Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1343

Бургас, 05.07.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, първи състав, на тринадесети юни две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

                    Председател: Панайот Генков

 

при секретаря Кристина Линова и като разгледа докладваното от съдия Генков административно дело номер 210 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 15, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във вр. с чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба, подадена от „Медицински център Астери – Мед“ ООД, ЕИК 201144361, със седалище и адрес на управление в гр. Свети Влас, Община Несебър, Област Бургас, представлявано от управителя д-р Д. Й. М. против Заповед № 35/08.01.2018 г. на кмета на Община Несебър. Със заповедта е прекратен договор за наем № 62/01.10.2014 г., сключен между Община Несебър и МЦ „Астери – Мед“ ООД, вписан в Службата по вписвания при Районен съд – Несебър, вх. Рег. № 9212, акт № 217, том 5 от 13.12.2014 г., считано от 08.01.2018 г. Определен е на МЦ „Астери – Мед“ ООД срок за опразване на общинските имоти – до 21.01.2018 г.

С жалбата се иска отмяна на заповедта, като незаконосъобразна. Излагат се доводи в подкрепа на  твърденията. Твърди, че към датата на издаване на заповедта всички консумативни разходи, които са били начислени и фактурирани от Община Несебър и за дължимостта за които са били уведомени са заплатени, включително и сумата от 3 341,05 лева която посочват, че е заплатена на 08.01.2018 г., след получена фактура за нея на 03.01.2018 г. 

Жалбоподателят в съдебно заседание, се представлява от адвокат Д. П.. Поддържа изложените в жалбата доводи. Претендира разноски.

Ответникът по оспорването – Кмет на Община Несебър, чрез процесуалния си представител юрисконсулт В., намира оспорването за неоснователно. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Депозира писмени бележки.

Жалбата е подадена срещу годен за обжалване индивидуален административен акт, от легитимирано лице, в срока по чл. 149, ал. 1 от АПК и отговаря на изискванията на чл. 150 и 151 от АПК. По изложените съображения жалбата се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

От събраните по делото доказателства се установява, че с решение № 838 от протокол № 24/11.07.2014 г. Общински съвет Несебър на основание чл. 14, ал. 6, изр. 1 от ЗОС отдава под наем за срок от 10 (десет) години лекарски кабинети находящи се в Общинска сграда за здравни дейности с кадастрален идентификатор 11538.501.468.1, АчОС № 4776/13.06.2011 г., построена в УПИ ІХ, кв. 24 по плана на гр. Свети Влас, ул. „Свети Василий“ № 3, като на Медицински център „Астери – Мед“ ООД отдава под наем:

- Акушер гинекологичен кабинет на площ от 27.00 кв.м. с обслужващо помещение към него на площ от 4.62 кв.м. и 4.44 кв.м. идеални части от манипулационна на втори етаж – срещу месечна наемна цена – 202.00 лева с ДДС;

- Кабинет Вътрешни болести на площ от 18.85 кв.м. и 4.44 кв.м. идеални части от манипулационна на втори етаж – срещу месечна наемна цена – 140.00 лева с ДДС;

- Неврологичен кабинет на площ от 17.75 кв.м. и 4.44 кв.м. идеални части от манипулационна на втори етаж – срещу месечна наемна цена – 132.00 лева с ДДС;

- Кабинет Кожни болести на площ от 20.95 кв.м. и 4.44 кв.м. идеални части от манипулационна на втори етаж – срещу месечна наемна цена – 165.00 лева с ДДС;

- Хирургичен кабинет на площ от 20.95 кв.м. и манипулационна към него на площ от 20.95 кв.м. на втори етаж срещу месечна наемна цена – 167.00 лева с ДДС;

- Лекарски кабинет на площ от 19.00 кв.м., находящ се на трети етаж срещу месечна наемна цена в размер на 95.00 лева с ДДС, определена съгласно приложение № 1 на Наредба № 5 на ОС – Несебър;

- Помещение – Регистратура на площ от 4.00 кв.м., находяща се на първи етаж срещу месечна наемна цена в размер на 20.00 лева с ДДС, определена съгласно приложение № 1 на Наредба № 5 на ОС – Несебър.

На основание чл. 14, ал. 6, изр. 1 от ЗОС и в изпълнение на Решение № 838 от Протокол № 24/11.07.2014 г. на ОбС – Несебър е издадена Заповед № 2084 от 02.09.2014 г. на Кмета на Община Несебър, с която е разпоредено да се предостави под наем за срок от 10 (десет) години на МЦ „Астери – Мед“ ООД, описаните по-горе недвижими имоти частна-общинска собственост.

На 01.10.2014 г. на основание Заповед № 2084/02.09.2014 г. на Кмета на Община Несебър и в изпълнение на Решение № 838 от Протокол № 24/11.07.2014 г. на ОбС – Несебър и съгласно чл. 14, ал. 6, изр. 1 от ЗОС е сключен договор за наем на общински имот № 62 между Община Несебър – наемодател и МЦ „Астери – Мед“ ООД – наемател, с предмет описаните в решението и заповедта имоти и с наемна цена в размер на 921 лева с ДДС. Като срок на договора е посочено, че се сключва за 10 години. Помещенията са предадени на МЦ „Астери – Мед“ ООД с приемо-предавателен протокол от 10.10.2014 г.

Във връзка с извършена проверка от Окръжна прокуратура – Бургас и съгласно Указания на Апелативна прокуратура – Бургас със Заповед № 1850 от 06.11.2015 г. вр.и.дл. Кмет на Община Несебър на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА е определил комисия в състав председател и двама членове, експерти „Общинска собственост“, която ежегодно на шест месеца  да извършва проверка на общинските имоти предоставени под наем, за управление и ползване  относно това дали същите се управляват  в интерес на населението на общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин, дали се използват в съответствие с предназначението им и за нуждите за които са предоставени, дали са преотстъпени за ползване, отдадени под наем или пренаети извън случаите предвидени в закона.

На 13.12.2017 г. от Кмета на Община Несебър е изпратено писмо до МЦ „Астери – Мед“ ООД, с което ги уведомява, че в Община Несебър има постъпили множество сигнали от граждани, в които се съдържат оплаквания и недоволство от факта, че предоставените имоти не се ползват по предназначение и населението няма достъп до здравни услуги, които следва да осигурява, както и сключен договор с РЗОК за извършване на тези услуги. Посочено е, че за проверка на сигналите, наетите помещения са посетени на 08.11.2017 г. от комисия, назначена със Заповед № 1850/06.11.2015 г. на Кмета на Община Несебър, като при проверката е посочено, че е съставен Протокол, в който е отразено, че предоставените имоти са заключени в работното време посочено от наемателя и в тях не се извършва дейност. Отбелязано е още, че след справка в отдел „ФСО“ е установена дължима сума за консумативни разходи в размер на 3 341.05 лева за периода 03.10.2016 г. до 06.11.2017 г. и дължима сума за наем за м. декември 2017 г. в размер на 921 лева с ДДС (главница). Във връзка с изложеното и на основание чл. 26, ал. 1 от АПК МЦ „Астери – Мед“ ООД е уведомено, че е открито производство за издаване на Заповед за прекратяване на наемните правоотношения по Договор за наем № 62/01.10.2014 г. Указана е възможността за възражения. Писмото е получено на 14.12.2017 г. от управителя М.. В посочения срок от същата е депозирано възражение, с което излага несъгласието си с изложено в писмото. Отрича наличието на жалби и сигнали спрямо медицинския център и посочва, че същите са срещу личния лекар, с който са различни структури с различен предмет на дейност. Посочено е, че ежегодно преподписват и винаги са имали договор с РЗОК. Отбелязано е, че спазват работното време, като същото е различно в зимния и летния сезон. На 22.12.2017 г. от МЦ „Астери – Мед“ ООД е изпратено писмо и до Генералния консул на Руската федерация в Република България – Варна.

На 08.01.2018 г. е издадена процесната Заповед № 35/08.01.2018 г., с която е прекратен договор за наем № 62/01.10.2014 г., сключен между Община Несебър и МЦ „Астери – Мед“ ООД, вписан в Службата по вписвания при Районен съд – Несебър, вх. Рег. № 9212, акт № 217, том 5 от 13.12.2014 г., считано от 08.01.2018 г. Определен е на МЦ „Астери – Мед“ ООД срок за опразване на общинските имоти – до 21.01.2018 г. Заповедта е изпратена до МЦ „Астери – Мед“ ООД с писмо от 10.01.2018 г., чрез куриерска фирма „Спиди“, но същото е върнато на подателя поради отсъствие на получателя след като същият е бил потърсен два пъти, съответно на 11.01.2018 г. и 12.01.2018 г. На основание чл. 61, ал. 3 от АПК съобщение за издадената заповед е поставено на таблото за обяви в Община Несебър и публикувано в официалния сайт на община Несебър на 17.01.2018 г. За издадената заповед медицинския център е уведомен и по е-мейл (astery-med@mail.bg), като видно от направения отговор, писмото за издадената заповедта е получено на 18.01.2018 г. от управителя на медицинския център.

На 17.01.2018 г. до МЦ „Астери – Мед“ ООД е изпратено уведомление, че съгласно Заповедта за прекратяване на договора за наем е определен срок до 21.01.2018 г., в който следва да се опразнят наетите помещения и да бъдат предадени с протокол, като за тази цел на 22.01.2018 г., 10.00 часа, Общинска сграда за здравни дейности – гр. Свети Влас ще бъде посетена от комисия на Община Несебър, която е натоварена да поеме имотите. Посочено е, че следва да се осигури присъствието лично или на упълномощен представител, който да представлява медицинския център и да предаде на Община Несебър лекарските кабинети, предмет на Договора за наем № 62/01.10.2014 г.

Със Заповед № 88 от 19.01.2018 г. и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСА и във връзка със Заповед № 35/08.01.2018 г. на Кмета на Община Несебър за прекратяване на наемното правоотношение по договор за наем № 62/01.10.2014 г. е определена комисия, която на 22.10.2018 г. в 10.00 часа да посети Общинската сграда за здравни дейности в гр. Свети Влас и да приеме от МЦ „Астери – Мед“ ООД общинските имоти,предмет на прекратения договор за наем № 62/01.10.2014 г.

На 22.01.2018 г. е съставен протокол за извършеното посещение на Общинска сграда за здравни дейности – гр. Свети Влас, в който е отразено, че помещенията не са подготвени за предаване. Отразено е, че е представен екземпляр от подадената в Административен съд –Бургас жалба  за спиране изпълнението на Заповед № 35/08.01.2018 г. Посочено е, че предвид тези обстоятелства предаване не е осъществено.

На 21.02.2018 г. Община Несебър е изпратила писмо до Регионалната здравна инспекция – Бургас с искане за извършване на проверка в Сграда за здравни дейности в гр. Свети Влас, ул. „Свети Власий“ № 3, която да установи използват ли се от МЦ „Асетри Мед“ ООД наетите от Община Несебър лекарски кабинети и за какви дейности. За извършената проверка от Регионалната здравна инспекция са съставени два протокола от 15.02.2018 г.

Със Заповед № РД-15-91/01.03.2018 г. директора на Регионална здравна инспекция – Бургас и във връзка с полученото писмо от кмета на Община Несебър е разпоредил да бъде извършена проверка в МЦ „Астери – Мед“ ООД, като за целта е назначена комисия с обхват на проверката относно регистрацията и дейността на лечебното заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ. Проверката е извършена на 08.03.2018 г., за което е съставен протокол № МД-113/08.03.2018 г. в който са описани съответните констатации и са направени три предписания. За извършената проверка с писмо от 02.04.2018 г. Регионална инспекция – Бургас е уведомила община Несебър.

От страна на жалбоподателя са представени доказателства за заплащане на сумата в размер на 3 341.05 лева за ел.енергия по фактура № 14886, както и за заплащане на наем за месец януари 2018 г. Представени са още удостоверение за наличие или липса на задължения към община Несебър от 25.10.2017 г., справка за издадени амбулаторни листове, благодарствени писма, подписка в протест срещу решението за прекратяване договора за наем на МЦ „Астери – Мед“ ООД.

По делото е представен и договор № 020981/02.05.2017 г. за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ от медицински център/диагностично консултативен център, сключен между НЗОК и МЦ „Астери – Мед“ ООД, извлечение от дневник на сметка 4110/13, удостоверение № 147/27.07.2011 г. за въвеждане в експлоатация на строеж „Медицински център“, таблица на населението по постоянен и настоящ адрес, списък на лекарите, работещи в лечебното заведение, списък на медицинските специалисти, поканени на научен обмен в МЦ „Астери – Мед“ ООД през 2017 г., договор за сътрудничество между „Астери“ ООД, Русия и МЦ „Астери – Мед“ ООД, България, Удостоверения за вписване на МЦ „Астери – Мед“ ООД в регистъра на РЗИ – Бургас.

В хода на съдебното производство от жалбоподателя са ангажирани и свидетелски показания. Разпитана е свидетелката Ц.А. К., работеща като акушер-гинеколог в МЦ „Астери – Мед“ ООД в гр. Свети Влас. Съгласно показанията на свидетелката на 08.11.2017 г. в деня на проверката е била на работа, като уточнява, че всеки ден работя от понеделник до петък. Обяснява, че в деня на проверката някъде около 15.30 – 16 часа е чула шум в коридора. Имало е няколко жени навън, които не са се легитимирали. Казали са, че правят някаква проверка - асансьорът защо не стигал до третия етаж, какво имало там, къде е д-р М.. Твърди, че по време на проверката освен нея в МЦ не е имало други специалисти лекари. Уточнява, че другите са били викани на домашни посещения в периода от 14 до 16 часа и винаги, когато са повикани, се отзовават. Свидетелката посочва, че през зимния сезон работното време на центъра е от 8.00 часа до 14.00 часа когато работи с пациенти на място и от 14 до 16 часа когато е времето за домашни посещения и това е от понеделник до петък, като често работим и в събота. По отношение на летния заявява, чеса  на 24-часово дежурство.

Въз основа на установената фактическа обстановка съдът направи следните изводи от правна страна:

Заповедта е издадена от компетентен административен орган – Кмета на Община Несебър, в кръга на предоставените му правомощия, съгласно  разпоредбата на чл. 15, ал. 4 от ЗОС.

Заповедта е издадена в предвидената от закона форма, съгласно чл. 59 от АПК, като съдържа необходимите реквизити – наименование на органа, наименование на акта, адресат на акта, фактически и правни основания за издаването му, разпоредителна част, дата на издаване и подпис на кмета, указания относно реда и срока за обжалване. Съдържа и предвидени в разпоредбата на чл. 15, ал. 4 от ЗОС задължителни реквизити, а именно основанието за прекратяването на наемното правоотношение, събраните доказателства и срокът за опразване.

При издаване на административния акт не са допуснати съществени процесуални нарушения. Процесната заповед е издадена на основание чл. 15, ал. 4 от ЗОС, като съгласно тази разпоредба административноправният ред за прекратяване на наемното правоотношение е приложим, когато имотът е отдаден под наем по реда на чл. 14, ал. 4, 5 и 6 от ЗОС. В настоящия случай наемното правоотношение между страните е възникнало въз основа на договор за наем, сключен на основание Заповед № 2084/02.09.2014 г. на Кмета на Община Несебър, в изпълнение на Решение № 838 от Протокол № 24/11.07.2014 г. на ОбС – Несебър и на основание чл. 14, ал. 6, изр. 1 от ЗОС. Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 6, изр. 1 от ЗОС с решение на общинския съвет имоти по ал. 1 (свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет) могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни дейности за задоволяване на съответните нужди на населението.

С писмо с изх. № Н5-ОС-871 от 13.12.2017 г. МЦ „Астери – Мед“ ООД е уведомено на основание чл. 26, ал. 1 от АПК, че е открито производство за издаване на Заповед за прекратяване на наемните правоотношения по Договор за наем № 62/01.10.2014 г., като със същото му е дадена възможност за възражения. Жалбоподателят е упражнил това си право и на 19.12.2017 г. е подал възражение до Община Несебър.

Спора между страните е относно приложението на материалния закон.

В обжалваната заповед като основания за прекратяването на наемното правоотношение са посочени разпоредбите на чл. 15, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 7 и т. 8 от ЗОС. Като фактически основания е посочено, че от страна на МЦ „Астери – Мед“, в качеството на наемател е налице грубо нарушение и неизпълнение на Договора за наем № 62/01.10.2014 г. Посочено е, че наемателят осъществява лошо управление на предоставените му общински имоти, не ги използва съобразно предназначението им и за нуждите, за които са предоставени, системно не плаща в срок дължимите наемни вноски, както и не заплаща дължимите за периода 03.10.2016 г. до 06.11.2017 г. консумативни разходи за ел.енергия на наетите помещения.

Съгласно първото основание посочено в заповедта (чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗОС) наемните правоотношения се прекратяват поради неплащане на наемната цена за повече от един месец или поради системното й неплащане в срок. Съгласно т. 3 от Договор за наем № 62 от 01.10.2014 г. наемателят заплаща на наемодателя за наетите имоти месечна цена в размер на 921 лева с ДДС, а в т. 3.2. е посочено, че месечната наемна цена се заплаща до 10-то число на текущия месец. За доказване на основанието по т. 1, от процесуалния представител на Община Несебър е представено извлечение от дневник на сметка 4110/13 (клиенти от наеми) за периода 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г. за контрагент 1278 МЦ „Астери – Мед“ ООД. Видно от същото е налице системно неплащане на наемната цена в срок, а именно за месец 10.2016 г. наемната цена е заплатена съответно на 02.06.2017 г. – 836.08 лева и на 25.07.2017 г. – 84.92 лева; за месец 11.2016 г. наемната цена е заплатена съответно на 25.07.2017 г. – 769.08 лева и на 16.08.2017 г. – 151.92 лева; за м.12.2016 г. наемната цена е заплатена съответно на 16.08.2017 г. – 704.45 лева и на 21.08.2017 г. – 216.55 лева; за 1.2017 г. наемната цена е заплатена съответно на 21.08.2017 г. – 647.10 лева и на 14.09.2017 г. – 273.90 лева; за 2.2017 г. наемната цена е заплатена на 14.09.2017 г.; за 03.2017 г. наемната цена е заплатена на 14.09.2017 г.; за 4.2017 г. наемната цена е заплатена на 14.09.2017 г.; за 5.2017 г. наемната цена е заплатена на 14.09.2017 г.; за 6.2017 г. наемната цена е заплатена съответно на 14.09.2017 г. – 444.69 лева и на 13.10.2017 г. – 476.31 лева; за 7.2017 г. наемната цена е заплатена на 13.10.2017 г.; за 08.2017 г. наемната цена е заплатена на 13.10.2017 г. и т.н. Тези констатации не са опровергани от жалбоподателя, от същият не са ангажирани доказателства установяващи заплащане навреме до 10-то число на текущия месец на задължението за наем съгласно т.3.2 от Договор за наем № 62/01.10.2014 г. Предвид изложеното настоящият състав приема, че в конкретния случай е налице основанието по чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗОС – системно неплащане на наемната цена в срок.

Съгласно второто посочено в заповедта основание (чл. 15, ал. 1, т. 3 от ЗОС) наемните правоотношения се прекратяват поради лошо управление. Съгласно т. 11 от Договор за наем № 62 от 01.10.2014 г. наемателят е длъжен да използва наеманите обекти по предназначение и за нуждите за които са предоставени.

Видно от удостоверение  с изх. № 11-00-27 от 10.04.2018 г. на РЗОК – Бургас през 2014 г. съгласно приложение № 1 от Договор № 020981 от 10.02.2014 г. медицинският център е разполагал със специалисти по „Акушерство и гинекология“ и „Детски болести“, за 2015 г. съгласно приложение № 1 към Договор № 020981 от 10.02.2015 г. медицинският център е разполагал със специалисти по „Акушерство и гинекология“, „Детски болести“ и „Хирургия“ за периода 15.06.2015 г. – 03.01.2016 г., за 2017 г. съгласно приложение № 1 по Договор №  020981 от 02.05.2017 г. медицинският център е разполагал със специалисти по „Акушерство и гинекология“ и „Детски болести“. Съгласно представените списъци на лекарите работещи в лечебното заведение (МЦ „Астери – Мед“ ООД) се установява,че за 2015 г. са били назначени четирима специалисти (хирургия, детски болести, вътрешни болести и АГ) по трудов договор  и за срок от три месеца специалист педиатър, за2015 г. са били назначени петима социалисти (детски болести, 2 акушерство и гинекология и 2 хирургия), но само за шест месеца, за 2017 г. са били назначени петима специалисти (детски болести, акушерство и гинекология, хирургия, очни болести и ушно-носно-гърлени болести) за един месец. Представен е и списък на медицинските специалисти поканени на научен обмен в медицинския център.

Съгласно т. 1 от Договор за наем на общински имот № 62 от 01.10.2014 г. от наемодателя са отдадени за временно и възмездно ползване на наемателя недвижими имоти частна – общинска собственост, представляващи лекарски кабинети, както следва:

- Акушер гинекологичен кабинет на площ от 27.00 кв.м. с обслужващо помещение към него на площ от 4.62 кв.м. и 4.44 кв.м. идеални части от манипулационна на втори етаж – срещу месечна наемна цена – 202.00 лева с ДДС;

- Кабинет Вътрешни болести на площ от 18.85 кв.м. и 4.44 кв.м. идеални части от манипулационна на втори етаж – срещу месечна наемна цена – 140.00 лева с ДДС;

- Неврологичен кабинет на площ от 17.75 кв.м. и 4.44 кв.м. идеални части от манипулационна на втори етаж – срещу месечна наемна цена – 132.00 лева с ДДС;

- Кабинет Кожни болести на площ от 20.95 кв.м. и 4.44 кв.м. идеални части от манипулационна на втори етаж – срещу месечна наемна цена – 165.00 лева с ДДС;

- Хирургичен кабинет на площ от 20.95 кв.м. и манипулационна към него на площ от 20.95 кв.м. на втори етаж срещу месечна наемна цена – 167.00 лева с ДДС;

- Лекарски кабинет на площ от 19.00 кв.м., находящ се на трети етаж срещу месечна наемна цена в размер на 95.00 лева с ДДС, определена съгласно приложение № 1 на Наредба № 5 на ОС – Несебър;

- Помещение – Регистратура на площ от 4.00 кв.м., находяща се на първи етаж срещу месечна наемна цена в размер на 20.00 лева с ДДС, определена съгласно приложение № 1 на Наредба № 5 на ОС – Несебър.

Предвид изложеното настоящият състав счита, че в настоящия случай е налице предпоставката на чл. 15, ал. 1, т. 3 от ЗОС – лошо управление, до толкова доколкото от събраните по делото доказателства се установява, че медицинският център изпълнява частично договорните си задължения, като не предоставя специалисти по всички отдадени му кабинети или същите са предоставени само за кратък период от време.

 Съгласно третото посочено в заповедта основание (чл. 15, ал. 1, т. 7 от ЗОС) наемните правоотношения се прекратяват когато помещенията се ползват в нарушение на забраните по чл. 11. Съгласно разпоредбата на чл. 11 от ЗОС имоти и вещи - общинска собственост, се управляват в интерес на населението в общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин, както и имоти и вещи - общинска собственост, се използват съобразно предназначението им и за нуждите, за които са предоставени. От описаното по – горе се установи, че представения имот се използва съобразно предназначението му и за нуждите за които е предоставен, но не в обема в който същото би следвало да се използва. С договора за наем на медицинския център са предоставени  шест кабинета (акушеро - гинекологичен, вътрешни болести, неврологичен кабинет, кожни болести, хирургичен кабинети и лекарски кабинет) и регистратура, а видно от представените доказателства се установява, че жалбоподателят е осигурявал предимно специалисти по „Акушерство и гинекология“, „Детски болести“ и „Хирургия“. Това от своя страна води до извод, че предоставения имот - общинска собственост, не се управляват в интерес на населението в общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин, поради което е на лице предпоставката на чл. 15, ал. 1, т. 7 от ЗОС.

Съгласно четвъртото посочено в заповедта основание (чл. 15, ал. 1, т. 8 от ЗОС) наемните правоотношения се прекратяват на други основания, определени с наредбата по чл. 8, ал. 2 или в договора. По тази точка в оспорената заповед се твърди нарушение на т. 19.3 от Договора за наем № 62 от 01.10.2014 г., съгласно която договорът се прекратява поради неплащане на консумативните разходи за повече от един месец или системното и неплащане в срок. За този факт от ответника е представено извлечение от дневник на сметка 4110/11 (клиенти ел.енергия и вода) за периода 01.01.2016 г. до 08.01.2018 г. с котрагент 1289 МЦ „Астери – Мед“ ООД. Видно от същото медицинския център дължи сумата от 3 341.05 лева за ел.енергия. За задължението е издадена фактура № 2000014886 от 20.11.2017 г. с дата на падеж 30.11.2017 г. Задължението по фактурата е платено с платежно нареждане от 08.01.2018 г. При така установените факти настоящият състав счита, че не е налице предпоставката на т. 19.3 от Договор за наем № 62 от 01.10.2014 г. В настоящият случай не е налице неплащане на консумативните разходи за повече от един месец, тъй като са посочени като неплатени само тези за м.10.2017 г. Не е налице и системно неплащане в срок, тъй като за да е налице системност е необходимо да не плащано повече от един път, а случая както бе посочено по-горе става въпрос за неплащане в срок за ел.енергията само за м.10.2017 г. След като не е налице предпоставката на т. 19.3 от договора за наем, но не е налице и предпоставката на чл. 15, ал. 1, т. 8 от ЗОС.

Предвид гореизложеното настоящият състав намира, че са налице предпоставките на чл. 15, ал. 1, т. 1, 3 и 7 от ЗОС за прекратяване на договора за наем, поради което издадената Заповед № 35 от 08.01.2018 г. на Кмета на Община Несебър е законосъобразна.   

С оглед изхода на спора и предвид направеното от ответникът искане за присъждане на разноски, на основание чл. 78, ал. 8, вр. чл. 37, ал. 1 от ЗПП, вр. чл. 144 от АПК, следва на Община Несебър да се присъди възнаграждение за юрисконсулт в размер на 100 лева, съгласно чл. 24 от НЗПП.

Воден от горното и на основание чл. 172 от АПК, Административен съд – Бургас, първи състав,

 

Р   Е   Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Медицински център Астери – Мед“ ООД, ЕИК 201144361, със седалище и адрес на управление в гр. Свети Влас, Община Несебър, Област Бургас, представлявано от управителя  д-р Д.Й.а М. против Заповед № 35/08.01.2018 г. на кмета на Община Несебър.

ОСЪЖДА „Медицински център Астери – Мед“ ООД, ЕИК 201144361, със седалище и адрес на управление в гр. Свети Влас, Община Несебър, Област Бургас, представлявано от управителя  д-р Ди.Й. М. да заплати на Община Несебър юрисконсултско възнаграждение в размер на  100 (сто) лева.

 

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: