О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 592          Година 01.03.2010      град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на първи март две хиляди и десета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                  Председател: Даниела Драгнева

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 210 по описа за 2010 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба на А.Ю.З. *** срещу заповед № 3507/11.11.2009 г. издадена от Заместник кмет на Община Бургас.

С определение № 278/28.01.2010г. на основание чл.158, ал.1 във връзка с чл.151 т.3 от АПК е указано на жалбоподателя в 7-дневен срок от съобщението да заплати държавна такса в размер на 10 лв. по сметка на Административен съд гр.Бургас и да представи като доказателство по делото съответния платежен документ, с изрично отбелязване, че при неизпълнение на указанията в срок жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено. На жалбоподателя е изпратено съобщение на посочения в жалбата адрес, а именно: ***, за указанията на съда. Жалбоподателя е редовно уведомен, съобщенията до него е върнато с отбелязване, че е получено лично на 03.02.2010г.. С молба вх. № 1331/11.02.2010 г. е поискано да бъде продължен срока за внасяне на определената държавна такса, като с разпореждане на съда срокът е продължен с 14 дни, считано от изтичане на първоначално определения срок. Ето защо, срокът за плащане на държавната такса изтича на 24.02.2010 година. В определения срок, а и до настоящия момент нередовностите по жалбата не са отстранени, поради което същата на основание чл.158 ал.3 от АПК следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено   

Мотивиран от изложеното и на основание чл.158 ал.3 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Ю.З. *** срещу заповед № 3507/11.11.2009 г. издадена от Заместник кмет на Община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 210 по описа за 2010г. на Административен съд гр.Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: