Р Е Ш Е Н И Е 

 

Град Бургас, 23.03.2011г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХV-ти административен състав, на двадесет и четвърти февруари две хиляди и единадесета година, в публично заседание в състав :

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  АТАНАС ВЪЛКОВ

  ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                2. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА касационно н.а.х.д. № 210 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от „Интергруп” ООД, с ЕИК 102603382, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.”Шейново” № 76, представлявано от управителя Валентин Георгиев Вълев, против решение № 2029 от 20.12.2010г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 3556 по описа на БРС за 2010г., с което е потвърдено наказателно постановление № 540/16.07.2010 г., издадено от директора на ТД на НАП – гр.Бургас, с което на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева за нарушение на чл.40, ал.1 от Закон за счетоводството (ЗСч.).

Касаторът оспорва първоинстанционното решение като незаконосъобразно и необосновано. Твърди, че АУАН, въз основа на който е издадено потвърденото от районния съд наказателно постановление, е съставен след изтичане на преклузивния тримесечен срок от откриване на нарушителя, установен в чл.34 от ЗАНН, в присъствие само на един свидетел и в нарушение на разпоредбата на чл.40, ал.3 от ЗАНН. Намира, че е налице грешка, допусната в АУАН и в наказателното постановление при описване на документ, въз основа на който е констатирано нарушението, в резултат на която са нарушени и изискванията, установени в императивната норма на чл.57, т.5 от ЗАНН. Счита, че допуснатите процесуални нарушения са от категорията на съществените, тъй като са довели до съществено ограничаване правото му на защита. Излага доводи за маловажност на нарушението и за материална незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление, предвид наличието на материалноправни предпоставки за приложението на чл.28  от ЗАНН, които не са били взети предвид от административнонаказващия орган и от първоинстанционния съд. По тези съображения касаторът моли съда да отмени оспореното решение и да отмени наказателно постановление № 540/16.07.2010 г. на директора на ТД на НАП – гр.Бургас. В съдебно заседание поддържа жалбата. Не ангажира нови доказателства.

Ответникът – директор на ТД на НАП – гр.Бургас, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата в съдебно заседание и моли съда да потвърди решението на БРС като правилно и законосъобразно. Не ангажира доказателства.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба и пледира решението на първоинстанционния съд, като правилно и законосъобразно, да бъде потвърдено.

 Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е основателна.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел от фактическа страна, че с писмо, изх. № 12-00-388/12.06.2010г. /л.18 от материалите по делото/, изпълнителният директор на НАП е уведомил териториалните дирекции, че на 21.05.2010г. от Агенцията по вписванията е получен списък с дружествата, които не са изпълнили задължението си по чл.40, ал.1 от ЗСч. Въз основа на това писмо и приложения към него списък, Детелина Станиславова Данаилова - главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Бургас изпратила на „Интергруп” ООД покана да се яви негов представител за съставяне на АУАН. Управителят на дружеството се е явил на посочената в поканата дата, когато в негово присъствие е съставен АУАН на „Интергруп” ООД за това, че не подало в законоустановения срок до 30.06.2009г. годишен финансов отчет в търговския регистър при Агенция по вписванията, с което нарушило чл.40, ал.1 от ЗСч. За това нарушение и въз основа на цитирания АУАН било издадено атакуваното пред районния съд наказателно постановление.

При така установената фактическа обстановка въз основа на целия събран по делото доказателствен материал, районният съд е приел, че АУАН и наказателното постановление са издадени от компетентни органи в кръга на правомощията им в предвидените за това преклузивни срокове.  Този извод е неправилен. За да достигне до него съдът неправилно е тълкувал и приложил разпоредбата на чл.34, ал.1 от ЗАНН, съгласно която не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя. Дружеството-касатор е било санкционирано за това, че не е изпълнило свое задължение за подаване на заявление за публикуване на годишния си финансов отчет за 2008г. до 30.06.2009г., с което е нарушило чл.40, ал.1 от ЗСч. Следователно, за конкретния казус първият възможен момент, от който е могъл да бъде установен нарушителя, е денят, следващ крайния срок за публикуване на годишния финансов отчет в Търговския регистър при Агенция по вписванията, тъй като регистърът е публичен и достъпа до него е свободен, съгласно разпоредбата на чл.11 от Закона за търговския регистър. Предвид това контролните органи на НАП са имали обективна възможност да извършат проверка в регистъра и да установят кои са търговците, неподали заявление за публикуване на годишния си финансов отчет в законоустановения срок. Подобни действия по никакъв начин не са обусловени от опосредяващи ги действия на Агенция по вписванията, изразяващи се в изпращане на списък на НАП, съдържащ изрично изброяване на дружествата нарушители на чл.40, ал.1 от ЗСч.

Като е приел, че узнаването на нарушителя и извършеното от него нарушение е станало в по-късен момент – 21.05.2010г., когато в НАП от Агенция по вписванията е получен списък на търговците, нарушили чл.40, ал.1 от ЗСч., районният съд е постановил неправилен съдебен акт, приемайки, че АУАН е съставен в тримесечния преклузивен срок, считано от тази дата. Следователно, в производството по издаване на наказателното постановление е допуснато съществено процесуално нарушение, тъй като е нарушен преклузивния срок по чл.34, ал.1 от ЗАНН за съставяне на АУАН, което опорочава административнонаказателната процедура и води до незаконосъобразност на наказателното постановление.

С оглед изложеното, съдът намира касационната жалба за основателна. Оспореното решение на БРС е постановено в нарушение на закона, поради което същото следва да бъде отменено, ведно с обжалваното пред него наказателно постановление.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. ІІ-ро от АПК, във връзка с чл.222, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХV– ти административен състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 2029 от 20.12.2010г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 3556 по описа на БРС за 2010г., и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 540/16.07.2010 г. на директора на ТД на НАП – гр.Бургас, с което на „Интергруп” ООД, ЕИК 102603382, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.”Шейново” № 76, представлявано от управителя Валентин Георгиев Вълев, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева за нарушение на чл.40, ал.1, вр. чл.47, ал.3 от Закон за счетоводството.

Решението е окончателно.

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      

 

          ЧЛЕНОВЕ:     1./      

                           

 

                                   2/