ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,28.03.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и осми март                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 210 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14.35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Медицински център „АСТЕРИ-МЕД“ ООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Д.П.с представено пълномощно на лист 49 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М.В.с пълномощно на лист 138 от делото.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата и допълнение към нея на Медицински център „Астери-Мед“ ООД против Заповед № 35/08.01.2018г. на Кмета на Община Несебър.  

 

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените по делото писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства, както и допълнително постъпилите от Община Несебър с писмо с вх.№ 2491/28.02.2018г.

 Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

Адв.П.: Представям и моля да приемете следните писмени доказателства, които представям с копие за ответната страна, а именно:

Заповед на РЗИ-Бургас № РД-15-91/01.03.2018г.; Подписка в защита на лекарите работещи в медицинския център; Удостоверение издадено от Община Несебър от 25.10.2017г. за това, че дружеството няма задължения към общината; Две фактури, съответно две плащания по тези две фактури от 20.11.2017г. и от 14.10.2016г., съответно плащане на дължими суми към Община Несебър чрез банков превод на 02.01.2018г. и на 08.01.2018г.

Водим двама свидетели, които моля да допуснете до разпит в днешно съдебно заседание, с чийто разпит ще установявам изпълнение на договора за наем между общината и дружеството, тъй като те твърдят неизпълнение на договора за наем.

 

Юрисконсулт В.: Във връзка с представените доказателства относно извършени плащания по сметка на общината, моля да ми бъде предоставен срок, в който ще изразя становище, но не възразявам доказателствата да бъдат приети.

Във връзка с докладваната днес наша молба от 28.02.2018г. с искане за събиране на доказателства от трети неучастващи по делото лица за представена и налична у тях информация, заявявам, че поддържам направеното искане и за събиране на доказателства и от трите неучастващи лица.

 

Адв.П.: Моля да ми бъдат предоставени тези молби, за да се запознаем с тях.

Юрисконсулт В.: Представям  копие от молбите на страната.

Искането за допускане на разпит на свидетели считам, че не е основателно и не следва да се допуска разпит поне на този етап и в това съдебно заседание, защото държа и считам, че документите, които ще бъдат представени по делото са от изключителна важност, защото касаят Медицинския център като лечебно заведение отговаря ли на изискванията на Закона за лечебните заведения.

 

Адв.П.: Считам, че молбите на ответната страна за събиране на доказателства от трети лица са неоснователни, доколкото в оспорената заповед не се излагат доводи относно квалификация на персонала. Не се коментира в заповедта въпросът за квалификацията на медицинския персонал, а само това, че е отсъствал.

Доколкото няма спор по този въпрос, аз считам, че искането е неотносимо, но предоставям на съда да прецени дали да допусне това искане, но това не е част от заповедта и същността на заповедта.

 

Юрисконсулт В.: Съгласно Закона за лечебните заведения Медицинският център се регистрира пред съответната териториална дирекция. В случай, че има лекар с призната специалност, съответното медицинско заведение се включва в публичния регистър на всички медицински центрове на съответната област, за която отговаря РЗИ. Но в този публичен регистър не се съдържа информация какви лекари с призната специалност са регистрирани и могат да извършват дейност. Тази информация е необходима и задължителна за правилното решаване на спора, защото няма яснота, нито жалбоподателят сочи с ясни и категорични документи какви специалисти има в този Медицински център, за да стане ясно възможно ли е да се извършва дейността, за която е сключен договора за наем. А изискването на Здравната каса касае дейности, които ще се заплащат от касата.

 

Адв.П.: Считам, че този въпрос трябваше да бъде изяснен от общината преди да издаде заповедта. Сега се разбира, че заповедта е издадена при непълнота.

 

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените от пълномощника на жалбоподателя в днешно съдебно заседание писмени доказателства; следва да се изискат допълнителни писмени доказателства от посочените от Община Несебър трети неучастващи в процеса лица, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от жалбоподателя в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА в 7-дневен срок от уведомяването ТД на НАП – Бургас и Регионална здравноосигурителна каса - Бургас да представят посочените в нарочни молби на основание чл.192, ал.1 от ГПК писмени доказателства, на които да се връчат препис от молбите за изпълнение.

 

 

 

 

 

 

Съдът намира, че на този етап свидетелски показания са неотносими към спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТКЛОНЯВА искането на представителя на жалбоподателя за разпит на свидетел в днешно съдебно заседание.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.05.2018г. от 14.00 часа.

Датата се съобщи на страните в съдебно заседание.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: