конкретни фактически основания за наличието на изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждането за предварително изпълнение – извършена проверка, при която е установено грубо неизпълнение на императивни норми от Наредба № Н-18, съответно необходимост от осигуряване на условия за внасянето на дължимите данъци, за да се избегне настъпването на значителна или трудно поправима вреда за бюджета. Преценката на административния орган за наличието на обстоятелства, които да налагат предварително изпълнение на акта,  е направена за конкретния случай и е изложена под формата на мотиви за постановяване на разпореждането. В случая, относими мотиви за допуснатото предварително изпълнение на заповедта са налице. Срокът на наложената мярка и допуснатото предварително изпълнение са мотивирани и с факта, че при извършената проверка са установени с оглед местоположението на обекта-оживена главна улица в централната част,както и средно-дневните обороти от този тип дейности нереално ниски  декларирани доходи за 2017г., 2016 г. и 2015 год.

         Констатираното нарушение “неиздаването на касов бон или надлежен заместващ документ“обосновава извода за укриване на приходи,които не могат да бъдат определени по размер в тяхната съвкупност.Това безспорно попада в хипотезата на „трудно поправими вреди|“ по смисъла на чл.60 ал.1 пр.4 АПК.

Настоящият съдебен състав намира за неоснователни и не подкрепени с доказателства  твърденията на жалбоподателя ,че от предварителното изпълнение на заповедта за налагане на ПАМ за търговеца ще настъпят значителни и трудно поправими вреди.Сочения имуществен интерес на дружеството изразяващ се в заплащане на времето на наложената ПАМ на консумативи,заплати,социални осигуровки по никакъв начин не съставляват  равен по значимост на обществения интерес, защитим с допуснатото предварително изпълнение.

Предвид всичко изложено по-горе, искането за отмяна на допуснатото с разпореждане на административния орган предварително изпълнение на принудителната административна мярка, наложена със заповедта за налагане на принудителна административна мярка е неоснователно и като такова следва да бъде отхвърлено.

Предвид горното и на основание чл.60, ал.5 и ал.6 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на И. С. С., в качеството му на управител на „Джовани спорт“ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ж.к.“Славейков“***, чрез адв.В.В.-***  против Разпореждане за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка (ПАМ) със Заповед за налагане на ПАМ № ФК-537-0264236/1.08.2018 година на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Бургас,  Дирекция „Оперативни дейности“, Главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на

страните.

 

 

СЪДИЯ: