ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 21.04.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и първи април                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 210 по описа за 2015 година.

На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

Жалбоподателят Д.И.И. - редовно уведомена, се явява лично и с адв. Р.П.  с  пълномощно по делото.

         За ответника Директор на Дирекция „Строителство” при Община Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Б.-представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на Д.И. против Заповед № 3257 от 04.12.2014г. на директора на Дирекция „Строителство” при Община Бургас, с която на жалбоподателя  е разпоредено да премахне незаконен строеж – полумасивна едноетажна сграда, разположена частично в УПИ *** в кв.** по плана на ж.к. „****” с административен адрес: ул. „***” № **.

 

         Адв.  П.: Поддържаме жалбата и доказателствата към нея. Моля да бъдат приети. Ще сочим и нови доказателства -представям удостоверение за наследници, от което е видно, че жалбоподателят е единствен  наследник на И.Д.Д., на който са издадени разрешенията за строеж и всички документи свързани с процесната сграда.

 

         СЪДЪТ: Поискали сте да бъдат призовани за разпит актосъставителите - какви обстоятелства ще установявате с разпитите им?

 

         Адв. П.: Ще установяваме, че акта е незаконосъобразен, като с него е стартирано цялото производство и със съставянето на този акт е опорочено цялото производство по издаване на заповедта за събаряне, която е незаконосъобразна. Единият актосъставител не е присъствал. Самият акт е незаконосъобразен, нарушени са разпоредбите на ЗУТ и § 16 от ПР на ЗУТ, противоречащи на чл.225а, ал.2 от ЗУТ.

 

         СЪДЪТ: Поискали сте да бъдат допуснати двама свидетели, с които да се установят факти и обстоятелства относно търпимостта на сградата. Какви факти и обстоятелства ще установявате с техните показания?

 

         Адв. П.:  Първият свидетел е Е.Г.К. – лично тя е присъствала при строежа на въпросната сграда през 1958г. Може да свидетелства, че никога спрямо тази сграда не е имало опити за събаряне. С втората свидетелка ще установяваме фактите, че с издаденото разрешение през 1978г. е разрешен ремонт на същата сграда и лично съпругът й е извършил този ремонт. Ако сградата беше незаконна, нямаше да има издадено разрешително за ремонт на сградата.

 

         Юк. Б.: Възразявам за допускане до разпит на актосъставителите, тъй като няма нарушение на норма от закона. Не възразявам за разпит на останалите свидетели.

 

         РЕПЛИКА на адв. П.: Изрично в констативния акт е записано, че длъжностни лица на общината са извършили проверка на строежа. Няма как да се установи дали това е вярно, ако не се разпитат.

 

         По направените искания СЪДЪТ счита следното: С искането за разпит на свидетели – служители на Община Бургас, процесуалният представител на жалбоподателя твърди, че ще установява незаконосъобразност на съставения констативен акт, а именно, че единият от актосъставителите не е присъствал, както и че актът не съответства на разпоредбата на § 16 от ЗУТ.

         Съдът счита за необходимо да уточни, че обект на оспорване в настоящото производство не е констативния акт на служителите в Община Бургас, а заповедта за премахване на процесния обект, определен като „строеж”. Актът, съставен от служителите, е основание за издаване на административния акт – на заповедта и нарушение при неговото съставяне би имало характер на съществено, само ако неговото извършване би обосновало различен правен извод у административния орган – различен от този, който е установен със Заповед № 3257/04.12.2014г. Липсата или наличието на един от актосъставителите при фактическия оглед на сградата, не съставлява по мнението на настоящия съдебен състав, съществено процесуално нарушение. Това е така, защото нормата на текста, цитиран от адв.П., не изисква задължителното присъствие на поне двама служители при установяване законосъобразността, съответно незаконосъобразността на един обект. Нормата на закона възлага на служителите в общината, които притежават съответната компетентност, да установяват факта на незаконното строителство. За законосъобразността на това установяване, не е необходимо да присъстват поне две лица, защото незаконосъобразността на един обект може да бъде установена както при непосредствен оглед, така и допълнително при документална проверка.

Съдът счита, че няма законова забрана различни служители да установяват различни факти в рамките на една и съща проверка за незаконосъобразност на строителство, в това число един от тях да извърши непосредствен оглед на обекта, а друг да провери съответната документална обоснованост на извършеното строителство. Доколкото резултатите от проверката се оформят с един единствен акт – констативен акт – не съществува законово ограничение този констативен акт да бъде подписан и от служител, който не е участвал в непосредствения оглед на обекта.

Съдът счита, че следва да бъде допуснат до разпит един свидетел – служител на Община Бургас. Установеното  в констативния акт е резултат от работата на служителите на Община Бургас, а за изясняване на фактическата обстановка по спора, съдът счита, че допълнително следва да бъде разпитан и един от актосъставителите.

Съдът счита, че следва да бъде призована како свидетел С.Р.Н. – старши специалист „БКСВЕ” в отдел „КСВЕ” – Дирекция „Строителство” към Община Бургас.

 

По искането за допускане на разпит на двама свидетели от страна на жалбоподателя, СЪДЪТ счита следното: с констативния акт и издадената въз основа на него заповед за премахване е констатирано извършването на строеж през 2014г. в периода 22-28 август 2014г.  Извършването на този строеж е посочено изчерпателно както в констативния акт, така и в заповедта, издадена въз основа на него. Видно от уточнението на адв.П.,  направено в днешното съдебно заседание, с първия свидетел се цели установяване на годината на извършване на сградата, както и липсата на предходно издадени административни актове за нейното премахване. С втория свидетел се цели да се установи отново законосъобразност на ремонт, който е разрешен през 1978г. - и двете обстоятелства  не се оспорват от страните по делото. От страна на общината не се оспорва, че сградата е построена и че през 1978г. е било издадено разрешение за ремонт. Предмет на настоящото административно производство е извършен основен ремонт в периода 22-28 август 2014г. Предходно извършеното изграждане на сградата в интервала 1956-1967г., съответно ремонтно-възстановителни работи през 1978г. – са ирелевантни за настоящия съдебен спор. Според административния орган, издател на заповедта,  строежът е извършен без разрешение за строеж  и без одобрени инвестиционни проекти.

Съдът счита, че въпреки това следва да изясни съответствието на цялата сграда с нормата на § 16 от ЗУТ.

Към настоящия момент фактическата обстановка, описана  от жалбоподателя при оспорването, не е достатъчно конкретна, поради което съдът счита, че следва допълнително да установи съответствието на първоначално изградената сграда с предвидените за съответния парцел устройствени показатели към момента на изграждането.

Изложените мотиви налагат допускането на съдебно-техническа експертиза  със задачи,  които съдът счита, че следва да определи в днешното съдебно заседание. Дотолкова, доколкото жалбоподателят претендира, че сградата е търпима по хипотезата на §16, ал.1 от ПР на ЗУТ, доказателствената тежест за установяване на този факт е възложена върху него. В този смисъл и разноските по установяване на липсата или наличието на търпимост, следва да бъдат възложени върху г-жа И..

С оглед изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА БЪДЕ ПРИЗОВАН за следващото съдебно заседание  като свидетел актосъставителят С.Р.Н. – старши специалист „БКСВЕ” в отдел „Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация” при Община Бургас.

ОТХВЪРЛЯ искането за разпит на двама свидетели, формулирано от адв. П. в днешното съдебно заседание.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза със следните  задачи:

1.Вещото лице да установи какво е застрояването в УПИ  *** в кв.** по плана ж.к. „***”, гр.Бургас, с административен адрес ул. „****” № ** към датата на издаване на Заповед № 3257/04.12.2014г.

2.Да установи какви са предвижданията на ПУП-ПРЗ за същия УПИ към същата дата.

3.Да установи какви са предвижданията за същия ПУП по действалите планове за периода 1956-1967г.

         4. Да извърши непосредствен оглед на обекта и да отговори в какво се изразява извършения ремонт – като съпостави резултатите от огледа на място и изготвените снимки, приложени към Констативен протокол от 22.08.2014г. /л.48-50 от делото/.

НАЗНАЧАВА вещо лице П.С.Ш..

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице, вносим от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес в размер на 180,00 лв. по сметка на Административен съд Бургас.

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на л.2.

ПРИЕМА доказателствата представени от жалбоподателя, съгласно описа на л.6 от делото.

НЕ ПРИЕМА представеното удостоверение за наследници в днешното съдебно заседание. Същото е приложено по делото.

 

Съдът счита, че следва да даде възможност на страните да формулират допълнителни искания към съдебно-техническата експертиза,   като по тяхната допустимост ще се произнесе с определение в закрито заседание.

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 02.06.2015 година от 13,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

ДА СЕ ПРИЗОВЕ СВИДЕТЕЛЯ.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: