ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 03.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети февруари                                     две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2110 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:27 часа се явиха:

 

         ИЩЕЦЪТ Ч.Т.Ч., редовно призован, явява се лично.

         ИЩЕЦЪТ Щ.Н.Ч., редовно призована, явява се лично.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Община Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с представен по делото пълномощно.

         За Окръжна прокуратура гр. Бургас, представител не се явява.

 

 

            На второ четене в 14,40 часа се явиха:

 

         ИЩЕЦЪТ Ч.Т.Ч., редовно призован, явява се лично.

         ИЩЦАТА Щ.Н.Ч., редовно призована, явява се лично

         За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ - Община Бургас, редовно призован, явява се юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно.

         За Окръжна прокуратура гр. Бургас, се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

         По хода на делото:

         ИЩЕЦЪТ Ч.: Да се даде ход на делото.

         ИЩЦАТА Ч.: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че ход на това производство не следва да се дава и производството да се прекрати, поради няколко причини:

         На първо място не е налице отменен незаконосъобразен акт, нито се установява действие или бездействие на административния орган или негови лица, касаещи ищците. Не следва да се дава ход на делото, тъй като от представените материали по административната преписка се установява, че наследодателят на ищците е имал някаква собственост на ул. С. № 5, но от някои доказателства се установява, че те нямат право, липсва правен интерес от водене на това производство. Нямат признати субективни права в случая, поради липсата на правен интерес считам, че не следва да се дава ход на делото.

         ПРОКУРОРЪТ: Считам, че исковата молба е процесуално допустима, тъй като чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ се прилага не само в случаите на незаконосъобразен административен акт, а в случаи на извършени незаконосъобразни действия или незаконосъобразни бездействия от държавата или общините. В конкретния случай считам, че ищците са заинтересована страна, тъй като на стр. 69 от делото, е представен документ, че няма извършени отчуждителни действия за страната и са представени документи за платени данъци и такса смет от ищците като собственици на имота. Считам, че относно този въпрос, съдът следва да вземе отношение в мотивите на своето решение.

 

         Съдът, с оглед заявеното от страните становище счита, че в случая не са налице процесуални пречки за даване ход на делото. Заявеното от процесуалния представител на ответника възражение касае съществото на спора и същото не следва да се приема като такова по хода на делото.

         Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по искова молба от Ч.Т.Ч. и Щ.Н.Ч. *** с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ. В исковата молба е формулирано искане за постановяване на съдебен акт, по силата на който да бъде уважена исковата претенция за основателна и доказана и да бъде осъден ответника – Община Бургас да заплати сумата в общ размер от ****** лв., представляваща обезщетение за причинени на ищците имуществени вреди общо за двамата в размер на ***** лв. и неимуществени вреди в размер на ***** лв. общо за двамата, причинени от ответника чрез незаконосъобразни действия и бездействия, както и издаване на незаконосъобразен акт от нейни органи и длъжностни лица по повод недвижим имот, находящ се в гр.  Бургас – ЦГЧ.

Съдът ДОКЛАДВА, че в изпълнение на разпореждане на настоящия съдебен състав, от страна на ответника е депозирана пълната административна преписка, касаеща исковата претенция.

         Съдът също така ДОКЛАДВА, че в изпълнение на съдебно разпореждане, от страна на Служба по вписвания гр. Бургас е представен нотариален акт № ***, том ***, дело № ***** г. Също така, по делото е постъпило и приложено гражданско дело № ******г. по описа на Р.С. - Бургас със страни Община Бургас - ищец и Ч.Т.Ч. и Щ.Н.Ч. – ответници.

 

ИЩЕЦЪТ Ч.: Поддържам исковата молба. Желая да представя доказателства относно твърдяните от нас неимуществени вреди. 

Представям и моля да приемете съответно за годините 2005, 2006 и 2007 г. данъчни декларации, в които съм декларирали наема, който съм получавал от въпросния имот.

Представям и моля да приемете и два броя декларации на Щ.Ч. – съпругата ми, която е съсобственик. Тези декларации касаят доходите придобити от същия имот. Поради това, че делото е от 2007 г. и оттогава общината започна да ни притеснява, се наложи ние да затворим магазина и съответно фирмите да не работят. В тази връзка представям доказателства за това, че съпругата ми трябваше да се пенсионира, но не можа да направи трудов стаж, за което представям Уведомително писмо за това, че на съпругата ми не й достигат години за трудов стаж и се наложи да изкупуваме тези години, като представям доказателства, че сме закупили недостигащия трудов стаж. Други доказателства няма да соча към момента.

         ИЩЦАТА Ч.: Поддържам исковата молба. Няма да соча други доказателства различни от тези, които са представени. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ИЩЕЦЪТ Ч.: Във връзка с делото, което общината е спечелила срещу нас, сме осъдени да плащаме и съдия-изпълнител ни притеснява да плащаме над ****** лв. Ние нямаме имущество. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Алтернативно оспорвам иска като неоснователен, необоснован и недоказан. Считам, че в същия няма ясно формулиран предмет, който да стане предмет на настоящото производство и това е още една причина, която говори за неговата неоснователност. Не се сочи какво действие конкретно или бездействие от страна на общинския орган или негови служители е довело до претендираните с иска вреди - имуществени и неимуществени. Други доказателства освен представените писмени доказателства - част от които поискани от съда и част, които са представени с писмения отговор, няма да соча. Считам, че от ищците са представени голям брой доказателства, които не са представени за нас, поради което не мога да взема отношение.

След запознаването ми с тях, считам същите за неотносими към предмета на спора и не следва да бъдат ценени в това производство. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ПРОКУРОРЪТ: Считам, че съдебното следствие не следва да бъде приключено. Всички доказателства, с които не съм запозната и с които не мога да се запозная в момента, касаят имуществени вреди и са представени в днешно съдебно заседание.

         Считам, че за неимуществените вреди не са ангажирани доказателства. Запознах се с представените в днешно съдебно заседание доказателства, като отново считам, че те касаят имуществените вреди. По доказателствата, предоставям на съда.

 

         Съдът, с оглед заявеното от страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с жалбата, с административната преписка, както и от Служба по вписвания гр. Бургас документи като писмени доказателства по делото.

         ПРИЕМА представеното от Р.С. гр. Бургас гражданско дело № ***** г. като писмено доказателство по делото.

         ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание от ищците документи като писмени доказателства по делото.

         Съдът, с оглед изричното изявление както на двамата ищци, така и на процесуалния представител на ответника категорично твърдение и желание, че няма да ангажират допълнителни доказателства, намира за липса на потребност да указва на страните възможността им да ангажират допълнителни писмени или гласни доказателства. Страните категорично заявиха, че няма да ангажират такива, както и категорично заявиха желанието за приключване събирането на доказателствата.

         Съдът не разполага с процесуална възможност да задължи, респективно да принуди страните да ангажират едни или други писмени или гласни доказателства противни на тяхната воля.

         С оглед горното и предвид изрично заявеното от страните желание, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         ИЩЕЦЪТ Ч.: Имайки предвид в хода по същество на делото е издаден един незаконосъобразен акт от страна на Община Бургас. Има издадена скица, която не се оспорва и се признава от общината. Втори факт: на нея длъжностно лице от общината при изпълнение на инициативната си дейност изрично е упоменато, че имотът не е актуван за държавен. Това също не се оспорва. Факт № 3: на тази скица е отбелязано върху нея писмено доказателство, за да издадат нотариален акт. По закон свидетелите също са одобрени от кмета. Налице е причинно-следствена връзка между издаденият незаконосъобразен административен акт и причинените ни вреди без този административен акт и без отбелязване на това обстоятелство в скицата, че имотът не е държавен. Нотариусът нямаше да издаде нотариален акт. Пети факт: по делото е доказано, че общината със своите действия или бездействия ни е причинила всички вреди, тъй като до 2007 г. общината не е имала никакви претенции върху имота. Налице е бездействие от нейна страна. От друга страна, общината винаги безусловно е приемала извършените от нас плащания за такса смет, данък сгради, съответно ни е издавала документи като негови собственици – т.е., налице е действие. Те си признават тези обстоятелства от общината.

Относно писмения отговор от общината: не е вярно, че искът е процесуално недопустим, тъй като налице е правен интерес. С нотариалния акт законосъобразно са ни признали субективно право на собственост. Признати сме за собственици, а след това губим това право на собственост. Накърнени са нашите права. Общината твърди, че скицата не е документ за собственост. Никой не твърди обратното. Но на нея е отбелязано, че се издава за съда, че е необходима, за да издадат нотариален акт. 

Общината е представила писмени доказателства за премахване на незаконните строежи, за което е издаден Констативен акт № 233/1993 г., в който самата тя изрично е отбелязала, че имотът е собственост на наследниците на П.Н.П.. Ние в него момент нямаме още нотариален акт. След като общината издава Заповед № 1234 за премахване, издава документ, в който казва, че наследници са Н.П. и други. Прави Констативен акт № 23, в който цитира собственици на бивш имот 702, бивш квартал 124а.

         Нотариалният акт е издаден на 26.08.1993 г. Общината е издала акт за общинска собственост на 03.12.1993 г. – т.е., четири месеца след моя нотариален акт и следователно друг такъв на 27.04.1999 г. През всичкото това време тя е можела да ни уведоми за това, че те са собственици. Такова уведомление ние не сме получили.

         Желаем от съда да има предвид нашите искания относно имуществената ни вреда, която ни е причинена и съответно желаем да бъде осъдена общината да ни заплати ****** лв. и също така желаем да заплати ****** лв. неимуществени вреди.

         ИЩЦАТА Ч.: Изцяло се придържам към казаното от ищеца Ч.. Нямам какво да допълня.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че подадената искова молба от настоящите ищци е необоснована, неточна и изключително неясно формулирана, което на практика води до липса на предмет в настоящото производство, а ако такъв може да се изведе, то не се представи нито едно доказателство, според което да бъде счетен като обоснован и основателен иск, поради което считам, че същият следва да бъде отхвърлен. Това, че имотът към момента на издаване на скицата не е бил актуван, не следва че не са били налице всички предпоставки за това. По-късно е издаден нотариален акт, налице е съдебно решение, според което ясно се вижда незаконосъобразността на действията на нотариуса, поради което считам, че нито един елемент от фактическия състав на чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ не беше доказан. Затова Ви моля да отхърлите исковата молба и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение. Ще представя писмени бележки в указан от Вас срок.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че исковата молба е неоснователна и недоказана. От събраните по делото доказателства, както и от изразените становища на ищците, не стана ясно какви административни актове са налице и защо същите са незаконосъобразни. Такива не са установени по настоящото дело. През цялото време се твърди за незаконосъобразни действия или бездействия от страна на общината, а не е установено какви действия или бездействия. Скицата като доказателство няма характер на административен акт. Не е установено от кои действия или бездействия какви имуществени или неимуществени вреди са настъпили, а също така и от извършените бездействия какви имуществени или неимуществени вреди са настъпили. Сумите са посочени общо, като липсват доказателства за размера им. Считам, че липсват изискуемите елементи, исковете са кумулативно посочени, поради което моля да оставите исковата молба без уважение.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на ответника, в 7-дневен срок считано от днес да изготви и представи по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: