ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 24.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и четвърти октомври         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2112 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:55 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „ЛАМС 09“ ЕООД, редовно призован, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ  Директор на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – Бургас, редовно призован, се представлява  от ст.юрисконсулт  Е. c  пълномощно от днес.

 

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от „ЛАМС 09“ ЕООД против заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-190-0314040/17.07.2017 г., издадена от директора на дирекция „Контрол“  при ТД на НАП – гр. Бургас, с която на основание чл.186, ал.1, т.1 от ЗДДС във вр. с чл.186, ал.3 от ЗДДС и вр. с чл.187 от ЗДДС, за нарушение на чл.185, ал.1 от ЗДДС е наложена принудителна административна мярка „запечатване на обект“ и забрана за достъп до него за обект магазин за чанти и обувки, находящ се в гр. Поморие, ул. „Княз Борис І-ви“ № 79, стопанисван от дружеството-жалбоподател, за срок от 14 /четиринадесет/ дни.  

В същата е включено и разпореждане за предварително изпълнение на ПАМ, което е отменено като неправилно и незаконосъобразно с Определение № 1427/18.07.2017 г., постановено по ч.АХ дело № 1925/2017 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас.

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът счита, че делото е изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка съгласно описа на л.2 от делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Моля да приемете внесената жалба като неоснователна, тъй като жалбоподателят е извършвал търговска дейност, при която е правил продажби на чанти и обувки без да издава съответния фискален бон. Административно-наказващият орган е преценил размера на обекта, както и възможните обороти, които той извършва и тяхното нерегистриране. Отчетено е, че не извършват  отчитане на обороти, което води до неправилно определение на нЕ.ите задължения към република България. В тази връзка административно-наказващият орган е издал обжалваната заповед за налагане на принудителна административна мярка в срок от 10 дни.

Считам, въз основа на посоченото да постановите Вашето съдебно решение, като потвърдите издадената принудителна административна мярка като обоснована.

Моля да присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: