Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:488                                     17.03.2016г.                         гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                        ХІІІ-ти състав

На двадесет и пети февруари,                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:        Таня Евтимова

Членове:           1.  Станимира Друмева

                           2.  Румен Йосифов

 

Секретаря: С.К.

Прокурор: Галя Маринова

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 210 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), вр. чл.348 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), вр. чл.208-228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на А.Ж.В., ЕГН-**********, с адрес: ***, против решение №1866/28.12.2015г. постановено по НАХД №2771/2015г. по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № НП-9152/25.09.2013г. на зам.кмета на Община Бургас, с което за нарушение на чл.114, т.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), на основание чл.184, ал.3 от ЗДвП, на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 20 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания съдебен акт като неправилен и незаконосъобразен. В съдебно заседание касаторът, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не представя доказателства.

Ответникът по касация – зам.кмет на Община Бургас, редовно уведомен също не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването и пледира за оставяне в сила на атакувания съдебен акт.

Касационната жалба е подадена в срока по чл.211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл.210, ал.1 АПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира същата за неоснователна по следните съображения:

Районен съд Бургас с решение №1866/28.12.2015г. по НАХД №2771/2015г., е потвърдил наказателно постановление (НП) № № НП-9152/25.09.2013г. на зам.кмета на Община Бургас, с което за нарушение на чл.114, т.1 от ЗДвП, на основание чл.184, ал.3 от ЗДвП, на А.Ж.В. е наложено административно наказание глоба в размер на 20 лева.

 Санкцията е наложена за това, че на 21.09.2013г. в 11,35ч в гр.Бургас, на ул.Христо Ботев №85, В. като пешеходец навлязла внезапно на платното за движение, с което създала опасност и реална предпоставка за ПТП. За нарушението е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) №0044015/21.09.2013г., а впоследствие е издадено оспореното пред първоинстанционния съд наказателно постановление.

За да постанови решението си районният съд е приел, че извършването на нарушението е доказано по безспорен начин и е обосновал е извод, че съставеният АУАН и издаденото НП отговарят на изискванията на закона.

Възраженията на касатора са, че при постановяване на решението си Районен съд Бургас не е отчел неправилната преценка на административно-наказващия орган за липса на предпоставки за приложение разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, както и че НП не е било редовно връчено, което го опорочава до степен обуславяща неговата отмяна.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Решението на Районен съд Бургас е правилно.

Въз основа на прецизно установена фактическа обстановка, която кореспондира с изложеното в НП и в АУАН, при редовно събрани в производството писмени и гласни доказателства, районният съд е формирал правилни изводи за законосъобразност на издаденото наказателно постановление.

Установените в хода на съдебното дирене факти и характера на нарушението изключват възможността да се приеме приложимост на чл. 28 от ЗАНН. Последната норма е специална такава и урежда законово предвиден начин да не се наложи административно наказание за извършено административно нарушение ако случаят е маловажен. С оглед препращащата разпоредба на чл.11 от ЗАНН, разпоредбите на общата част на Наказателния кодекс, вкл. и относно обстоятелствата изключващи отговорността, са приложими в административно-наказателния процес. Съгласно легалното определение предвидено в чл.93, т.9 от НК, трансформирано за нуждите на административните нарушения, „маловажен случай“ е този, при който извършеното нарушение с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на административни нарушения от съответния вид.

Действително за конкретното нарушение не може да се направи извод за висока степен на обществена опасност. Тази степен обаче не може да бъде определена и като по-ниска в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този тип. Това е така, защото законодателят изрично е обявил за наказуемо всяко нарушение на правилата за движение по пътищата, извършено от пешеходец и непопадащо в хипотезата на чл.184 ал.2 от ЗДвП, а степента на обществена опасност е определена посредством предвидения нисък размер на налаганата санкция – глоба в размер на 20 лв.

По делото няма спор, че санкционираното лице е осъществило визирания състав на административно нарушение по чл.114, т.1 от ЗДвП. Касаторът не сочи и не доказва факти, които да дадат възможност извършеното от него деяние, да бъде определено като такова с по-ниска степен на обществена опасност от други идентични.

Неоснователно е и възражението за незаконосъобразност на НП поради нарушение на процедурата по връчването му по чл.58, ал.1 от ЗАНН. Изпращането на наказателното постановление за връчване на лицето чрез пощата е допустим процесуален способ за неговото съобщаване  и връчване. Дори да се приеме, че не е налице редовно връчване, както е счел районният съд в открито съдебно заседание на 02.12.2015г. и е разгледал жалбата срещу НП по същество, това по никакъв начин не е нарушило правото на защита на нарушителя. Напротив, защитата е осъществена в пълен мащаб с цялостното провеждане на съдебното обжалване, включително и по настоящия касационен ред. Освен това фактът на връчването на наказателните постановления няма никакво отношение към тяхната законосъобразност, а е относим единствено към началния момент от който тече 7-дневния срок за обжалване по чл.59, ал.2 от ЗАНН. След като в случая е налице редовно упражняване на правото на жалба от санкционираното лице, то въобще не може да бъде и обосновано нарушение на чл.58, ал.1 от ЗАНН, което да се отразява на законосъобразността на наказателното постановление.

Административен съд Бургас в настоящия касационен състав изцяло споделя мотивите на районния съд относно правилната правна квалификация на извършеното нарушение,  прилагането на точната санкционна разпоредба спрямо В., относно размера на наложената глоба, както и за давността. Като е потвърдил наказателно постановление № НП-9152/25.09.2013г. на зам.кмета на Община Бургас, районният съд е постановил законосъобразно решение, което следва да се остави в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХІІI-ти състав,    

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №1866/28.12.2015г. постановено по НАХД №2771/2015г. по описа на Районен съд Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1.                                                                            2.