О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 143             Година 28.01.2014          град Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на двадесет и осми януари  две хиляди и тринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                  Председател: Даниела Драгнева

 

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева частно административно дело номер 210 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.121 ал.5 във връзка с ал.4 от ДОПК.

Образувано е по искане на С. Х.Ш. - старши публичен изпълнител при ТД на НАП гр.Бургас за продължаване срока на наложени обезпечителни мерки с постановление № 94-00-2417/30.09.2013г., по повод извършвана ревизия на А.Р.А. с ЕГН: ********** ***. Искането се прави с оглед предполагаемия голям размер на публичното вземане. Към искането са приложени искане за предварително обезпечаване на задължения и мотиви за налагане на ПОМ изх.№ 351-1213/26.09.2013г., акт за възлагане на случаи по предварително обезпечаване на задължения № 528-112/26.09.2013г., запорно съобщение изх.№ 94-00-2417/30.09.2013г.,  постановления за налагане на обезпечителни мерки изх. № 94-00-2417/30.09.2013г., запорно съобщение изх.№ 94-00-2417/30.09.2013г., заповед за възлагане на ревизия № 1301786/05.08.2013г., заповед за възлагане на ревизия № 1302637/28.11.2013г.,  писмо изх.№ 94-00-2417-1/21.01.2014г.

Съгласно чл.121, ал.4 от ДОПК, когато в срок до 4 месеца от налагането на първата предварителна обезпечителна мярка не е издаден ревизионен акт, наложените обезпечителни мерки се смятат за прекратени, освен ако е направено искане за продължаването им пред административния съд по местонахождението на органа, наложил обезпечителната мярка. Искането може да бъде направено от публичния изпълнител или ревизираното лице. Според чл.121, ал.5 от ДОПК, съдът проверява наличието на условията по ал. 1 за налагане на предварителни обезпечителни мерки и изпълнението на изискванията по ал. 3 и се произнася с определение в 14-дневен срок от постъпването на искането. Ако уважи искането, съдът определя срок за продължаване на мерките, не по-дълъг от срока за приключване на ревизионното производство.

След като се запозна с материалите по делото, съдът намира, че настоящото искане е направено от компетентен орган – старши публичен изпълнител при ТД на НАП гр.Бургас, в предвидената от закона форма и е мотивирано. Искането е обосновано с необходимите доказателства, от които се установява, че срещу А.Р.А. е започнало ревизионно производство, което според изложените твърдения следва да завърши с издаването на ревизионен акт до 10.02.2014г. Продължаването на срока на наложените обезпечителни мерки се налага поради необходимостта от предотвратяване на сделки и действия с имуществото на ревизираното лице, в резултат на което ще бъде затруднено събирането на задълженията. С оглед на това, искането се явява основателно и следва да се уважи като се определи нов срок на действие на обезпечителните мерки до 10.02.2014г.

По изложените съображения и на основание чл.121 ал.5 от ДОПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И

 

УВАЖАВА искането за продължаване срока на действие на обезпечителните мерки, наложени с постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ 94-00-2417/30.09.2013г..

ОПРЕДЕЛЯ нов срок на действие на обезпечителните мерки, наложени с постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ 94-00-2417/30.09.2013г. – 10.02.2014 година.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: