ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,13.06.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На тринадесети юни                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 210 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Медицински център „АСТЕРИ-МЕД“ ООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Д. П. с представено пълномощно на лист 49 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М.В.с пълномощно на лист 147 от делото.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ДОКЛАДВА постъпили по делото писмени доказателства съгласно разпореждане на съда в съдебно заседание на 28.03.2018г. от РЗОК-Бургас и РЗИ-Бургас.

 

         ДОКЛАДВА писмо от ТД на НАП-Бургас с изх.№ 11-03-572/16.04.2018г., с което уведомява съда, че исканата информация попада в обхвата на чл.72, ал.1, т.4 от ДОПК и предоставянето на тази информация може да се извърши само с писмено съгласие на задълженото лице.

 

 

 

 

 

Съдът по доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА изпратено от РЗОК-Бургас удостоверение с изх.№ 11-00-27/102018г. за сключени договори за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ от медицински център; както и изпратените от РЗИ-Бургас с писмо с изх.№ 23-02-01/10.04.2018г. писмени доказателства

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.П.: Запознати сме с доказателствата. Още с жалбата, с която беше инициирано настоящото производство направихме искане да бъдат разпитани двама свидетели при режим на довеждане. Вие уважихте това искане. Вече четвърто съдебно заседание водим свидетелите да се разпитат и моля днес да се проведе разпита им.

Твърди се неизпълнение на договор за наем. Твърди се, че има жалби, че медицинският център не е работил. С разпита на свидетелите ще установя какво е работното време на медицинския център, какво се е случило по време на проверката и твърдяното неизпълнение на договора за наем, основанията, на които общината се позовава за прекратяване на договора за наем, а именно това, че медицинският център не работи 8 часа, че по време на проверката не е работил медицински персонал, наличие на жалби. Ще доказваме със свидетели, иначе няма друг начин да докажа това.

Единият свидетел е присъствал по време на проверката и е лекар в МЦ – д-р А., а другият свидетел е гражданин, който е ползвал медицински услуги  и по принцип, доколкото знам, не е в деня на проверката. Посещава МЦ и става въпрос, че не само в деня на проверката работното време на МЦ не е 8 часа, а продължителен период от време.

След издаването на заповедта, кметът на общината подаде жалба и в РЗИ, за да бъде проверена изцяло дейността на МЦ. Това се случва в хода на настоящото съдебно производство и представям доказателства. Проверена е изцяло дейността на МЦ от - до – регистри, трудови договори, договори с РЗОК, работно време.

Доказателствата представям с копие за колегата.

 

Юрисконсулт В.: По направеното искане се противопоставям и считам неоснователно да бъдат допуснати до разпит свидетели, тъй като неизпълнението на договора действително се твърди, но е и доказано. Доказването на такива обстоятелства не би следвало да се допуска с гласни доказателствени средства.

Относно представените писмени доказателства:

Не възразявам, но считам една част за неотносими, но не възразявам да бъдат приети. Неотносимо считам писмото до Генералния консул на Руската Федерация. Освен това, Заповед № РД-15-91/01.03.2018г. вече е представена по делото.

Относно извършената проверка:

Действително Община Несебър е инициирала производство за проверка от РЗИ-Бургас на дейността на медицинския център. Писмото, с което е поискана проверка е представено по делото от нас.

Сега искам да представя един отговор, който дойде в Община Несебър и това е изрично писмо до общината, в което РЗИ-Бургас ни отговарят за извършените констатации.

Представям извлечение от счетоводната система в общината, която позволява да се ограничат ясно дължимите средства за периода предхождащ издаването на процесната заповед. По делото са представени такива, но не толкова ясни и не са само за конкретните задължения.

За сведение представям снимка на здравната къща в гр.Свети Влас.

Други искания по доказателствата нямам.

 

Съдът намира, че следва да се приемат представените писмени доказателства от двете страни и следва да се допусне до разпит единият свидетел, който е очевидец на проверката - д-р А., поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание от пълномощниците на страните писмени доказателства.

 

ДОПУСКА до разпит воденият свидетел.

СНЕМА самоличността на явилия се свидетел както следва:

Ц.А. К. – 51г., българска гражданка, семейна, неосъждана, ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.290 от НК, ОБЕЩАВА да говори истината.

 

Разпит на свидетелката К.:

Свидетелката К.: Работя в МЦ „Астери МЕД“ ООД в гр.Свети Влас като акушер гинеколог.

На 08.11.2017г. в деня на проверката бях на работа. Всеки ден работя от понеделник до петък.

На този ден, някъде около 15.30 – 16 часа чух шум в коридора. Имаше няколко жени навън, които не се легитимираха. Казаха, че правят някаква проверка. Асансьорът защо не стигал до третия етаж; какво имало там; къде е д-р М.. Най-вероятно е била на домашни посещения, тъй като от 14.00 до 16.00 часа е регламентирано по договор със здравната каса домашни посещения. Случва се да ходи до с.Тънково, с.Кошарица другите околни села.

Попитах жените „С какво да помогна“. Те казаха „Ние видяхме каквото ни трябваше“.

 

Адв.П.: Бихте ли казали какво е работното време на медицинския център.

Свидетелката К.: През зимния сезон от 8.00 часа до 14.00 часа работим с пациенти на място и от 14 до 16 часа е времето за домашни посещения. Това е от понеделник до петък, като често работим и в събота.

През летния сезон в различно време започваме и сме на 24-часово дежурство.

Адв.П.: Имало ли е жалби и сигнали относно вашата работа?

Свидетелката К.: Не ми е известно дали е имало оплакване от моята работа и тази на МЦ.

Адв.П.: По време на проверката работил ли е личен лекар в МЦ?

Свидетелката К.: Той е съвсем самостоятелна здравна служба. Намира се в сградата. Има също и зъболекарка и още една практика има на една колежка.

Адв.П.: Известно ли Ви е дали срещу тях е имало жалби.

Свидетелката К.: Информация имам, че се бунтуваше населението на града, поради краткото работно време на личния лекар, а не на МЦ.

Адв.П.: По време на проверката и преди това, колко такива медицински центрове има в града?

Свидетелката К.: До известно време беше само нашият медицински център. Не помня кога беше открит и МЦ на ул.“Стара планина“. Но те не могат да предложат услугите на нашия МЦ. Ние предлагаме различни услуги. През летния сезон въз основа на разрешение на министерството идват чужди специалисти лекари, които идват предимно от Русия.

Адв.П.: По време на проверката как разбрахте, че тези жени са от общината?

Свидетелката К.: Единствената жена, която познавах ми каза, че правят проверка. Не разбрах за какво точно става въпрос.

Адв.П.: Тя каза ли, че е служител на общината?

Свидетелката К.: Въпросната жена е от кметството на гр.Свети Влас.

Адв.П.: Нямам повече въпроси.

 

Юрисконсулт В.: Вие имате ли някакви представителни функции в МЦ?

Свидетелката К.: Не, нямам.

Юрисконсулт ВСИЛЕВА: Освен Вас други специалисти имаше ли в този момент в МЦ, друг специалист, който да е лекар от МЦ.

Свидетелката К.: Не, само аз бях.

 

Адв.П.: Искам да уточня, като попитам свидетелката: Имаше ли лекари, които са на разположение съгласно договора на здравната каса?

Свидетелката К.: Били са викани на домашни посещения в периода от 14 до 16 часа и винаги, когато са повикани, се отзовават.

 

Адв.П.: Нямам искания по доказателствата.

Юрисконсулт В.: Нямам други искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Адв.П.: Моля да уважите жалбата.

По отношение представените днес доказателства от колегата, не се противопоставям да бъдат приети, но считам снимката за неотносима към предмета на делото. Не оспорвам, че това е медицинският център, но считам, че няма отношение към спора.

Моля да уважите подадената жалба, тъй като заповедта на кмета на Община Несебър първо е издадена в процедура със съществени процесуални нарушения, а именно:

Първо, не е уведомен медицинският център за издадената заповед и не е даден срок, в който да бъдат отстранени твърдените от общината проблеми в изпълнение на договора за наем. Тя не е мотивирана и неподкрепена с безспорни доказателства по делото.

Моля да ни даде срок за представяне на писмени бележки и ни присъдите разноските по делото.

 

Юрисконсулт В.: Моля да постановите решение, с което да оставите без уважение жалбата и оставите в сила оспорената заповед. Считам същата законосъобразна и не са допускани никакви процесуални нарушения. Административната преписка е представена в цялост, а освен събраните в административното производство доказателства, в настоящото съдебно производство също постъпиха писмени доказателства от трети неучастващи лица, които отново доказват неизпълнение от страна на дружеството-жалбоподател на подписания договор за наем с Община Несебър.

По делото са представени доказателства за броя на постоянни и настоящи жители на гр.Свети Влас, които в летния сезон значително с десетки хиляди се увеличават. Това е единственото място и единствената сграда, които притежава Община Несебър предназначена за здравни дейности изцяло, която постига задоволяване на здравните нужди на населението.

Считам, че е недопустимо и незаконосъобразно да бъде предмет на договор за наем една цяла сграда с повече от 8 кабинета вътре, а действително да се ползват само два.

От представените писмени доказателства от РЗИ и РЗОК се установява и доказва какви и в какъв период от време е имало медицински специалисти в центъра.

 Моля да дадете срок, в който подробно ще изложа аргументи и ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: