ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 02.06.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На втори юни                                             две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 210 по описа за 2015 година.

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

Жалбоподателят Д.И.И. - редовно уведомена, се явява лично и с адв. Р.П. с  пълномощно по делото.

         За ответника Директор на Дирекция „Строителство” при Община Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Б. с пълномощно по делото.

         Явява се вещо лице П.Ш.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещото лице.

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА съм установяване самоличността на вещото лице,  както следва:

 

П.С.Ш. на **  години, българка, българска гражданка, със средно специално образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОСИ НА АДВ. П. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

         ВЪПРОС:  Има ли стартирала процедура по отчуждаване на имоти относно предвидената улица?

 

         ОТГОВОР:  Подобен въпрос е залегнал в експертизата и съм отговорила: извърших устна справка в общинската администрация при община Бургас, отдел „Общинска собственост” и ми отговориха, че няма открита отчуждителна процедура.

 

         ВЪПРОС: От коя година е последния план по който се предвижда изграждането на тази улица?

 

         ОТГОВОР: Това е плана, одобрен със Заповед № 37/02.02.1988 г. на председателя на Окръжен народен съвет Бургас, с който е одобрен застроителен план и напречни профили на бившия ж.к. „Толбухин”, понастоящем ж.к. „Лазур”.

 

         ВЪПРОС: При извършване на ремонт на сградата има ли конструктивни изменения по нея?

 

         ОТГОВОР:   Моето заключение се базира на видяното на място. Описала съм в заключението си постройката, която  представлява тухлена постройка половин зид с дебелина половин тухла и не се отклонява в  хоризонталните си размери от това което е било на място и това което е показано на кадастралния план и одобрения ПУП като местонахождение, габарити и площ. В това отношение няма никакви промени. Видно от огледа на място, предишната покривна конструкция също е била дървена и с двускатен покрив. Покритието е било от керемиди, които бяха в дворното място и по време на огледа покритието беше извършено с битумни керемиди. От двускатния покрив разстоянието до билото е запълнено от тухлена зидария. На място не се установи отклонение от съществуващата височина на зида.

 

         ВЪПРОС: Тази подмяна на обикновените керемиди с битумни керемиди, какъв ремонт представлява, според Вас?

 

         СЪДЪТ КЪМ АДВ. П.: Въпросът е правен. В ДР на ЗУТ се съдържат съответните легални определения. За съда е достатъчно да установи фактите, а правната квалификация е от неговата компетентност.

 

         ВЪПРОС: Констатирахте ли други изменения в самата постройка – отвори за врати в стените?

 

         ОТГОВОР: Описала съм в констативната част на експертизата си, че  съществуващата дограма е смъкната, съществуваха само отвори по време на огледа. На място личи, че са снети вратите, нямаше каси имаше само отвори за външни и вътрешни врати. Нямаше външна и вътрешна мазилка както и няма изпълнени тавани на основното помещение и коридори. Самият таван не съществува.

 

         Адв. П.: Нямам други въпроси.

 

         Юк. Б.: В отговора на въпроса по т. 4 сте отговорили, че демонтираната южна тухлена стена е възстановена наново. Извършена ли е реконструкция на сградата?

 

         СЪДЪТ КЪМ ЮК. Б.: Съдът преценява дали е налице реконструкция.

 

         Юк. Б.: По плана от 1949 г. има ли друго предвиждане за строителство, освен за жилищна сграда?

 

         Адв. П.: Възразявам по въпроса.

 

         СЪДЪТ КЪМ ЮК. Б.: Какви обстоятелства искате да установите с този въпрос?

 

         Юк. Б.: На плана, който виждам, освен масивната жилищна сграда няма други отбелязани обекти.

 

         Съдът допуска въпроса.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Видно от приложената към експертизата скица, застроителният план предвижда само изграждане на основното застрояване /отбелязано на скицата в червен цвят/. Процесната постройка представлява допълващо застрояване и то не е задължителен елемент на застроителния план, може да бъде посочено в застроителния план,  може да се разрешава и чрез виза или частични застроителни решения и т.н.

 

         ВЪПРОС НА ЮК. Б.: По плана от 1972 г. в границите на парцел 4 са отразени две постройки ПС и ПЖ- отговарят ли по местонахождение на спорната постройка?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Категорично не.

 

         ВЪПРОСИ НА СЪДА КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

         ВЪПРОС: В експертизата констатирате, че южната тухлена стена е демонтирана и след това възстановена, как установихте този факт?

 

         ОТГОВОР:  Първо на място е видно, че са използвани стари тухли с нов разтвор, видно е че това е нова зидария, макар и със стари тухли. Второ се опитах да направя сравнение със снимковия материал, приложен към констативния протокол и там доколкото може да стане ясно останах с впечатление, че към момента на общинската проверка този зид е съборен.

 

         ВЪПРОС: В същия абзац от своето заключение заявявате, че са възстановени отворите на прозорците, както и част от други тухлени стени. По какъв начин констатирахте, че са възстановени?

 

         ОТГОВОР:  По същия начин – вероятно покривната конструкция е била поддала и понеже тухлената зидария е от половин тухла и частично се е срутил този южен зид, отново имаме нова зидария със стари тухли. 

 

         ВЪПРОС АДВ. П.: Снимките, които сравнявате с тази на констативния акт, убедени ли сте, че точно това е тухлената стена, която твърдите, че е била съборена или само предполагате?

 

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Разполагам с копие от снимките, които се съдържат на л. 49 от делото. В експертизата съм написала, че приемам, че това се отнася за същия обект.

 

         Страните нямат повече въпроси към вещото лице.

 

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА заключението на вещо лице Ш..

         ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./издаден РКО   180,00 лева на 02.06.2015 г./

 

         Съдът освободи вещото лице.

 

         В ЗАЛАТА ВЛИЗА ПРИЗОВАНИЯ СВИДЕТЕЛ.

 

СЪДЪТ УСТАНОВЯВА самоличността на свидетеля, както следва:

 

  Х.К.Г. на **  години, българка, българска гражданка, със средно специално техническо образование, в момента не работи. Към 28.08.2014 г. е работила на длъжност „главен специалист строителен контрол” в община Бургас, неосъждана, без особени отношения със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК, обещава да говори истината.

 

         ВЪПРОСИ НА АДВ. П. КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА:

 

         ВЪПРОС: С кого съставихте този акт на 28.08.2014 г.?

 

         ОТГОВОР:  Бях сама на проверката тъй като имаше телефонно обаждане по телефон 112, имаше внесено и заявление от собствениците на бараката, че ще правят текущ ремонт и аз трябваше да направя оглед. Това което видях беше сграда - второстепенна постройка, обрушена барака с разрушени керемиди и изпопадала част от мазилката. Поисках от собствениците удостоверение за наследници, за да установя собствеността, потърсих строително разрешение от тях, тъй като в Дирекция „Зора” липсваше такова строително разрешение. Предоставено ми беше от собствениците нареждане на Градски народен съвет от 1978 г., в което се даваше нареждане с някакъв срок, не помня какъв, да се направи ремонт на процесната барака.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА: Как преценихте от този документ, че става въпрос точно за процесната барака ?

 

         ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ:  След като прегледах всички извадки за квартала на процесното УПИ, установих две еднообразни сгради на калкан и една барака и прецених, че разпореждането е по отношение на тази барака.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. П.: Какво беше състоянието на тази барака, имаше  ли извършен ремонт?

 

         ОТГОВОР:  При повторното ходене имах нареждане за съставяне на констативен акт, пак ходих сама на оглед, нямаше никакви промени по конструкцията, покривът само беше покрит с ондолин, обрушените стени бяха възстановени в същия обем и в същата квадратура на бараката. Първият път ходих без да правя констативен акт. Констатирах, че е извършен текущ ремонт, не съм съставила документи, защото установих, че се прави това. Но след като имах нареждане от директора на дирекцията да започна процедура по чл.225 ЗУТ направих втори оглед и тогава съставих констативен протокол и двете с колежката се подписахме. Тя не присъства нито на първия, нито на втория оглед, но й разказах състоянието на сградата. Докладвахме на директора, че има текущ ремонт и той ни разпореди да съставим протокол по чл.225 от ЗУТ.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. П.: Забелязахте ли какви отвори има в стените?

 

         ОТГОВОР:  Имаше отвори за врати и прозорци.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. П.: Вратите и прозорците там ли си бяха или имаше ремонти по тях?

 

         ОТГОВОР: Имаше извадена дървена дограма отстрани на сградата и затова прецених, че това са прозорците, имаше също боклуци и строителни материали.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. П.: Води ли това до нужда да се открива процедура по чл.225 ЗУТ?

 

         СЪДЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛЯ: Не отговаряйте на въпроса. Въпросът е от правно естество.

 

         Адв. П.: Нямам други въпроси.

 

         Юк. Б.: Нямам въпроси.

 

         Свидетелят напусна залата.

 

         Адв. П.: Нямам други доказателствени искания.

 

         Юк. Б.: Нямам доказателствени искания.

 

         Съдът счита, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

         Адв. П.: Уважаеми г-н Съдия, моля да уважите жалбата и отхвърлите издадената заповед като незаконосъобразна.

         От събрани писмени и гласни доказателства, както и от извършената съдебно-техническа експертиза, се установи незаконосъобразност на процесната заповед. Констативният акт е незаконосъобразен и опорочава цялото административно производство.

         Моля да отмените процесната заповед.

         Моля да ни присъдите направените по делото разноски по представения от мен списък.

         Ще представя писмени бележки.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА И.: Имаше се претенция за южната стена, че била съборена. Когато се вадиха прозорците те бяха изгнили и при ваденето паднаха тухли и после се възстановиха. Стаята е с два прозореца. Вратата беше разбита, защото влизаха цигани. Синът ми беше си сложил радиатори там и влизаха крадци. На същото место си е вратата, както и прозорците, няма изменение.

 

         Юк. Б.: Моля да оставите без уважение жалбата против процесната заповед като неоснователна и недоказана. Считам, че заповедта е издадена от компетентен орган, в рамките на неговите правомощия, при спазване на установената форма, в съответствие с целта на закона и не противоречи на материалноправните разпоредби. От констативния акт е видно, че извършеното строителство е извършено без право на строеж и без одобрени инвестиционни проекти, в несъответствие с предвижданията на действащия ПУП.

         Считам заповедта за законосъобразна и моля да оставите жалбата без уважение като неоснователна и недоказана.

         Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

         Ще представя писмени бележки.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

ПРЕДОСТАВЯ на страните две седмици за писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: